Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski Komitet Regionów: Główne punkty styczniowej sesji plenarnej  

W dniu 31 stycznia premier Portugalii António Costa powrócił do Europejskiego Komitetu Regionów w celu przedstawienia swojej wizji UE. Na sesji plenarnej KR-u, której gośćmi byli m.in. wicepremier Bułgarii Tomisław Donczew i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, członkowie tego unijnego zgromadzenia lokalnych i regionalnych polityków stwierdzili, że państwa UE-27 muszą zwiększyć składki do przyszłego budżetu UE w celu ochrony inwestycji regionalnych oraz zagrozili zwróceniem się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeśli Unia będzie usiłowała przekierowywać środki przeznaczone dla regionów i miast, aby pomóc rządom krajowym w finansowaniu reform strukturalnych.

Premier Portugalii opowiedział się za reformami : W dniu 31 stycznia premier António Costa mówił o pilnej potrzebie odnowy gospodarczej i politycznej, przekonując przywódców lokalnych i regionalnych, że UE musi dokończyć reformy gospodarcze i skupić się na zmniejszaniu różnic gospodarczych i społecznych we wszystkich regionach i miastach. Premier António Costa, były członek KR-u i burmistrz Lizbony, stwierdził, że „w zglobalizowanym świecie Europa wymaga większej spójności i bardziej konkurencyjnej gospodarki” oraz że „nie wolno osłabiać fundamentów Unii, takich jak polityka spójności”.

Wicepremier Bułgarii stwierdził, że UE czeka test „papierkiem lakmusowym”: : Przemawiając w imieniu prezydencji UE premier Bułgarii Tomisław Donczew stwierdził, że „debatę dotyczącą kolejnych wieloletnich ram finansowych i polityki spójności należy postrzegać jako sprawdzian dla przyszłości Unii” oraz jako „wskazówkę, jak silna jest nasza wiara w Unię”. Ostrzegł, że następny budżet może być postrzegany raczej jako „wynik obecnego politycznego zawirowania niż ambitny program”. Dodał, że „polityka spójności powinna stwarzać zachęty dla reform”.

„Rozwiązania lokalne i regionalne należy stosować tam, gdzie jest to możliwe i konieczne”: W szeroko zakrojonej debacie z członkami KR-u , która obejmowała ożywioną wymianę poglądów na temat niepodległości Katalonii, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans podkreślił, że wnioski Komisji dotyczące reformy UE, w tym możliwość by „robić mniej, ale efektywniej”, powinny wzmacniać zasadę pomocniczości. W ramach wysiłków na rzecz ustalenia, na jakim poziomie możliwe jest osiągnięcie najlepszych wyników, Komisja ustanowiła grupę zadaniową, której celem jest znalezienie sposobów poprawy zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w kształtowanie polityki UE. Trzech z sześciu polityków wchodzących w skład tej grupy jest członkami KR-u.

Komisja Europejska narusza zasadę pomocniczości : W rezolucji przyjętej przy wsparciu wszystkich grup politycznych w KR-ze Komitet stwierdził, że zwróci się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, o ile zatwierdzone zostaną wnioski Komisji Europejskiej dotyczące zapewnienia państwom członkowskim możliwości wykorzystania środków z funduszy spójności UE do wspierania reform strukturalnych. KR uważa, że plan Komisji stoi w sprzeczności z zasadami pomocniczości, wielopoziomowego sprawowania rządów, współfinansowania i zarządzania dzielonego.

Wsparcie dla działań przeciwko Polsce : W rezolucji popierającej decyzję Komisji Europejskiej w sprawie powołania się na art. 7 Traktatu UE KR stwierdził, że zmiany prawne wywierające wpływ na polski wymiar sprawiedliwości mają „bezpośrednie znaczenie o natychmiastowym skutku” dla władz lokalnych i regionalnych. Wezwał jednak UE, by nie zawieszała finansowania dla polskich miast i regionów, stwierdzając, że władze lokalne i regionalne nie powinny „ucierpieć w wyniku polityki rządu centralnego”.

Polityka spójności: Po przyjęciu w maju 2017 r. stanowiska w sprawie przyszłej polityki spójności, KR szczegółowo przedstawił swoje stanowisko w sprawie czterech zagadnień związanych z polityką spójności, w tym przyszłości finansów UE. W zaleceniach opracowanych przez Marka Woźniaka (PL/EPL), marszałka województwa wielkopolskiego, KR przekonuje, że w następstwie brexitu państwa członkowskie powinny zwiększyć swoje składki do budżetu UE, zaś polityka spójności i polityka rolna powinny pozostać głównymi odbiorcami środków finansowych UE.

KR przestrzegł też przed marginalizowaniem władz lokalnych i regionalnych. W opinii przygotowanej przez Oldřicha Vlasáka (CZ/EKR), członka rady miasta Hradec Králové i byłego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, KR określił luki w propozycjach grupy wysokiego szczebla ds. uproszczeń dla beneficjentów funduszy strukturalnych UE , przy jednoczesnym wsparciu apelu tej grupy o przyznanie władzom lokalnym i regionalnym większych możliwości działania. KR wypowiedział się na temat zwiększenia wpływu finansowania spójności w ramach „zintegrowanych inwestycji terytorialnych” w sprawozdaniu przedstawionym przez Petra Osvalda (CZ/PES), członka rady miasta Pilzno i przewodniczącego Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE.

