Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Rolnictwo ekologiczne: lokalni przywódcy chcą odgrywać większą rolę we wdrażaniu i ocenie planu działania  

Rolnictwo ekologiczne dzięki swemu pozytywnemu oddziaływaniu na środowisko i klimat pod względem lepszej sekwestracji dwutlenku węgla, i poprawy stanu gleby, dobrostanu zwierząt i ochrony różnorodności biologicznej przyczynia się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów strategii UE „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności. W dniu 2 grudnia Europejski Komitet Regionów (KR) przyjął opinię w sprawie planu działania UE na rzecz rolnictwa ekologicznego .

KR z zadowoleniem przyjmuje plan działania UE na rzecz rolnictwa ekologicznego i popiera jego kompleksowe podejście. Celem planu działania jest zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, a tym samym ograniczenie stosowania nawozów, pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych. W ramach trzech osi – zwiększenie konsumpcji, zwiększenie produkcji i dalsza poprawa zrównoważonego charakteru sektora – proponuje się 23 działania.

Sprawozdawca w sprawie planu działania UE na rzecz rolnictwa ekologicznego , Uroš Brežan (SI/Zieloni), burmistrz Tolmin, powiedział: „Zwiększenie wsparcia dla rolnictwa ekologicznego jest sprawą pilną, aby osiągnąć cel, jakim jest przeznaczenie 25% powierzchni użytków rolnych na rolnictwo ekologiczne do 2030 r. Musimy zadbać o to, by następna wspólna polityka rolna przyczyniła się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności. Władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w tworzeniu i rozwijaniu »biookręgów« oraz w kształtowaniu sektora ekologicznego. W związku z tym władze lokalne i regionalne powinny być ściśle zaangażowane zarówno w realizację, jak i ocenę planu działania za pośrednictwem sieci na szczeblu regionalnym. Wzywamy Komisję do utworzenia takiej sieci”.

Przywódcy lokalni podkreślili swoją kluczową rolę w podnoszeniu świadomości na szczeblu lokalnym, informowaniu konsumentów o pozytywnym wpływie rolnictwa ekologicznego oraz opracowywaniu programów edukacyjnych dla przedszkoli i szkół. W opinii zwraca się uwagę, że władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę również w organizowaniu sektora ekologicznego pod względem produkcji, logistyki i handlu, ułatwiając ustrukturyzowaną współpracę między producentami a konsumentami.

Przywódcy lokalni podkreślili, że aby pobudzić produkcję, należy zmobilizować wszystkie europejskie i krajowe strategie polityczne w celu zwiększenia spożycia produktów ekologicznych. W 2019 r. powierzchnia gruntów przeznaczonych pod uprawy ekologiczne w UE wynosiła ok. 8%, natomiast dotacje na rolnictwo ekologiczne stanowiły jedynie 1,5% całkowitego europejskiego budżetu rolnego. Rolnictwo ekologiczne jest niedostatecznie finansowane w ramach WPR, która obecnie nie jest w pełni zgodna z celami planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Ponadto w opinii zaleca się, aby Komisja dokładnie oceniła krajowe plany strategiczne WPR przedłożone przez państwa członkowskie w celu monitorowania, czy przyczynią się one do osiągnięcia celu, jakim jest przeznaczenie 25% powierzchni użytków rolnych na rolnictwo ekologiczne do 2030 r.

KR z zadowoleniem przyjmuje uznanie biookręgów za skuteczne narzędzia rozwoju obszarów wiejskich. Na geograficznym obszarze biookręgów rolnicy, miejscowa ludność, lokalna administracja publiczna, stowarzyszenia oraz komercyjne przedsiębiorstwa turystyczne i kulturalne zawierają porozumienie w sprawie zrównoważonego zarządzania lokalnymi zasobami w oparciu o zasady i metody produkcji i konsumpcji ekologicznej. Dlatego też w szczególności takie regiony powinny otrzymywać wsparcie i wspólne usługi za pośrednictwem sieci utworzonej przez Komisję Europejską.

Kontekst

  • Plan działania dotyczący produkcji ekologicznej – rolnictwo ekologiczne będzie odgrywać zasadniczą rolę w tworzeniu zrównoważonego systemu żywnościowego w UE, jako że umożliwia produkcję wysokiej jakości żywności o niewielkim wpływie na środowisko. Zrównoważony system żywnościowy jest centralnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach strategii Zielonego Ładu „Od pola do stołu” Komisja Europejska wyznaczyła cel, którym jest „przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25% gruntów rolnych w UE na rolnictwo ekologiczne oraz znaczny wzrost akwakultury ekologicznej”. Aby osiągnąć ten cel i pomóc sektorowi ekologicznemu w pełni wykorzystać jego potencjał, Komisja przedstawiła plan działania dotyczący produkcji ekologicznej w UE.
  • Plany strategiczne WPR: Problemy i oczekiwania dotyczące rolnictwa UE : Wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej dotyczące reformy  wspólnej polityki rolnej  (WPR) zostały opublikowane w czerwcu 2018 r. Od tego czasu w tym obszarze polityki doszło do szeregu istotnych wydarzeń. Należą do nich przyjęcie 2030 i powiązanych z nim strategii 2030 i strategii na rzecz bioróżnorodności , a także porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 oraz dodatkowe wsparcie w wysokości 7,5 mld EUR na rozwój obszarów wiejskich z inicjatywy Next Generation EU w ramach pakietu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności.
  • Rolnictwo bez środków ochrony roślin
  • Strategia „Od pola do stołu” : 20 maja 2020 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat pt. „Strategia »od pola do stołu« na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego”
  • IFOAM Organics Europe : IFOAM Organics Europe jest europejską organizacją patronacką sektora ekologicznej żywności i rolnictwa. Reprezentuje ten sektor w europejskim procesie kształtowania polityki i opowiada się za transformacją żywności i rolnictwa. Jej praca opiera się na zasadach rolnictwa ekologicznego – zdrowie, ekologia, sprawiedliwość i troska. Organizacja ta skupia prawie 200 członków w 34 krajach europejskich i jej działania obejmują cały łańcuch dostaw żywności ekologicznej.

Porządek obrad sesji plenarnej

Transmisja internetowa : na stronie internetowej KR-u.

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

tel. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ORGANIC-FARMING-STRONGER-ROLE-IMPLEMENTATION-EVALUATION-ACTION-PLAN.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ORGANIC-FARMING-STRONGER-ROLE-IMPLEMENTATION-EVALUATION-ACTION-PLAN.ASPX

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ORGANIC-FARMING-STRONGER-ROLE-IMPLEMENTATION-EVALUATION-ACTION-PLAN.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ORGANIC-FARMING-STRONGER-ROLE-IMPLEMENTATION-EVALUATION-ACTION-PLAN.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ORGANIC-FARMING-STRONGER-ROLE-IMPLEMENTATION-EVALUATION-ACTION-PLAN.ASPX

Regiony domagają się silnej roli w zarządzaniu rolnictwem węglowym w UE, ‎ aby zapobiegać ryzyku dla bezpieczeństwa żywnościowego
Regiony domagają się silnej roli w zarządzaniu rolnictwem węglowym w UE, ‎ aby zapobiegać ryzyku dla bezpieczeństwa żywnościowego
08.02.2023