Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regionalne porty lotnicze mają kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego i spójności terytorialnej w UE  

Transport lotniczy jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19. Mniejsze regionalne porty lotnicze odnotowały największy spadek bezpośrednich połączeń lotniczych, zwłaszcza w przypadku lotów pasażerskich. Lotnisko we włoskim Treviso utraciło 95% połączeń, w Vaasa (Finlandia) – 91%, w Quimper (Francja) – 87%, a w Burgas (Bułgaria) – 82%.

Władysław Ortyl (PL/EKR), marszałek województwa podkarpackiego, odpowiedział na sześć pytań dotyczących opracowanej przez siebie opinii w sprawie przyszłości regionalnych portów lotniczych , która ma zostać przyjęta na sesji plenarnej Komitetu Regionów 1 lipca. W opinii KR-u podkreślono znaczenie regionalnych portów lotniczych dla spójności terytorialnej UE i społeczno-gospodarczego rozwoju regionów. Ponadto zaakcentowano potrzebę dalszego ograniczania emisji gazów cieplarnianych z transportu lotniczego oraz dostosowywania tego sektora do celów Europejskiego Zielonego Ładu, unijnej strategii wzrostu na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Dlaczego Europejski Komitet Regionów sporządził opinię o regionalnych portach lotniczych?

Sektor lotniczy jest jednym z najbardziej dotkniętych przez pandemię COVID-19, a szczególnie niepokojąca jest sytuacja lotnisk regionalnych. Ponad 6 tys. połączeń, które były obsługiwane z europejskich portów lotniczych w 2019 r., nadal nie zostało przywróconych dziewięć miesięcy po kryzysie COVID-19. Mniejsze regionalne porty lotnicze odnotowały największy spadek bezpośrednich połączeń lotniczych, zwłaszcza w przypadku lotów pasażerskich. Gwałtowny spadek przychodów sprawił, że niektóre porty lotnicze znalazły się w tak trudnej sytuacji, że bez zewnętrznego wsparcia publicznego grozi im niewypłacalność. Ich upadłość miałaby dramatyczny wpływ na zatrudnienie i gospodarkę regionów, w których się znajdują.

Dlaczego trzeba wspierać regionalne lotniska? Czy w czasie tego kryzysu nie poświęcono już lotnictwu wystarczającej uwagi?

W 2018 r. lotnictwo w Europie odpowiadało za 26% światowego ruchu pasażerskiego. To dawało bezpośrednio i pośrednio ponad 13,5 mln miejsc pracy. Bezpośrednie zatrudnienie u operatorów portów lotniczych i współpracujących z lotniskiem instytucji i firm szacuje się na około 1,7 miliona osób. Lotniska regionalne są kluczowe dla zapewnienia dostępności komunikacyjnej w regionach peryferyjnych, wyspiarskich i najbardziej oddalonych. To wprost przekłada się na rozwój gospodarczy i zatrudnienie w tych regionach. Nie zapominajmy, że te lotniska są również niezbędne dla świadczenia usług pogotowia lotniczego, wykrywania i gaszenia pożarów oraz przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania służb ratowniczych, administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorstw. Trzeba mieć na uwadze, że tempo rozwoju regionów w dużej mierze zależy od jakości ich połączeń oraz że regionalne porty lotnicze odgrywają istotną rolę w spójności terytorialnej UE.

W Europejskim Zielonym Ładzie określono ambitne cele, w szczególności redukcję o 90% emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem do 2050 r. Jak można pogodzić wsparcie dla portów lotniczych z tymi celami?

Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję dekarbonizacji lotnictwa w strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności , która do 2050 r. ma doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu o 90%. W Zielonym Ładzie podkreślono, że należy poprawić jakość powietrza w pobliżu portów lotniczych, rozwiązując problem zanieczyszczeń powodowanych przez samoloty i lotniska, w tym poprzez stopniowe zwiększanie udziału paliw alternatywnych. Tu chcę rzeczywiście podkreślić konieczność zapewnienia funduszy UE w ramach polityki spójności na lata 2021–2027, aby możliwe było współfinansowanie takich inwestycji w regionalne porty lotnicze, które bezpośrednio wspierają dekarbonizację. Kluczowe znaczenie ma również przeznaczenie odpowiednich funduszy europejskich na rozwój infrastruktury bezpieczeństwa i ochrony oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii i cyfryzacji.

Jakie są Pana zalecenia dla portów lotniczych, jeśli chodzi o redukcję emisji CO 2 i ich wpływu na środowisko? Jaką rolę mają tu odgrywać władze lokalne i regionalne?

Wiele władz lokalnych i regionalnych jest właścicielami regionalnych portów lotniczych lub nimi zarządza, zapewnia niezbędną infrastrukturę i inne usługi istotne dla ich funkcjonowania, a czasem w znacznym stopniu przyczynia się do ich finansowania. Regionalne porty lotnicze mogłyby być idealnymi pionierami ekologicznych innowacji, ponieważ ich nieodłączną cechą jest to, że są mniejsze, bardziej elastyczne i lepiej przystosowane do nowszych, bardziej ekologicznych typów samolotów. Aby ograniczać emisje, porty lotnicze mogą nakładać opłaty na linie lotnicze w oparciu o kryteria środowiskowe, na przykład obniżając opłaty za samoloty powodujące mniejszy hałas i emitujące mniejszą ilość zanieczyszczeń powietrza. Ponadto lotniska mogą wprowadzać zachęty, aby wspierać nowe paliwa lub ograniczenie hałasu.

Na jakie działania Komisji Europejskiej Pan liczy, zwłaszcza w odniesieniu do zasad pomocy państwa i finansowania UE?

W mojej opinii zawarty jest apel do Komisji Europejskiej o opracowanie, w ramach procesu legislacyjnego, jeszcze bardziej elastycznych i skuteczniejszych zasad pomocy publicznej, które umożliwią państwom członkowskim udzielanie regionalnym portom lotniczym pomocy finansowej zgodnie z odpowiednimi przepisami EFRR oraz RRF dotyczącymi inwestycji w regionalne porty lotnicze zlokalizowane w regionach peryferyjnych, wyspiarskich lub najbardziej oddalonych, gdzie nie istnieje bardziej wydajna i zrównoważona alternatywa (na przykład kolej).

Jak widzi Pan przyszłość regionalnych portów lotniczych w UE?

Uważam, że nadszedł moment, aby ocenić znaczenie lotnisk regionalnych w Europie. Ta ocena powinna obejmować jakość ich sieci połączeń dla pasażerów, znaczenie dla regionalnego rozwoju gospodarczego, w tym turystyki, z uwzględnieniem doświadczeń oraz skutków pandemii COVID-19, a także ich wkład w ambitną politykę klimatyczną prowadzoną przez UE. Liczę na skoordynowane działania Komisji Europejskiej, państw członkowskich, regionów, świata nauki oraz biznesu, aby można było zaproponować nowy kompleksowy system transportowy w Europie, z zachowaniem transportu lotniczego, gdy jest to konieczne, a także gdy brak bardziej wydajnej, zrównoważonej i ekonomicznie uzasadnionej alternatywy (np. kolei).

Kontekst

Dnia 23 kwietnia 2021 r. Komisja COTER Europejskiego Komitetu Regionów przyjęła projekt opinii w sprawie przyszłości regionalnych portów lotniczych . Ma on zostać przyjęty na sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniu 1 lipca.

Kontakt: presscdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AIRPORTS-KEY-FOR-ECONOMIC-RECOVERY-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AIRPORTS-KEY-FOR-ECONOMIC-RECOVERY-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AIRPORTS-KEY-FOR-ECONOMIC-RECOVERY-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

Lokalni przywódcy domagają się większego wsparcia dla zrównoważonego ‎ i dostępnego transportu, aby lepiej chronić zdrowie obywateli i środowisko
Lokalni przywódcy domagają się większego wsparcia dla zrównoważonego ‎ i dostępnego transportu, aby lepiej chronić zdrowie obywateli i środowisko
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AIRPORTS-KEY-FOR-ECONOMIC-RECOVERY-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AIRPORTS-KEY-FOR-ECONOMIC-RECOVERY-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

Local leaders urge fast-tracking of EU investment into clean public transport
Local leaders urge fast-tracking of EU investment into clean public transport
12.07.2022