Roczna analiza wzrostu gospodarczego : W rezolucji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego UE w 2018 r. KR stwierdził, że ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej jest hamowane na skutek niedostrzegania przez nią potencjału regionów oraz różnic regionalnych w zakresie reform gospodarczych. KR przestrzegł ponadto, że plan inwestycyjny, który powstał w odpowiedzi na kryzys – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – okazał się niedostępny dla wielu regionów w UE.

Maksymalizacja potencjału regionów najbardziej oddalonych: KR poparł opinię opracowaną przez przewodniczącego rządu regionalnego Wysp Kanaryjskich, Fernando Clavijo (ES/ALDE), w której wzywa się do przeglądu strategii na rzecz wspierania zatrudnienia, rozwoju gospodarczego, spójności społecznej i równości szans w regionach najbardziej oddalonych. W obecności posła do PE Younousa Omarjee (FR/GUE-NG) KR wyraził poparcie dla inwestycji w sektorach takich jak energia ze źródeł odnawialnych i niebieska gospodarka, sugerując, że najbardziej oddalone regiony UE mogłyby być obszarami testowymi dla innowacji.

Europa w ruchu : Członkowie KR-u zajęli się lokalnymi i regionalnymi następstwami dwóch wniosków ustawodawczych pakietu Komisji Europejskiej pt. „Europa w ruchu”. W opinii przygotowanej przez Spyrosa Spyridona (EL/EPL, rada gminy Poros) KR odniósł się do obaw dotyczących konkurencji w sektorze transportu oraz traktowania kierowców objętych zakresem dyrektywy w sprawie delegowania pracowników, w której określono warunki, na jakich przedsiębiorstwa i ich pracownicy mogą działać poza granicami swojego kraju. W obecności posła do PE Wima van de Campa (NL/EPL) członkowie zgłosili również propozycje w sprawie zwiększenia stopnia przestrzegania przepisów UE mających na celu poprawę warunków pracy kierowców, bezpieczeństwa ruchu drogowego i konkurencji.

W sprawozdaniu Ivana Žagara (SI/EPL), burmistrza Słoweńskiej Bystrzycy, KR poparł także wnioski Komisji mające na celu ograniczenie formalności związanych z systemami opłat za przejazd na drogach Europy i ujednolicenie informacji przekazywanych przez transport publiczny.

Jednolity rynek cyfrowy : W ramach śródokresowego przeglądu jednolitego rynku cyfrowego KR podkreślił, że miasta i regiony mają najlepszą możliwość wykorzystania potencjału wzrostu gospodarki cyfrowej. W opinii opracowanej przez Alina Nicę (RO/EPL), burmistrza gminy Dudeștii Noi, znalazło się ostrzeżenie, że UE powinna przykładać większą wagę do cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i prywatności, oraz do zmniejszenia przepaści cyfrowej.

Niebieska gospodarka : Samuel Azzopardi (MT/EPL), członek rady Rabatu, ostrzegł w opinii w sprawie zrównoważonego rozwoju niebieskiej gospodarki w zachodniej części regionu śródziemnomorskiego, że obszar ten jest wysoce podatny na zmianę klimatu oraz wyzwania demograficzne i humanitarne. W opinii przedstawiono zalecenia dla zachodniej części regionu śródziemnomorskiego, tak aby stał się on bezpieczniejszy, powstała w nim inteligentna i odporna gospodarka morska oraz by lepsze w nim było zarządzanie morzem.

Małe przedsiębiorstwa: Robert Negoiţă (RO/PES), burmistrz sektora 3. miasta wydzielonego Bukareszt, zdobył poparcie dla propozycji mających sprzyjać długoterminowemu rozwojowi programu COSME wspierającego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), dzięki którym powstaje najwięcej miejsc pracy w gospodarkach lokalnych i regionalnych. Program COSME funkcjonuje w ramach unijnego programu Small Business Act (SBA) z 2008 r. i ułatwia dostęp MŚP do finansowania i rynków zagranicznych.

Erasmus dla przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych ”: KR wezwał Komisję Europejską do rozważenia możliwości utworzenia programu wymiany na lata 2018–2020, który umożliwi politykom szczebla lokalnego i regionalnego udział w szkoleniach dotyczących strategii politycznych UE. Opinia została opracowana przez Françoisa Decostera (FR/ALDE), wiceprzewodniczącego regionu Hauts-de-France i mera Saint-Omer, który był jednym ze 100 uczestników projektu pilotażowego w latach 2012–2013. Posłanka do PE Mercedes Bresso (IT/S&D) podkreśliła swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Poprawa równowagi między gatunkami konfliktowymi a działalnością człowieka: sprawozdawca Csaba Borboly (RO/EPL), przewodniczący rady okręgu Harghita, w którym znajduje się jedna z największych populacji niedźwiedzi w Europie, zdobył poparcie dla propozycji mających na celu zmniejszenie liczby niebezpiecznych interakcji z dużymi drapieżnikami. Na terenie Unii Europejskiej występuje pięć gatunków dużych drapieżników, z których co najmniej jeden można obecnie spotkać w 21 krajach.

Dalsze materiały:

Zobacz materiały filmowe podsumowujące to wydarzenie, poszczególne wystąpienia lub całość posiedzeń odbywających się w dniach 31 stycznia1 lutego.

• Zdjęcia dostępne są również w serwisie Flickr

Kontakt:
pressecdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Regiony i miasta w Sybinie ruszają z pracami nad przyszłością polityki spójności
Regiony i miasta w Sybinie ruszają z pracami nad przyszłością polityki spójności
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023