Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wszystkie europejskie miasta i regiony postulują, by środki naprawcze uwzględniały aspekt płci  

Możemy zbliżyć Europę do obywateli, pomagając kobietom w domu, pracy i polityce

W opinii przyjętej na sesji plenarnej Zgromadzenia 14 października Europejski Komitet Regionów (KR) podkreślił, że strategia UE na rzecz równouprawnienia płci powinna również uwzględniać skutki pandemii COVID-19. Stwierdził, że w zarządzaniu strategią Unii Europejskiej „Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025” uczestniczyć muszą władze lokalne i regionalne, gdyż mają do odegrania kluczową rolę i mogą się znacznie przyczynić do rozwiązania kwestii równouprawnienia płci dzięki swym specyficznym kompetencjom.

Pandemia COVID-19 uwidoczniła już istniejące nierówności, zwłaszcza różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Regionalny i lokalny barometr 2020 KR-u, który został przedstawiony 12 października, podkreśla wzrost liczby zgłaszanych przypadków przemocy domowej podczas blokady, chociaż nie ma jeszcze porównywalnych ogólnounijnych danych. Niektóre kraje, takie jak Litwa, odnotowały 20-procentowy wzrost przypadków przemocy domowej podczas trzytygodniowej izolacji. W ciągu dwóch pierwszych dwóch tygodni obostrzeń w Hiszpanii na numer alarmowy dla ofiar przemocy domowej łączono się o 18% częściej. Władze regionalne w Hiszpanii wydały przewodnik zaadresowany do kobiet, które padły ofiarą przemocy domowej ze względu na płeć. Miasto Amsterdam w porozumieniu z rządem krajowym stworzyło system, w którym ofiary przemocy domowej miały możliwość zasygnalizowania problemu w aptece poprzez użycie hasła „mask 19”.

„Kobiety są bardziej narażone na skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią. Należy to zatem w pełni uwzględnić w planach odbudowy i zwiększania odporności, które zostaną zainicjowane w przyszłym roku. W opinii proponujemy ponadto, by w europejskim semestrze i sprawozdaniu na temat praworządności wzięto pod uwagę osiągniętą równość płci” – podkreśliła Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES) , premier rządu wspólnoty autonomicznej La Rioja.

W zaleceniach władze lokalne i regionalne wezwały do uznania je za partnerów strategicznych przy opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii UE na rzecz równouprawnienia płci. W opinii odnotowano, że strategia została opracowana i opublikowana przed kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego wynikającym z pandemii COVID-19, w związku z czym jest niekompletna. Zaapelowano również o analizę, w jaki sposób kryzys jeszcze bardziej pogłębił dotychczasowe nierówności między kobietami a mężczyznami.

KR zwrócił uwagę, że pracownicy w niektórych sektorach zatrudnienia są szczególnie narażeni na zagrożenia związane z pandemią COVID-19 i potrzebują silniejszej ochrony socjalnej, bezpieczniejszych warunków pracy i lepszego wynagrodzenia. Ponieważ większość pracowników w tych sektorach to kobiety, skutki pandemii należy również uwzględnić w unijnej strategii na rzecz równouprawnienia płci . Takie kwestie jak przemoc ze względu na płeć, która nasiliła się w związku z blokadą, trudności napotykane przez wiele kobiet w całej UE w łączeniu telepracy z obowiązkami opiekuńczymi oraz fakt, że kobiety znalazły się na pierwszej linii ognia podczas pandemii (jako pracownice służby zdrowia i handlu detalicznego, opiekunki dzieci i osób starszych, pracownice domowe itp.), należy rozpatrywać w świetle nowej sytuacji pandemicznej.

Władze lokalne i regionalne wnoszą o usystematyzowane włączenie w unijną sieć na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć oraz we wdrażanie kampanii uświadamiającej i informacyjnej, która zostanie rozpoczęta na szczeblu UE. Zdaniem Komitetu ma ona kluczowe znaczenie dla przełamania stereotypów związanych z płcią. Wzywają również do odpowiedniego finansowania polityki równości płci za pomocą programów wspieranych z długoterminowego budżetu UE na lata 2020–2027.

„Kobiety muszą znajdować się w centrum odbudowy Europy i debaty na temat jej przyszłości. Chociaż nasze przywództwo ma zasadnicze znaczenie, nadal mamy do czynienia z ogromną dysproporcją płci w procesie decyzyjnym” – powiedziała Andreu Rodríguez podczas warsztatów pt. „Droga do parytetu płci w polityce" w dniu 15 października. Przedstawiła główne punkty opinii KR-u oraz najnowsze dane liczbowe dotyczące udziału kobiet w polityce. Omówiono niezbędne kroki i pomysły dotyczące działań mających na celu zlikwidowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Wielu młodych demokratycznie wybranych polityków podzieliło się na poziomie lokalnym i regionalnym doświadczeniami w zakresie równości płci i demokracji parytetowej. Warsztaty odbyły się w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – corocznego wydarzenia, podczas którego miasta i regiony prezentują swoje możliwości generowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy oraz realizacji unijnej polityki spójności, jak również potwierdzają znaczenie szczebla lokalnego i regionalnego w dobrym zarządzaniu europejskim.

Sfera władzy politycznej jest jedną z najbardziej problematycznych pod względem zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn. Obecnie na europejskiej arenie politycznej działa 1 mln samorządowców wyłonionych w wyborach lokalnych i regionalnych, lecz zaledwie około 30% z nich to kobiety. Jak wskazano w opublikowanym w 2019 r. badaniu Rady Gmin i Regionów Europy na temat obecności kobiet w polityce , jedynie 29% radnych lokalnych w Europie to kobiety, a odsetek burmistrzyń wynosi zaledwie około połowy, czyli 15 %. Na szczeblu regionalnym mniej jest przywódczyń zgromadzeń regionalnych (18%) niż ich członkiń (31%). W Komitecie Regionów kobiety stanowią jedynie 23% członków. Świadczy to o wyraźnych różnicach w reprezentacji kobiet i mężczyzn na szczeblu regionalnym i lokalnym, którymi należy się zająć.

Wnioski z dorocznego barometru regionalnego i lokalnego:

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

tel. kom. +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Czasy kryzysu wymagają wzmożonych wysiłków na rzecz równouprawnienia płci
Czasy kryzysu wymagają wzmożonych wysiłków na rzecz równouprawnienia płci
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ANTISEMITISM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

The fight against antisemitism is a fight for Europe's core values
The fight against antisemitism is a fight for Europe's core values
06.07.2022