Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wszystkie europejskie miasta i regiony postulują, by środki naprawcze uwzględniały aspekt płci  

Możemy zbliżyć Europę do obywateli, pomagając kobietom w domu, pracy i polityce

W opinii przyjętej na sesji plenarnej Zgromadzenia 14 października Europejski Komitet Regionów (KR) podkreślił, że strategia UE na rzecz równouprawnienia płci powinna również uwzględniać skutki pandemii COVID-19. Stwierdził, że w zarządzaniu strategią Unii Europejskiej „Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025” uczestniczyć muszą władze lokalne i regionalne, gdyż mają do odegrania kluczową rolę i mogą się znacznie przyczynić do rozwiązania kwestii równouprawnienia płci dzięki swym specyficznym kompetencjom.

Pandemia COVID-19 uwidoczniła już istniejące nierówności, zwłaszcza różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Regionalny i lokalny barometr 2020 KR-u, który został przedstawiony 12 października, podkreśla wzrost liczby zgłaszanych przypadków przemocy domowej podczas blokady, chociaż nie ma jeszcze porównywalnych ogólnounijnych danych. Niektóre kraje, takie jak Litwa, odnotowały 20-procentowy wzrost przypadków przemocy domowej podczas trzytygodniowej izolacji. W ciągu dwóch pierwszych dwóch tygodni obostrzeń w Hiszpanii na numer alarmowy dla ofiar przemocy domowej łączono się o 18% częściej. Władze regionalne w Hiszpanii wydały przewodnik zaadresowany do kobiet, które padły ofiarą przemocy domowej ze względu na płeć. Miasto Amsterdam w porozumieniu z rządem krajowym stworzyło system, w którym ofiary przemocy domowej miały możliwość zasygnalizowania problemu w aptece poprzez użycie hasła „mask 19”.

„Kobiety są bardziej narażone na skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią. Należy to zatem w pełni uwzględnić w planach odbudowy i zwiększania odporności, które zostaną zainicjowane w przyszłym roku. W opinii proponujemy ponadto, by w europejskim semestrze i sprawozdaniu na temat praworządności wzięto pod uwagę osiągniętą równość płci” – podkreśliła Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES) , premier rządu wspólnoty autonomicznej La Rioja.

W zaleceniach władze lokalne i regionalne wezwały do uznania je za partnerów strategicznych przy opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii UE na rzecz równouprawnienia płci. W opinii odnotowano, że strategia została opracowana i opublikowana przed kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego wynikającym z pandemii COVID-19, w związku z czym jest niekompletna. Zaapelowano również o analizę, w jaki sposób kryzys jeszcze bardziej pogłębił dotychczasowe nierówności między kobietami a mężczyznami.

KR zwrócił uwagę, że pracownicy w niektórych sektorach zatrudnienia są szczególnie narażeni na zagrożenia związane z pandemią COVID-19 i potrzebują silniejszej ochrony socjalnej, bezpieczniejszych warunków pracy i lepszego wynagrodzenia. Ponieważ większość pracowników w tych sektorach to kobiety, skutki pandemii należy również uwzględnić w unijnej strategii na rzecz równouprawnienia płci . Takie kwestie jak przemoc ze względu na płeć, która nasiliła się w związku z blokadą, trudności napotykane przez wiele kobiet w całej UE w łączeniu telepracy z obowiązkami opiekuńczymi oraz fakt, że kobiety znalazły się na pierwszej linii ognia podczas pandemii (jako pracownice służby zdrowia i handlu detalicznego, opiekunki dzieci i osób starszych, pracownice domowe itp.), należy rozpatrywać w świetle nowej sytuacji pandemicznej.

Władze lokalne i regionalne wnoszą o usystematyzowane włączenie w unijną sieć na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć oraz we wdrażanie kampanii uświadamiającej i informacyjnej, która zostanie rozpoczęta na szczeblu UE. Zdaniem Komitetu ma ona kluczowe znaczenie dla przełamania stereotypów związanych z płcią. Wzywają również do odpowiedniego finansowania polityki równości płci za pomocą programów wspieranych z długoterminowego budżetu UE na lata 2020–2027.

„Kobiety muszą znajdować się w centrum odbudowy Europy i debaty na temat jej przyszłości. Chociaż nasze przywództwo ma zasadnicze znaczenie, nadal mamy do czynienia z ogromną dysproporcją płci w procesie decyzyjnym” – powiedziała Andreu Rodríguez podczas warsztatów pt. „Droga do parytetu płci w polityce" w dniu 15 października. Przedstawiła główne punkty opinii KR-u oraz najnowsze dane liczbowe dotyczące udziału kobiet w polityce. Omówiono niezbędne kroki i pomysły dotyczące działań mających na celu zlikwidowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Wielu młodych demokratycznie wybranych polityków podzieliło się na poziomie lokalnym i regionalnym doświadczeniami w zakresie równości płci i demokracji parytetowej. Warsztaty odbyły się w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – corocznego wydarzenia, podczas którego miasta i regiony prezentują swoje możliwości generowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy oraz realizacji unijnej polityki spójności, jak również potwierdzają znaczenie szczebla lokalnego i regionalnego w dobrym zarządzaniu europejskim.

Sfera władzy politycznej jest jedną z najbardziej problematycznych pod względem zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn. Obecnie na europejskiej arenie politycznej działa 1 mln samorządowców wyłonionych w wyborach lokalnych i regionalnych, lecz zaledwie około 30% z nich to kobiety. Jak wskazano w opublikowanym w 2019 r. badaniu Rady Gmin i Regionów Europy na temat obecności kobiet w polityce , jedynie 29% radnych lokalnych w Europie to kobiety, a odsetek burmistrzyń wynosi zaledwie około połowy, czyli 15 %. Na szczeblu regionalnym mniej jest przywódczyń zgromadzeń regionalnych (18%) niż ich członkiń (31%). W Komitecie Regionów kobiety stanowią jedynie 23% członków. Świadczy to o wyraźnych różnicach w reprezentacji kobiet i mężczyzn na szczeblu regionalnym i lokalnym, którymi należy się zająć.

Wnioski z dorocznego barometru regionalnego i lokalnego:

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

tel. kom. +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij: