Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski Komitet Regionów popiera europejski plan działania na rzecz demokracji jako część procesu tworzenia nowej infrastruktury demokratycznej  

Dnia 30 czerwca Europejski Komitet Regionów stwierdził, że Unia musi stworzyć nową infrastrukturę demokratyczną w celu zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów, poprawy pluralizmu mediów i zwiększenia zaangażowania obywateli. W zaleceniach przygotowanych z myślą o wzmocnieniu demokracji, równości i poszanowania praw człowieka przywódczynie i przywódcy szczebla lokalnego i regionalnego podkreślili, że samorządy mogą odegrać ważną rolę w promowaniu umiejętności korzystania z mediów, krytycznego myślenia i przejrzystości w kampaniach politycznych, a także we wspieraniu uczestnictwa obywateli w polityce.

Zalecenia stanowią poparcie dla europejskiego planu działania na rzecz demokracji przedstawionego przez Komisję Europejską w grudniu 2020 r. Określono w nim szereg inicjatyw – często o charakterze nieustawodawczym – mających na celu ochronę i rozwój europejskiej demokracji w erze cyfrowej. KR wyraził jednak krytykę, że w planie nie położono wystarczającego nacisku na potencjalny wkład władz lokalnych i regionalnych w poprawę stanu demokracji europejskiej.

Przemawiając do członkiń i członków KR-u na sesji plenarnej 30 czerwca, Věra Jourová , wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw wartości i przejrzystości stwierdziła: Demokracji nie można uznać za pewnik. Epoka cyfrowa wymaga od nas ciągłego szukania nowych sposobów promowania i ochrony demokracji. Potrzebujemy zaangażowania całego społeczeństwa oraz współpracy międzynarodowej w ramach skoordynowanych wysiłków rządów, w tym władz lokalnych i regionalnych, społeczeństwa obywatelskiego, naukowców i naukowczyń oraz weryfikatorów informacji, sektora prywatnego, mediów i samych obywatelek i obywateli. Z zadowoleniem przyjmuję wkład Komitetu Regionów w europejski plan działania na rzecz demokracji oraz pomysły na to, jak władze samorządowe mogą zaangażować swoich obywateli, utrzymać wolne i uczciwe wybory, wzmacniać media i przeciwdziałać dezinformacji. Oferujemy również możliwości finansowania, które pomagają przełożyć politykę na działania na szczeblu lokalnym i regionalnym, takie jak otwarte obecnie zaproszenia do składania wniosków w ramach partnerstwa miast i sieci miast w kontekście programu „Obywatele, równość, prawa i wartości”.

Vasco Cordeiro (PT/PES), pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i poseł do parlamentu regionalnego Azorów, powiedział: Nasza Unia może być jedynie unią wspólnych i szanowanych wartości. Władze lokalne i regionalne oraz ich przywódczynie i przywódcy mają do odegrania ważną rolę nie tylko w zakresie ochrony i poszanowania demokracji, ale także jej promowania. Godność ludzka, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka to nie tylko wartości, na których opiera się Unia Europejska, lecz także bardzo dobry test na sprawdzenie, czy w każdej społeczności i każdym kraju w całej Europie za słowami idą czyny.

Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPL), prezydentka Gdańska i sprawozdawczyni KR-u w sprawie europejskiego planu działania na rzecz demokracji , stwierdziła: Edukacja obywatelska na rzecz demokracji jest szczepionką pozwalającą przetrwać europejskiej wspólnocie wartości. Nie możemy dopuścić do pogorszenia sytuacji w zakresie praw i wolności obywatelskich w państwach członkowskich UE. Pogorszenie się praw i wolności obywatelskich w jednym kraju członkowskim ma realny i negatywny wpływ na stan demokracji w całej europejskiej rodzinie i jest zagrożeniem dla naszych europejskich wartości . Władze lokalne i regionalne, jako najbliższe obywatelom, powinny uczestniczyć w procesie wspierania demokracji, wolności i aktywności obywatelskiej. Dlatego w Gdańsku, mieście wolności i solidarności, opracowujemy gdański model edukacji obywatelskiej, któremu przyświeca nauka krytycznego myślenia i obywatelskiej odpowiedzialności.

KR postrzega europejski plan działania na rzecz demokracji jako element „procesu tworzenia nowej infrastruktury demokratycznej” i w swoich propozycjach podkreśla znaczenie rozbudowania trwającej debaty na temat wolności słowa w internecie oraz znaczenie podjęcia środków zapobiegawczych w celu zwalczania dezinformacji, mowy nienawiści i teorii spiskowych. KR wspiera nagrodę upamiętniającą poprzedniego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został zamordowany w 2019 r. Nagroda im. Pawła Adamowicza promuje włączenie społeczne, równe szanse i poszanowanie praw człowieka.

Jedną z innych propozycji jest apel do UE o pomoc w budowaniu zdolności i struktur instytucjonalnych i administracyjnych niezbędnych do promowania udziału społeczeństwa w życiu politycznym. Dostęp do funduszy powinien być możliwie prosty, a same fundusze zarządzane w jak największym stopniu przez władze lokalne i regionalne.

Członkinie i członkowie KR-u przyjęli także opinię „Strategia na rzecz wzmocnienia stosowania Karty praw podstawowych w UE” , która dotyczy inicjatywy Komisji Europejskiej związanej z europejskim planem działania na rzecz demokracji. W opinii, którą przygotował radny gminy Uccle Jean-Luc Vanraes (BE/RE), poparto strategię Komisji Europejskiej i zaapelowano, by przed przyznaniem funduszy Komisja systematycznie przeprowadzała kontrole krzyżowe pod kątem stosowania Karty i argumentowano, że przestrzeganie wartości Unii powinno być warunkiem kwalifikowalności do korzystania z funduszy unijnych.

Jean-Luc Vanraes powiedział: 18 grudnia 2020 r. państwa członkowskich UE z entuzjazmem podpisały Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Promowanie i ochrona tych praw jest podstawowym zadaniem Komisji Europejskiej. W związku z tym zwracam się do Komisji o wykorzystanie wszelkich dostępnych jej środków prawnych i finansowych w celu wypełnienia tej misji.

Kontakt:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023