Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Strategiczne wykorzystanie zamówień publicznych może nam pomóc sprostać globalnym wyzwaniom takim jak zmiana klimatu, niedobór zasobów i starzenie się społeczeństwa  

Opinia w sprawie pakietu dotyczącego zamówień publicznych sporządzona przez Adriana Ovidiu Tebana (RO/EPL), burmistrza Cugiru, skupia się na złożoności, lecz również na potencjale strategicznych zamówień publicznych oraz na potrzebie polepszenia zdolności administracyjnych. Opinia została przyjęta przez członków Europejskiego Komitetu Regionów na sesji plenarnej w dniu 4 lipca w Brukseli.

250 000 organów publicznych w UE co roku na zakup usług, towarów i prac w takich sektorach jak energia, transport, gospodarowanie odpadami, ochrona socjalna, zdrowie i edukacja przeznacza około 14% (w Rumunii 11%) PKB. Zgodnie z przepisami UE wszystkie kontrakty publiczne przekraczające pewne pułapy muszą być przedmiotem przetargu z poszanowaniem zasad przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji. Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący zamówień publicznych ma na celu wykorzystanie potencjału zamówień publicznych jako narzędzia wspierania głównych obszarów polityki.

W przypadku zamówień publicznych nie wystarcza uzyskanie najlepszej relacji ceny do jakości za środki publiczne. Oczekuje się również wspierania strategicznych i innowacyjnych celów polityki, takich jak wykorzystywanie cyfryzacji, przyczynianie się do zrównoważenia gospodarczego i środowiskowego, innowacji i włączenia społecznego, a także działania na rzecz minimalizacji ilości odpadów, nadużyć finansowych lub korupcji. Negatywnym aspektem tej przewidywanej zmiany w kierunku bardziej strategicznych zamówień publicznych jest dodanie kolejnego poziomu złożoności do procedur zamówień publicznych. Będzie to wymagało wysokiego poziomu umiejętności koncepcyjnych, operacyjnych i kierowniczych – twierdzi Adrian Ovidiu Teban (RO/EPL), burmistrz Cugiru i sprawozdawca opinii KR - u w sprawie pakietu dotyczącego zamówień publicznych .

Władze szczebla niższego niż krajowy to główne podmioty gospodarcze na rynkach lokalnych dzięki zamówieniom publicznym, lecz poziom ich złożoności sprawia trudność wielu z tych władz. Administracyjne koszty wielu projektów, zwłaszcza transgranicznych, rosną z powodu nieprawidłowości we wdrażaniu przepisów UE, długich procedur oraz ograniczonych zdolności administracyjnych. W szczególności mniejsze władze lokalne i regionalne unikają korzystania z zamówień publicznych, ponieważ obawiają się popełnienia błędów proceduralnych, co mogłoby prowadzić do spraw sądowych i przedłużonych sporów.

W obecnych przepisach dotyczących zamówień publicznych tak wiele wysiłku wkłada się w zapewnianie przejrzystości i uczciwości, że cierpi na tym efektywność procedury, co z kolei powoduje, że władze lokalne i regionalne przestają inwestować – twierdzi Adrian Ovidiu Teban. Komisja Europejska powinna podnosić poziom świadomości wśród urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi i wspierać władze publiczne za pomocą specjalnych sesji szkoleniowych, przekazywania najlepszych praktyk i wsparcia finansowego, tak aby uczestnicy uzyskali właściwy zestaw umiejętności, wiedzę techniczną i zrozumienie procedur niezbędne do przeprowadzenia tych zmian.

Sprawozdawca wspiera propozycję Komisji ustanowienia szerokiego partnerstwa współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami i pomiędzy nimi jako krok we właściwym kierunku. Inicjatywa ta mogłaby stanowić dla państw członkowskich pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu strategii profesjonalizacji, które ulepszyłyby dostęp przedsiębiorstw, w tym MŚP, oraz zapewniły jasność i wytyczne dla władz publicznych odnośnie dużych projektów infrastrukturalnych.

Sprawozdawca wspiera również pomysł „europejskiego katalogu rozwiązań”, który obejmowałby rozwiązania techniczne odpowiadające na wymogi w zakresie klimatu i energii oraz innowacyjne rozwiązania na wyzwania społeczne, mający na celu standaryzację procedur i ograniczenie złośliwych roszczeń. Ponadto odnosi się do warunków wstępnych – określonych warunków, które muszą być spełnione przed wdrożeniem programu i które okazały się skutecznym narzędziem w reformowaniu polityki spójności – gdyż mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia unijnych ram dotyczących zamówień publicznych.

Dalsze informacje:

Wskaźniki dotyczące zamówień publicznych w 2015 r. – Dane: Rumunia

Zdjęcia z sesji plenarnej można znaleźć bezpłatnie w naszej galerii flickr .

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel.: +32 (0) 2 282 2366

tel. kom.: +32 (0)494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PUBLIC-PROCUREMENT-.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PUBLIC-PROCUREMENT-.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PUBLIC-PROCUREMENT-.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-BIG-BUYERS-CLIMATE-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PUBLIC-PROCUREMENT-.ASPX

Big Buyers for Climate and Environment
Big Buyers for Climate and Environment
03.12.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PUBLIC-PROCUREMENT-.ASPX

Regiony muszą być zaangażowane w kształtowanie europejskiej polityki gospodarczej
Regiony muszą być zaangażowane w kształtowanie europejskiej polityki gospodarczej
29.09.2020