Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni do Maroša Šefčovicia: pandemia uwypukla kluczową rolę władz lokalnych i regionalnych w ocenie i przeglądzie przepisów UE, tak aby uwzględniały one konkretne potrzeby obywateli  

Regiony, miasta i wsie również domagają się silnej roli w zarządzaniu inwestycjami UE na rzecz odbudowy, tak aby zagwarantować, by fundusze docierały do osób najbardziej dotkniętych pandemią.

Kryzys związany z pandemią COVID-19 uwypukla potrzebę połączenia procesu kształtowania polityki UE z potrzebami społeczności lokalnych poprzez kluczową rolę polityków wybieranych na szczeblu lokalnym: jest to przesłanie przekazane dzisiaj przez członkinie i członków Europejskiego Komitetu Regionów wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Marošowi Šefčoviciowi. Podczas debaty plenarnej przywódcy lokalni i regionalni potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz poprawy prawodawstwa UE poprzez wkład w platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (F4F) . W rezolucji zawierającej propozycje dotyczące programu prac Komisji Europejskiej na 2022 r. członkowie KR-u domagają się, by Komisja Europejska zapewniła zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności w celu skutecznego przeciwdziałania skutkom pandemii w terenie. Zwracają się również o rozszerzenie kluczowych środków elastyczności, które wprowadzono w celu uruchomienia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w czasie kryzysu związanego z COVID.

Poprawa przepisów UE jest jednym z priorytetów władz lokalnych i regionalnych, które odpowiadają za wdrażanie 70% prawodawstwa UE. Przywódcy lokalni i regionalni ponownie argumentowali, że przepisy UE muszą przynosić społecznościom lokalnym największą wartość dodaną i wpisywać się w podstawowe zasady pomocniczości i proporcjonalności. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy politycy wybrani na szczeblu lokalnym będą w pełni zaangażowani w proces legislacyjny UE oraz gdy ich wkład zostanie uznany i uwzględniony w programie lepszego stanowienia prawa na każdym etapie kształtowania polityki.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził : Jakość prawodawstwa UE podnosi się, gdy władze lokalne i regionalne dzielą się z Komisją swoimi doświadczeniami i wiedzą zdobytymi w terenie. Dzięki ich zaangażowaniu wzrasta przejrzystość i efektywność pracy Komisji. Ożywiona współpraca z politykami lokalnymi pozwala udoskonalić cały cykl polityki: opracowanie i przygotowanie polityki, przyjęcie, wdrożenie, ocenę i przegląd. Doświadczenie lokalnych przywódców w radzeniu sobie z konsekwencjami zdrowotnymi i gospodarczymi pandemii jest konkretnym przykładem wartości dodanej, jaką mogą oni wnieść do procesu decyzyjnego UE w celu lepszego zaspokojenia rzeczywistych potrzeb naszych społeczności lokalnych.

Przemawiając na sesji plenarnej, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie Maroš Šefčovič stwierdził: Potrzebujemy prawodawstwa UE, które jest łatwe do przestrzegania, skuteczne i dostosowane do przyszłości . Prace Komitetu Regionów są w tym kontekście szczególnie ważne, ponieważ platforma ds. dostosowania się do potrzeb przyszłości dysponuje silnym mandatem w odniesieniu do zagadnień o szczególnym znaczeniu dla władz lokalnych i regionalnych. Na przykład roczny program prac na 2021 r. obejmuje transgraniczną opiekę zdrowotną, zamówienia publiczne i jakość powietrza – wszystko zgodnie z sugestiami przedstawicieli Komitetu. Cieszę się również, że Komitet Regionów buduje swoje zdolności w zakresie prognozowania. Europa potrzebuje odpornego społeczeństwa, w związku z tym wprowadzenie perspektywy zorientowanej na przyszłość do kształtowania polityki UE wymaga współpracy między wszystkimi instytucjami i organami UE. W ślad za bezpośrednim wkładem Komitetu nasze tablice wskaźników odporności – nowe narzędzie oceny odporności w sposób całościowy – będą również miały na celu uwzględnienie wskaźników różnic regionalnych.

