Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta apelują o silniejsze europejskie wsparcie finansowe dla obszarów najbardziej dotkniętych brexitem  

Rządy krajowe powinny zaangażować władze lokalne i regionalne w opracowywanie środków łagodzących skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Zwiększenie wielkości pobrexitowej rezerwy dostosowawczej z 5 do 6 mld EUR; dostosowanie wsparcia dla rybołówstwa do wpływu regionalnego; zapewnienie większej elastyczności w odniesieniu do pomocy państwa oraz zaangażowanie przedstawicieli lokalnych i regionalnych w proces projektowania nowego instrumentu i zarządzania nim. Takie są główne postulaty zawarte w opinii sporządzonej przez Loïga Chesnais-Girarda (FR/PES), przewodniczącego regionu Bretanii, przyjętej na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u).

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w wysokości 5 mld EUR przeznaczonej na wspieranie przedsiębiorstw, regionów i społeczności lokalnych, które najbardziej ucierpiały wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. W opinii przyjętej przez Zgromadzenie Plenarne KR z zadowoleniem przyjmuje utworzenie tej rezerwy jako namacalnego wyrazu solidarności wewnątrzeuropejskiej. Rezerwa ta ma przyczynić się do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Komitet podkreśla jednak, że władze lokalne i regionalne muszą znaleźć się w centrum tego nowego instrumentu finansowego, ponieważ skutki brexitu znacznie się różnią w zależności od regionu.

Sprawozdawca Loïg Chesnais-Girard (FR/PES) , przewodniczący regionu Bretanii, powiedział: „Na szczęście większość regionów mających bliskie powiązania ze Zjednoczonym Królestwem nie czekała na wyjaśnienie ostatecznego kształtu brexitu w grudniu ubiegłego roku, aby przewidzieć jego konsekwencje, ale aż do tej pory regiony te czuły się pozostawione same sobie. Nadszedł czas, aby Unia Europejska pokazała, i to szybko, że jest gotowa chronić swoich obywateli i regiony. Obawiam się jednak, że kwota 5 mld EUR ustalona na szczeblu europejskim będzie niewystarczająca. Rezerwa ta będzie musiała być również ukierunkowana regionalnie, aby była naprawdę skuteczna. Jej regionalne przeprojektowanie ma zasadnicze znaczenie, ponieważ chodzi nie tylko o naprawę szkód spowodowanych brexitem, ale także o wspieranie przekształcenia i kształtowanie nowych możliwości, zwłaszcza poprzez szkolenia zawodowe ”.

Loïg Chesnais-Girard jest również przewodniczącym grupy kontaktowej KR–Zjednoczone Królestwo , ustanowionej w 2020 r. w celu zapewnienia kontynuacji dialogu politycznego między dwoma brzegami kanału La Manche.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Pascal Arimont (BE/EPL) , sprawozdawca w sprawie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, wziął udział w debacie plenarnej, podkreślając, że „musimy zadbać o to, by pomoc oferowana przez Unię Europejską docierała do krajów, regionów i osób najbardziej dotkniętych brexitem. Europejskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, które już odczuwają skutki kryzysu związanego z COVID-19, nie powinny płacić dwukrotnie za brexit. Dlatego też rezerwa ta jest tak ważna i musi zostać niezwłocznie przyjęta, aby można ją było jak najszybciej rozdzielić”.

W celu lepszego reagowania na potrzeby krótko- i średnioterminowe oraz utrzymania spójności jako podstawowej wartości europejskiej opinia KR-u zawiera szereg propozycji:

- zwiększenie możliwości budżetowych rezerwy z 5 do 6 mld EUR , aby lepiej reagować na potrzeby krótko- i średnioterminowe

- zwiększenie środków zarezerwowanych dla rybołówstwa do 1 mld EUR i wyłączenie ich z zasad pomocy państwa

- zmiana kryteriów przydziału dla rybołówstwa , które powinny opierać się na rzeczywistych stratach, a nie na proporcji strat w stosunku do całego sektora rybołówstwa w danym państwie członkowskim. Ułatwiłoby to bardziej sprawiedliwy podział środków finansowych między dotknięte regiony europejskie, niezależnie od wielkości państwa członkowskiego.

- zapewnienie większej elastyczności w odniesieniu do pomocy państwa w celu zagwarantowania szybkiej interwencji na rzecz najbardziej dotkniętych podmiotów gospodarczych. Tymczasowe ustalenia dotyczące pandemii COVID-19 należy rozszerzyć na bezpośrednie skutki brexitu.

- sprawienie, by środki mające na celu złagodzenie zakłóceń spowodowanych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z programu Erasmus+ kwalifikowały się do wsparcia finansowego w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

Kontekst:

W następstwie porozumienia osiągniętego przez Radę Europejską w lipcu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła w styczniu 2021 r. wniosek dotyczący pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w wysokości 5 mld EUR. Instrument finansowy zostałby udostępniony w dwóch rundach alokacji, w 2021 r. (4 mld EUR) i 2024 r. (1 mld EUR). KR proponuje, by zwiększyć drugą transzę z 1 do 2 mld EUR.

Zgodnie z wnioskiem Komisji największymi beneficjentami rezerwy byłyby Belgia, Dania, Niemcy, Irlandia, Francja i Niderlandy. Łącznie tych sześć państw członkowskich otrzymałoby prawie 3 mld EUR z 4 mld EUR przydzielonych w 2021 r. w formie płatności zaliczkowych .

W 2020 r. Europejski Komitet Regionów powołał grupę kontaktową ds. stosunków z przedstawicielami władz lokalnych i zdecentralizowanych Zjednoczonego Królestwa, aby zapewnić kontynuację dialogu politycznego z tymi przedstawicielami po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Grupie kontaktowej KR–Zjednoczone Królestwo przewodniczy Loïg Chesnais-Girard (FR/PES).

Delegacja KR-u składa się z 12 członków i jednego obserwatora , wybranych z uwzględnieniem równowagi politycznej, geograficznej oraz równowagi płci. Przedstawiciele Zjednoczonego Królestwa wchodzący w skład grupy kontaktowej KR-Zjednoczone Królestwo wybierani są na podstawie porozumień między organami samorządu terytorialnego a zdecentralizowanymi parlamentami, zgromadzeniami i rządami Zjednoczonego Królestwa.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023