Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Najnowsze konsultacje wskazują, że wiele rządów w UE wyklucza regiony i miasta z opracowywania planów odbudowy po pandemii COVID-19, co jest niepokojące  

KR oraz Rada Gmin i Regionów Europy zwracają uwagę na to, że tylko kilka krajów uwzględniło wkład władz lokalnych i regionalnych w przygotowywanie planów naprawy gospodarczej, co stawia pod znakiem zapytania pomyślną realizację planu odbudowy dla Europy.

Wyniki wspólnych konsultacji zaprezentowano na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u). Jej członkowie jednomyślnie przyjęli projekt opinii „Plan działania w sprawie surowców krytycznych”, przygotowany przez Isolde Ries (DE/PES), pierwszą wiceprzewodniczącą parlamentu kraju związkowego Saara.

Aby dowiedzieć się, w jakim stopniu społeczności lokalne uczestniczą w przygotowaniu krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, KR wraz z Radą Gmin i Regionów Europy przeprowadził konsultacje ze stowarzyszeniami władz lokalnych i regionalnych. Przedłożenie Komisji Europejskiej planów krajowych jest warunkiem skorzystania przez państwa członkowskie ze wsparcia z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), opiewającego na 672,5 mld EUR i stanowiącego podstawę narzędzia odbudowy Next Generation EU, znanego również pod nazwą plan odbudowy dla Europy .

Podczas gdy KR i Komisja ECON są dumne z tego, że ich badania oparte są na dowodach, to wyniki konsultacji pokazują niestety, że „jedynie mniejszość państw członkowskich konsultuje się ze swoimi władzami lokalnymi i regionalnymi podczas przygotowywania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, a jeszcze mniejsza liczba państw faktycznie uwzględnia ich wkład”. Główną barierą wskazaną przez respondentów jest „zwyczajny brak woli rządu krajowego, który nie dąży do zaangażowania przedstawicieli władz szczebla niższego niż krajowy”. Patrząc perspektywicznie, ważne jest, by uświadomić to instytucjom, co sprawi że jeszcze bardziej będą zachęcały one władze lokalne i regionalne do udziału w opracowywaniu tych planów przed przedłożeniem ich wersji ostatecznej – podkreślił Michael Murphy (IE/EPL), przewodniczący Komisji ECON i członek Rady Hrabstwa Tipperary.

Christophe Rouillon (FR/PES), burmistrz Coulaines i sprawozdawca generalny KR-u w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), podkreślił, że w rozporządzeniu w sprawie RRF deklaruje się chęć włączenia miast i regionów do krajowych planów odbudowy . Zaangażowanie ich na etapie planowania zapewniłoby efektywne wykorzystanie zasobów w terenie i pozwoliłoby uniknąć zwolnień i efektu zdarzenia występującego niezależnie, zwłaszcza w przypadku europejskich funduszy strukturalnych. Niech wie lewica, co czyni prawica. Piłka jest nadal po stronie państw członkowskich, które mogą i muszą działać w bardziej przejrzysty i skoordynowany sposób.

Dario Nardella , przewodniczący Eurocities i burmistrz Florencji, który przyłączył się do dyskusji przy okrągłym stole, stwierdził: Jeżeli podejmiemy działania szybko, to fundusze służące odbudowie przyniosą wymierne rezultaty, życie ludzi powróci na normalne tory, a na szczeblu lokalnym zdołamy osiągnąć podwójny priorytet dotyczący cyfrowej i zielonej transformacji. Po tym, gdy w rozporządzeniu w sprawie planu odbudowy uznano miasta za ważnych partnerów, rządy krajowe muszą współpracować z samorządami lokalnymi, by pilnie zapewnić niezbędne zasoby tym mieszkańcom miast, którzy najbardziej ucierpieli wskutek pandemii.

Dragos Pîslaru (RO/Renew Europe), poseł do Parlamentu Europejskiego i współsprawozdawca PE w sprawie RRF, zauważył: Kiedy po raz pierwszy rozpocząłem prace nad Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zdałem sobie sprawę z tego, że znalezienie rozwiązań będzie możliwe jedynie w drodze dialogu z obywatelami. Dlatego też zainicjowałem 13 konsultacji w państwach członkowskich UE. Idealny krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności powinien w sposób spójny uwzględnić wszystkie dobre pomysły, dlatego apeluję do państw członkowskich o przeprowadzenie podobnych konsultacji. Parlament Europejski zadbał o to, by przy opracowywaniu i wdrażaniu planów odbudowy i zwiększania odporności państwa członkowskie konsultowały się ze społeczeństwem obywatelskim, a także z władzami lokalnymi i regionalnymi.

Lucia Puttrich , minister spraw europejskich i federalnych niemieckiego kraju związkowego Hesja, oświadczyła: Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest największym elementem planu naprawy gospodarczej . Biorąc pod uwagę przewidzianą kwotę pomocy, jego wdrożenie jest szczególnie istotne. Obecnie należy skupić się na tym, by pieniądze te docierały do regionów i by były istotnym motorem rozwoju. Oznacza to inwestowanie w konkurencyjność, cyfryzację, Zielony Ład i wzmacnianie systemu opieki zdrowotnej. Zrealizujemy te cele tylko wtedy, jeśli zapewnimy regionom wpływ na przygotowanie i wdrażanie programów, co z kolei pozwoli na staranne uwzględnienie lokalnych potrzeb na etapie projektowania. Jest to podstawowa idea pomocniczości, którą mocno popieramy.

