Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Odbudowa na obszarach wiejskich może się powieść jedynie wówczas, gdy wspólnie będziemy dążyć do spełnienia ich potrzeb  

Na obszarach wiejskich, które zajmują 80 % terytorium UE, mieszka nieomal 30 % jej obywatelek i obywateli. Dlatego też stanowią one istotny element odbudowy i rozwoju Europy.

W środę Europejski Komitet Regionów ostrzegł, że długofalowa wizja Komisji Europejskiej dotycząca przyszłości obszarów wiejskich jest obiecująca jako pierwszy krok, lecz jej urzeczywistnienie będzie wymagać woli politycznej ze strony wszystkich szczebli sprawowania rządów, zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa.

Na obszarach wiejskich, które zajmują 80 % terytorium UE, mieszka nieomal 30 % ludności. Muszą one sprostać wielorakim wyzwaniom, od starzenia się społeczeństwa i niskiego poziomu dochodów po pogłębiającą się przepaść cyfrową i skutki zmiany klimatu. Pandemia i jej szerszy wpływ na społeczeństwo i gospodarkę jeszcze bardziej spotęgowały te problemy. Uosobieniem strategii Komisji Europejskiej na rzecz wspierania rozwoju i odbudowy tych kluczowych regionów są długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich do 2040 r. oraz pakt na rzecz obszarów wiejskich – inicjatywa mająca na celu zaangażowanie obywatelek, obywateli i podmiotów politycznych na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym w działania na rzecz stworzenia silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów i społeczności wiejskich.

Jako instytucja reprezentująca co najmniej milion polityków lokalnych i regionalnych w całej UE Europejski Komitet Regionów (KR) ma kluczowe znaczenie dla realizacji długoterminowej wizji i stworzenia silniejszych, lepiej skomunikowanych i odpornych obszarów wiejskich z korzyścią dla całej UE. Cel ten uda się osiągnąć jedynie dzięki współpracy wszystkich podmiotów – władz unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych, zainteresowanych stron oraz ogółu społeczeństwa. Tak brzmi główne przesłanie KR-u dotyczące propozycji Komisji, przedstawione w opinii przyjętej na sesji plenarnej, autorstwa przewodniczącego wspólnoty autonomicznej Andaluzji Juana Manuela Moreny Bonilli (ES/EPL).

Podmioty lokalne i regionalne mają zasadnicze znaczenie dla wdrożenia paktu na rzecz obszarów wiejskich. Rolnictwo, mobilność, łączność cyfrowa i energia ze źródeł odnawialnych to kwestie strategiczne, które muszą wspierać rozwój obszarów wiejskich, biorąc pod uwagę ich umiejętność proponowania praktycznych rozwiązań i środków wsparcia w celu ograniczenia wyludniania się, ułatwienia wymiany pokoleń oraz stworzenia możliwości społecznych i gospodarczych związanych z Zielonym Ładem. W centrum tego procesu muszą znajdować się kobiety i młodzież. Uważamy również, że konieczne jest uproszczenie funduszy europejskich, poprawienie sposobu ich łączenia oraz dążenie do modelu opartego na wielu funduszach, który uwzględni obszary wiejskie we wszystkich nurtach polityki – stwierdził sprawozdawca Moreno Bonilla .

W opinii przyjętej na sesji plenarnej podkreślono pilną potrzebę przedstawienia konkretnych propozycji natychmiastowych działań – wraz z zasobami i celami ilościowymi – w celu wsparcia długofalowej wizji i zapewnienia jej skutecznej realizacji. Ponadto członkinie i członkowie KR-u wezwali wszystkie szczeble sprawowania rządów do dostosowania wszelkich przyszłych inicjatyw politycznych i ustawodawczych do potrzeb i realiów obszarów wiejskich, czyli do tzw. weryfikacji wpływu polityki na rozwój obszarów wiejskich.

Dubravka Šuica , wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii, wraz z komisarzem do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim wzięła udział w debacie plenarnej nad przyszłością obszarów wiejskich w Europie. Wiceprzewodnicząca zaznaczyła, że KR jest pierwszą instytucją UE, która przyjęła formalną opinię w sprawie długoterminowej wizji, i że tylko wspólne działanie może dać obszarom wiejskim nowy napęd do tego, by stały się atrakcyjne, prężne i dynamiczne. Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich wymaga opracowania rozwiązań dostosowanych do ich specyficznych potrzeb i atutów, z udziałem władz lokalnych i regionalnych oraz lokalnych społeczności. Budowany przez nas wspólnie pakt na rzecz obszarów wiejskich stworzy właściwe ramy współpracy i przyczyni się do osiągnięcia wspólnych celów długofalowej wizji.

Komisarz Janusz Wojciechowski podkreślił, że Europejski Komitet Regionów jest kluczowym partnerem w realizacji długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich . Koordynując postulaty regionów z całej Europy, Komitet przyczyni się do uwzględnienia w tej wizji złożonych i różnorodnych potrzeb regionalnych. Z niecierpliwością oczekuję na współpracę z Komitetem w nadchodzących latach, by w pełni spożytkować potencjał obszarów wiejskich – dodał.

Kontekst:

W dniu 30 czerwca ubiegłego roku Komisja Europejska przyjęła długoterminową wizję dla obszarów wiejskich . W komunikacie przedstawiono strategię stworzenia silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r. Na lata 2021 i 2022 zaplanowano szereg działań. Długofalowa wizja współgra z głównymi postulatami KR-u, np. odnośnie do kompleksowego programu na rzecz obszarów wiejskich, planu działania, włączenia kwestii związanych z obszarami wiejskimi do wszystkich nurtów polityki UE, wprowadzenia podejścia opartego na weryfikacji wpływu polityki na rozwój obszarów wiejskich. Ma również wnieść wkład w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

W dniu 20 grudnia Komisja Europejska zapoczątkowała pakt na rzecz obszarów wiejskich , inicjatywę zawartą w długoterminowej wizji mającą zdopingować organy publiczne i zainteresowane strony do działania w odpowiedzi na potrzeby i aspiracje społeczności wiejskich. Zapewni on wspólne ramy zaangażowania i współpracy zainteresowanych podmiotów na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. KR będzie aktywnie uczestniczyć w pakcie na rzecz obszarów wiejskich i wysuwać sugestie dotyczące krótko- i długoterminowej realizacji wizji.

Z pismem Komisji Europejskiej w sprawie rozpoczęcia realizacji paktu można zapoznać się tutaj .

Od 2016 r. Europejski Komitet Regionów (KR) współpracuje z PE i zainteresowanymi stronami w celu zwiększenia świadomości na temat konkretnych potrzeb i potencjału tych obszarów. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Zasobów Naturalnych oraz na stronie internetowej KR-u „Spójność, nasza podstawowa wartość” .

Prezentację wideo można obejrzeć tutaj . Zainteresowani dziennikarze mogą na żądanie otrzymać nieedytowane wywiady. Biuro Prasowe może również ułatwić kontakty z osobami udzielającymi wywiadów.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023