Kontekst:

Komisja Europejska uznaje wkład KR-u w unijny program lepszego stanowienia prawa, dokonując wyraźnego rozróżnienia między wkładem różnych szczebli rządowych, i przyjmuje do wiadomości rolę władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu polityki opartej na dowodach. Ponadto Komisja Europejska zobowiązała się do praktykowania „aktywnej pomocniczości” i wzywa do systematycznego stosowania tabeli oceny zgodności z zasadą pomocniczości , która została opracowana przez KR. Zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w proces decyzyjny UE mogłoby jednak zostać jeszcze bardziej wzmocnione i stać się ustrukturyzowanym i interaktywnym procesem, na przykład poprzez systematyczne oceny oddziaływania terytorialnego i konsultacje, które są lepiej dostosowane do potrzeb władz lokalnych i regionalnych.

Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości jako główny instrument wspólnotowego programu lepszego stanowienia prawa ma na celu uproszczenie i modernizację przepisów UE w celu lepszego stawienia czoła przyszłym wyzwaniom, przy jednoczesnym ograniczeniu biurokracji. KR, w którego skład wchodzi troje przewodniczących komisji w organie zarządzającym platformy oraz sieć centrów regionalnych jako podgrupa platformy, jest obecny w platformie i działa na obu szczeblach przeglądu i oceny obowiązującego prawodawstwa UE. W związku z tym reprezentuje on nie tylko władze lokalne i regionalne, ale także obywateli i przedsiębiorstwa, które codziennie wdrażają prawo UE. Troje przewodniczących komisji KR-u wyznaczono na sprawozdawców podczas ostatniej sesji plenarnej platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości w marcu. Są to: Mark Speich (DE/EPL) , sekretarz stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia i przewodniczący Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych ( CIVEX ) – jest sprawozdawcą ds. prawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem e-zamówień. Anne Karjalainen (FI/PES) , radna miasta Kerava, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) – jest sprawozdawczynią w sprawie dyrektywy INSPIRE dotyczącej infrastruktury informacji przestrzennej w Europie, która ustanawia wspólne standardy opisu i udostępniania danych przestrzennych, takich jak strefy ryzyka naturalnego, sieci transportowe lub rozmieszczenie ludności. Ulrika Landergren (SE/RE), radna w szwedzkiej gminie Kungsbacka i przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych KR-u (NAT) – jest sprawozdawczynią w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej.

Ponadto KR wnosi wkład w drugie sprawozdanie prognostyczne Komisji Europejskiej dzięki informacjom zgromadzonym z jego sieci oraz z corocznego lokalnego i regionalnego barometru, aby zapewnić uwzględnienie realiów w terenie i perspektywy szczebla niższego niż krajowy w globalnej perspektywie prognozowania UE.

Zasada pomocniczości gwarantuje, że UE może podejmować działania tylko wtedy, gdy zajmuje się określonymi sprawami skuteczniej niż władze szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego. Chodzi o zapewnienie dostatecznej wartości dodanej wszystkich działań UE. Koncepcja aktywnej pomocniczości to nowy sposób działania, w którym idzie się o krok dalej niż w tradycyjnym podejściu do zasady pomocniczości. Zachęca wszystkie podmioty instytucjonalne, krajowe, regionalne i lokalne do wnoszenia konstruktywnego wkładu w proces zwiększania wartości dodanej prawodawstwa UE w całym cyklu kształtowania polityki. Podejście oparte na aktywnej pomocniczości zostało zaproponowane przez KR podczas posiedzenia grupy zadaniowej ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej” i zostało uwzględnione w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zasad pomocniczości i proporcjonalności w październiku 2018 r.

Wkład KR-u w Konferencję w sprawie przyszłości Europy

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel. kom. +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022