KR zaangażował się w szeroko zakrojony proces monitorowania realizacji RRF. Punktem kulminacyjnym tych działań będzie Forum na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego pierwsza edycja ma zostać zorganizowana w październiku 2021 r. podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Ponadto na posiedzeniu Komisji ECON przyjęto jednomyślnie projekt opinii „Plan działania w sprawie surowców krytycznych” . Jego sprawozdawczyni Isolde Ries (DE/PES), pierwsza wiceprzewodnicząca parlamentu kraju związkowego Saara, stwierdziła: Nowoczesne społeczeństwa i gospodarki nie mogą funkcjonować w perspektywie długoterminowej bez niezawodnych, bezpiecznych, konkurencyjnych i przyjaznych dla środowiska dostaw surowców. Surowce krytyczne są potrzebne w wielu kluczowych sektorach przemysłu europejskiego, takich jak branża motoryzacyjna, stalowa, lotnicza i kosmonautyczna, informatyczna, a także w sektorach związanych ze zdrowiem i energią odnawialną. Trzeba ograniczyć zależność od surowców krytycznych poprzez wykorzystanie zamkniętego obiegu zasobów, zrównoważonych produktów i innowacji. Należy też wzmocnić wydobycie i przetwarzanie surowców krajowych w UE oraz zdywersyfikować zamówienia z państw trzecich. Głosowanie nad projektem opinii zaplanowano na marcowej sesji plenarnej KR-u.

Komisja ECON wyznaczyła Loïga Chesnaisa-Girarda (FR/PES), przewodniczącego rady regionalnej Bretanii i przewodniczącego Grupy Kontaktowej KR–Zjednoczone Królestwo , na sprawozdawcę generalnego w sprawie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej. Komisja Europejska zaproponowała budżet w wysokości 5 mld EUR na ten instrument przeznaczony na wspieranie przedsiębiorstw, regionów i społeczności lokalnych, które najbardziej ucierpiały wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Projekt opinii zostanie poddany pod głosowanie na marcowej sesji plenarnej.

Ricardo Rio (PT/EPL), burmistrz Bragi, został wstępnie wyznaczony na sprawozdawcę opinii z inicjatywy własnej „Realizacja celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r.”, pod warunkiem zatwierdzenia go przez Prezydium KR-u.

Kontekst:

Podczas konsultacji przeprowadzonych przez KR oraz Radę Gmin i Regionów Europy zebrano poglądy i doświadczenia 25 organizacji reprezentujących różne organy szczebla niższego niż krajowy w 19 państwach członkowskich UE: Austrii, Belgii, Chorwacji, Republice Czeskiej, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, na Litwie, Malcie, w Niderlandach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji. Ukierunkowane konsultacje miały miejsce od początku listopada 2020 r. do początku stycznia 2021 r.

Ich wyniki można znaleźć tutaj .

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) dysponuje środkami w wysokości 672,5 mld EUR (312,5 mld EUR w formie dotacji i 360 mld EUR w formie pożyczek) przeznaczonymi na wspieranie państw członkowskich w przeprowadzaniu reform i inwestowaniu we wspólne priorytety UE. Jest on największym instrumentem finansowym przewidzianym w Next Generation EU, który z kolei jest narzędziem odbudowy opiewającym na kwotę 750 mld EUR, znanym również jako plan odbudowy dla Europy . Aby skorzystać ze wsparcia w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, państwa członkowskie muszą przedstawić krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności oraz wskazać w nich reformy i inwestycje kwalifikujące się do wsparcia.

W dniu 18 grudnia 2020 r. Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie powyższego instrumentu. Parlament ma zagłosować nad tekstem porozumienia na lutowej sesji plenarnej, a następnie ma go formalnie przyjąć Rada.

W październiku KR przyjął na sesji plenarnej opinię „Plan odbudowy dla Europy w obliczu pandemii COVID-19: Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Instrument Wsparcia Technicznego” , autorstwa Christophe’a Rouillona (FR/PES). Komunikat prasowy można znaleźć tutaj .

Krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności należy przedłożyć Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2021 r. Zarządzanie tym nowym Instrumentem jest ściśle powiązane z procesem koordynacji polityki gospodarczej w ramach europejskiego semestru. KR wielokrotnie krytykował brak zorganizowanego i systematycznego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w zarządzanie gospodarcze, a w szczególności w europejski semestr. Uwagi i propozycje Komitetu dotyczące przeglądu zarządzania gospodarczego w UE zostały zebrane w opinii sporządzonej przez premiera rządu regionalnego Walonii Elia di Rupo (BE/PES) i przyjętej na grudniowym posiedzeniu plenarnym. Komunikat prasowy dostępny jest tutaj .

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023