Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Strategie rozwoju regionalnego – klucz do zarządzania na szczeblu lokalnym i regionalnym  

Podczas 136. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), która odbyła się w dniach
7–9 października w Brukseli, przywódcy lokalni i regionalni przedstawili zalecenia dotyczące nowej generacji programów spójności, które mają stanowić podstawę wdrażania polityki spójności na lata 2021–2027. W opinii Zalecenia dotyczące skutecznego opracowywania strategii rozwoju regionalnego po 2020 r. sporządzonej przez Adama STRUZIKA (PL/EPL), marszałka województwa mazowieckiego, KR uznaje pilną potrzebę opracowania długoterminowych ram polityki na szczeblu UE w celu zastąpienia strategii „Europa 2020”.

Strategie rozwoju są jednym z podstawowych instrumentów zarządzania regionalnego i lokalnego. Dokumenty te określają kierunek decyzji i działań zmierzających do ustalenia celów i priorytetów poszczególnych regionów i miast w silnym powiązaniu z wizją rozwoju Europy. KR podkreśla, że aby skutecznie zaplanować strategię rozwoju regionalnego na okres po 2020 r., należy wziąć pod uwagę wyzwania stojące przed regionami i przekuć ich szczególne cechy i zasoby na oferowanie produktów i usług.

Adam STRUZIK stwierdził: Strategiczne planowanie regionalne to punkt wyjścia dla pomyślnego rozwoju. Długoterminowe strategie miast i wsi powinny zapewniać zrównoważony rozwój tych obszarów. Muszą one opierać się na dobrze przygotowanej diagnozie i obejmować dalekosiężne cele. Narzędziem do wdrażania tych strategii są środki publiczne z krajowych lub regionalnych programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Zapewniają one synergię między funduszami i podmiotami, współpracę w obszarach funkcjonalnych, promowanie podejścia terytorialnego i wykorzystywanie potencjału zintegrowanych narzędzi.

W opinii Adama STRUZIKA (PL/EPL) sugeruje się, że określone przez ONZ cele zrównoważonego rozwoju mogą funkcjonować jako wytyczne przy opracowywaniu regionalnych lub lokalnych strategii rozwoju. Cele zrównoważonego rozwoju, znane również jako „globalne cele”, zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r. jako powszechne wezwanie do działania na rzecz wyeliminowania ubóstwa, ochrony planety i zapewnienia wszystkim ludziom pokoju i dobrobytu do 2030 r.

Z myślą o powodzeniu tych strategii rozwoju regionalnego sprawozdawca przedstawił 8 zaleceń, których celem jest zapewnienie synergii między poszczególnymi narzędziami sektorowymi a odpowiednim zaangażowaniem zainteresowanych stron i zagwarantowanie oddolnego i lokalnego podejścia do rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego. Umożliwiłoby to opracowanie odpowiednich rozwiązań uwzględniających lokalne potrzeby. Europejski Komitet Regionów wzywa do:

opracowania wspólnych strategii dla obszarów funkcjonalnych oraz, w miarę możliwości, dostosowania odpowiednich strategii i programów;

pełnego wykorzystania możliwości przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, aby umożliwić międzyregionalne lub transgraniczne programowanie projektów współpracy;

pełnego wykorzystania potencjału narzędzi zintegrowanych, takich jak rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) i zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT).

Przy tym nie wolno zapominać o regionach odległych, peryferyjnych i odizolowanych oraz tych, które stoją w obliczu szczególnych wyzwań, w szczególności jeśli chodzi o poprawę łączności i tworzenie powiązań.

Zdaniem sprawozdawcy opracowywane strategie rozwoju regionalnego będą skuteczne tylko wtedy, gdy uwzględni się w nich przyszłe tendencje oraz gdy będą one w zintegrowany i skoordynowany sposób ukierunkowane na inwestycje. „Zintegrowany” oznacza tu, że wszystkie poziomy zarządzania – od lokalnego do europejskiego – działają wspólnie na rzecz realizacji celów danego terytorium. Zaś „skoordynowany” oznacza, że różne źródła finansowania przyczyniają się do osiągnięcia tych samych uzgodnionych celów terytorialnych i wzajemnie się uzupełniają.

Kontakt:

Débora Teixeira (CoR)

tel. +32 22822499

tel. kom. +32 473 93 23 09

debora.teixeira @cor.europa.eu

Pierluigi Boda (CoR)

tel. +32 22822461

tel. kom. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-DEVELOPMENT-STRATEGIES-THE-KEY-FOR-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNANCE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-DEVELOPMENT-STRATEGIES-THE-KEY-FOR-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNANCE.ASPX

Michałowo and its people honoured with the Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo and its people honoured with the Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-DEVELOPMENT-STRATEGIES-THE-KEY-FOR-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNANCE.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-DEVELOPMENT-STRATEGIES-THE-KEY-FOR-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNANCE.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-DEVELOPMENT-STRATEGIES-THE-KEY-FOR-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNANCE.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023