Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regionalna tablica wskaźników społecznych: Nowe badania pokazują, że ponad 80% regionów UE czyni postępy, jednakże utrzymują się nierówności regionalne  
Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz: „UE musi umieścić postęp społeczny ‎ i inwestycje regionalne w centrum swojego programu”.

Pomiar postępu społecznego na szczeblu regionalnym ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby inwestycje europejskie, krajowe i regionalne wspierały cele społeczne UE. Dlatego też Europejski Komitet Regionów (KR) przedstawił pierwszą w historii regionalną tablicę wskaźników społecznych , która pokazuje, że w większości regionów UE w latach 2014–2018 dokonał się postęp, mimo że w UE występują znaczne różnice regionalne.

Od 2018 r. Komisja Europejska monitoruje postęp społeczny w państwach członkowskich za pomocą tablicy wskaźników społecznych , która obejmuje 12 obszarów polityki, w tym bezrobocie, edukację, opiekę nad dziećmi, opiekę zdrowotną i umiejętności cyfrowe. Jednakże KR, który jest zgromadzeniem przywódców lokalnych i regionalnych UE, wyraził zaniepokojenie faktem, że opracowana przez Komisję tablica wskaźników społecznych zawiera jedynie dane ze szczebla krajowego. Dzięki wykorzystaniu danych Eurostatu, Komisja uruchomiła następnie regionalną tablicę wyników społecznych w celu pomiaru postępu społecznego w regionach UE.

Zgodnie z regionalną tablicą wskaźników społecznych ogólna tendencja odnotowana w latach 2014–2018 jest pozytywna: ponad 80% regionów UE osiągnęło większy postęp społeczny. Jednocześnie w poszczególnych państwach członkowskich występują znaczne różnice, na przykład między północnymi i południowymi regionami Włoch. Tę samą tendencję można zaobserwować w rankingu innowacyjności regionów , który został opublikowany przez Komisję Europejską na początku tego roku.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział:

„Sukces Europy musi być określony nie tylko miarą postępu gospodarczego, ale również postępu społecznego. Dzięki zrozumieniu sytuacji w naszych regionach polityka i inwestycje UE mogą być skuteczniejsze w eliminowaniu dysproporcji regionalnych i sprawić, by żaden obywatel nie pozostawał w tyle. Poczyniono już postępy, jednak w przedstawionym dziś sprawozdaniu podkreśla się, że UE musi umieścić zwalczanie nierówności społecznych i promowanie spójności terytorialnej w centrum swojego programu. Badania te są dopiero początkiem, dlatego też wzywamy Komisję Europejską by wykorzystała nasze wysiłki i uwzględniła wymiar regionalny w swoich politykach, w tym również w swojej tablicy wskaźników społecznych. Regiony i miasta są gotowe budować zrównoważoną Europę, ale potrzebują inwestycji, dlatego też niezbędna jest elastyczność w ramach paktu stabilności i wzrostu, a także silna polityka spójności i Europejski Fundusz Społeczny w przyszłym budżecie UE”.

Główne ustalenia:

Dostępne dane Eurostatu pozwalają na uwzględnienie 8 z 12 dziedzin polityki uwzględnionych w tablicy wskaźników społecznych Komisji Europejskiej na poziomie regionalnym ( NUTS 2 ), z pewnymi dostosowaniami. Na tej podstawie KR stworzył regionalną tablicę wskaźników społecznych, która prowadzi do następujących wniosków:

- Osoby wcześnie kończące kształcenie i szkolenie: ich odsetek jest najniższy w Pradze. Chociaż odsetek osób wcześnie kończących naukę w UE spadł z 13,9% w 2010 r. do 10,6% w 2018 r., dane regionalne wskazują na znaczne rozbieżności między regionami: na przykład w Republice Czeskiej odsetek ten wynosi średnio 6,2%, ale wielkość ta waha się od 2,7% w Pradze do 17,1% w regionie północno-zachodnim. Podobnie w Hiszpanii, średnia krajowa wynosi 21,5%, ale wielkość tego odsetka waha się od 6,9% w Kraju Basków do 29,5% w Melilli.

- Zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn: w żadnym regionie zatrudnienie kobiet nie było wyższe od zatrudnienia mężczyzn. W 2018 r. w UE nie było żadnego regionu, w którym wskaźnik zatrudnienia kobiet byłby wyższy niż wskaźnik zatrudnienia mężczyzn. W latach 2014–2018 największą poprawę po względem zmniejszenia różnicy wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn odnotowano w Övre Norrland w Szwecji (z 2,2 punktu procentowego w 2014 r. do 0,5 punktu procentowego w 2018 r., co odpowiadało spadkowi o 77,27%), w Górnej Normandii we Francji (spadek o 63,83%) oraz w Brandenburgii w Niemczech (spadek o 62,22%)

- Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: ogromne dysproporcje we Włoszech. Chociaż brak jest dokładnych danych dostępnych dla wszystkich regionów UE, nastąpiła ogólna poprawa, mimo utrzymujących się różnic między regionami: we Włoszech wykluczenie społeczne w Bolzano wynosiło 8,5%, zaś na Sycylii jego wskaźnik wynosił 52,1%.

- Młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się (NEET): wzrost w Zjednoczonym Królestwie. Występują znaczne dysproporcje między regionami, przy czym regiony niderlandzkie wykazują najniższy odsetek (Utrecht, 3,2%). Natomiast najwyższy poziom w 2018 r. odnotowano w Gujanie Francuskiej (33,1%), a następnie w regionach południowych Włoch (31,5% na Sycylii). Największy wzrost odsetka młodzieży NEET wystąpił w Zjednoczonym Królestwie (na przykład w Północno-Wschodniej Szkocji z 7,7% do 12%).

- Stopa zatrudnienia: najlepsze wyniki osiąga się w Skandynawii. Występują tu ogromne dysproporcje (od 40,8% na francuskiej wyspie Majotta do 85,7% w Sztokholmie w Szwecji). Regiony w południowych Włoszech i regiony zamorskie Francji wykazują najniższe poziomy zatrudnienia, zaś regiony skandynawskie – najwyższe. W ostatnich czterech latach największy wzrost zatrudnienia odnotowano w regionach hiszpańskich i węgierskich.

- Stopa bezrobocia: Grecja wciąż wychodzi z kryzysu. We wszystkich regionach europejskich, z nielicznymi wyjątkami, w ciągu ostatnich czterech lat odnotowano poprawę sytuacji, przy czym największa poprawa jest widoczna w regionach wschodnich i państwach nienależących do strefy euro. Regiony Grecji i Hiszpanii charakteryzują się najwyższymi stopami bezrobocia w Europie kontynentalnej (region Macedonia Zachodnia odnotowuje rekordowo wysoką wartość 27%), zaś w regionach niemieckich i czeskich stopy te są najniższe.

- Bezrobocie długookresowe: duże różnice między regionami, przy czym Polska wykazuje największą poprawę. W przypadku tego wskaźnika występują ogromne dysproporcje (od 0,3% do 28,7%). Regiony w Grecji osiągają najsłabsze wyniki, natomiast najlepiej wypadają pod tym względem obszary w Czechach, Polsce i Zjednoczonym Królestwie. W polskich regionach odnotowano największą poprawę w ciągu ostatnich czterech lat.

- Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia: hiszpańskie i włoskie regiony prowadzą w rankingu. Jest to jedyny wskaźnik w dziedzinie opieki zdrowotnej, dla którego dostępne są dane regionalne. Średnia długość życia jest najwyższa w regionach Hiszpanii i Włoch (do 85,1 lat we wspólnocie autonomicznej Madrytu), podczas gdy w regionach Bułgarii średnia długość życia jest najniższa (73,5 lat w regionie północno-zachodnim).

W sprawozdaniu sklasyfikowano 281 regionów NUTS 2 w czterech kategoriach, w ramach których dokonano pomiaru ich postępów w latach 2014–2018 (w sprawozdaniu uwzględniono siedem z wyżej wymienionych 8 wskaźników, z wyłączeniem „osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” ze względu na rozdrobnienie danych):

Regiony o znacznie poprawiających się wynikach , w których 7 wskaźników w ciągu tych lat było dodatnich (38 regionów; 7 w Wielkiej Brytanii, 5 we Włoszech, 4 w Holandii, po 3 w Niemczech, Polsce i Hiszpanii).

Regiony o umiarkowanie poprawiających się wynikach , w których od 5 do 6 wskaźników jest dodatnich (188 regionów).

Regiony pozostające w stanie stagnacji , w których 3–4 wskaźniki są dodatnie (47 regionów)

Regiony o pogarszających się wynikach , w których tylko 1–2 wskaźniki są dodatnie (5 regionów, w tym Akwitania i Majotta we Francji, Gießen w Niemczech i Północno-Wschodnia Szkocja w Zjednoczonym Królestwie).

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023