Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy regionalni i lokalni wzywają państwa członkowskie do szybkiego przyjęcia budżetu UE i planu naprawy gospodarczej w celu ochrony obywateli ‎ i zwiększenia odporności społeczności lokalnych.  

Na dwa tygodnie przed kluczowym szczytem europejskim Europejski Komitet Regionów – zgromadzenie władz lokalnych i regionalnych UE – wzywa państwa członkowskie do zawarcia szybkiego i sprawiedliwego porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz planu dotyczącego narzędzia odbudowy gospodarki (Next Generation EU) . W rezolucji i w debacie z komisarzem UE ds. budżetu i administracji Johannesem Hahnem, regiony i miasta postulowały, by spójność stała się wyznacznikiem wszystkich strategii politycznych UE oraz by wdrażanie programów UE opierało się na podziale odpowiedzialności i partnerstwie.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas powiedział:

Propozycje Komisji dotyczące planów naprawy gospodarczej i budżetu na lata 2021–2027 uwzględniają kluczowe postulaty naszego Komitetu i pokazują, jak ważna jest nasza niestrudzona praca, by głos przedstawicieli władz lokalnych był słyszalny w Brukseli. Stanowią one jasną odpowiedź dla populistów i eurosceptyków, demonstrując wartość dodaną UE w tych trudnych czasach. Musimy zadbać o to, by plan naprawy gospodarczej był wdrażany skutecznie i unikać ryzyka związanego ze scentralizowanym procesem. Zasada pomocniczości i zasada partnerstwa mają kluczowe znaczenie, a władze lokalne i regionalne, jako część właściwych pod względem prawnym organów państw członkowskich, muszą być w pełni zaangażowane w ukierunkowywanie inwestycji tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Piłka znajduje się teraz po stronie rządów krajowych państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, które muszą działać szybko. Dyskusje są uzasadnione, ale musimy unikać opóźnień, które mogą utrudnić nasze wysiłki na rzecz szybkiej reakcji na potrzeby naszych obywateli .

Budżet długoterminowy oraz narzędzie służące odbudowie gospodarki (Next Generation EU) to europejski sposób reagowania na kryzys i obrania drogi ku ożywieniu gospodarczemu. Możemy odnieść sukces tylko wtedy, gdy będziemy działać razem – państwa członkowskie każdej wielkości i w każdej części Europy; regiony i miasta, władze, wyższe uczelnie i przedsiębiorstwa. Poparcie Komitetu Regionów dla zawarcia porozumienia w lipcu jest bardzo ważne. Potrzebujemy szybkiego porozumienia w imię szybkiego ożywienia gospodarczego , stwierdził z kolei Johannes Hahn , komisarz odpowiedzialny za budżet i administrację.

KR powtarza, że zarówno WRF, jak i plan naprawy gospodarczej muszą koncentrować się na spójności jako podstawowej wartości i na silnej długoterminowej polityce inwestycyjnej UE, która pomaga stworzyć bardziej odporną, bardziej ekologiczną i zorientowaną na przyszłość Unię. KR z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe wsparcie dla polityki spójności (55 mld EUR), polityki rozwoju obszarów wiejskich (15 mld EUR) oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (30 mld EUR), wzmocnionego programu „Horyzont” (12,5 mld EUR) i instrumentu „Łącząc Europę” (1,5 mld EUR), a także samodzielnego programu w dziedzinie zdrowia o wartości 9,37 mld EUR.

Ponownie mamy do czynienia z zainteresowaniem polityką spójności, co jest pozytywne. Jeśli chodzi o program REACT-EU, polityka spójności nie powinna być dla tego programu matką zastępczą, ale pozostać matrycą, na której zostanie zbudowana ta niezbędna odpowiedź. Ogromne znaczenie ma również czas. W następstwie lipcowego posiedzenia Rady UE i procedur krajowych kolejne WRF powinny być w pełni operacyjne z dniem 1 stycznia 2021 r. , powiedział pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro (PT/PES).

Przyszłe wieloletnie ramy finansowe i plan naprawy gospodarczej dowodzą, że Komisja Europejska podjęła działania w związku z kryzysem, przez który przechodzimy, ale obecnie nasze regiony i miasta potrzebują długoterminowych programów naprawy oraz inwestycji. Dalsze opóźnienia byłyby tragedią dla naszych współobywateli, naszych przedsiębiorstw i służb publicznych. Wystąpiłoby wówczas ryzyko rozpadu rynku wewnętrznego, a ucierpiałyby przez to wszystkie kraje, nawet te oszczędne. Plan naprawy gospodarczej mógłby być również okazją do realizacji ekologicznych i cyfrowych przemian wokół „Zielonego Ładu”, jeżeli będzie opierać się na wiedzy fachowej regionów i miast , dodała Isabelle Boudineau (FR/PES), wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nowej Akwitanii i przewodnicząca Komisji COTER KR-u.

Realizacja nowego budżetu i planu naprawy gospodarczej będzie stanowić wyzwanie pod względem planowania strategicznego, koordynacji i zdolności administracyjnych . Europejski Komitet Regionów domaga się, by unikać centralizacji i zapewnić, aby regiony i miasta mogły pomóc w kierowaniu inwestycji tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Komitet jest gotów przyczynić się do usprawnienia europejskiego semestru, który odegra ważną rolę w strategicznej koordynacji planu naprawy gospodarczej. Nowe partnerstwo między podmiotami unijnymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi przyczyni się do zmniejszenia obecnego dystansu między koordynacją polityki gospodarczej a rzeczywistymi potrzebami obywateli i przedsiębiorstw, przyspieszając realizację i wprowadzanie programów europejskich w miastach i regionach.

Dalsze informacje:

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0) 2 282 2366

tel. kom. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :