Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni domagają się nowego ładu opartego na jasnej agendzie wiejskiej i zwiększonych inwestycjach, aby pomóc społecznościom wiejskim w wyjściu z kryzysu  

Europejski Komitet Regionów (KR) debatował z Januszem Wojciechowskim , europejskim komisarzem do spraw rolnictwa, o tym, jak pobudzić odbudowę na europejskich obszarach wiejskich. Regiony i miasta domagają się „wiejskiego ładu” określającego cele i koordynującego wspólną politykę rolną, fundusze strukturalne i Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności z myślą o przezwyciężeniu kryzysu na obszarach wiejskich, wzmocnieniu spójności, uczynieniu przemysłu rolno-spożywczego bardziej ekologicznym, wspieraniu lokalnych producentów i dywersyfikacji możliwości wzrostu w społecznościach wiejskich. Wiejski ład powinien również przewidywać inkluzywny system zarządzania mobilizujący podmioty unijne, krajowe, regionalne i lokalne do działania na rzecz trwałej odbudowy na europejskich obszarach wiejskich. Kwestie te zostały podkreślone w opinii w sprawie strategii UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich (wzywającej do opracowania agendy wiejskiej) popartej przez członków KR-u.

Obecna pandemia COVID-19 dodała dodatkowy wymiar do dążenia do odnowy obszarów wiejskich w regionach całej Unii Europejskiej i podkreśliła pilną potrzebę tej odnowy. Obszary wiejskie oraz ich miasteczka i wsie znacznie ucierpiały z powodu zmniejszenia popytu na produkty rolne w wyniku zamknięcia barów i restauracji oraz upadku turystyki w całej UE. Są one również bardziej zagrożone w okresie tej pandemii, ponieważ mają ograniczony dostęp do ośrodków medycznych, szpitali, transportu i internetu, a czasem de facto wcale nie mają dostępu do internetu. Przepaść cyfrowa miała szczególnie duży wpływ na edukację i przedsiębiorstwa.

Dodatkowo w wielu regionach wiejskich twardy brexit może okazać się ogromnym wstrząsem i mieć niszczycielskie skutki dla obszarów wiejskich, takich jak Leitrim, z którego wywodzi się sprawozdawca KR-u w sprawie odnowy obszarów wiejskich Enda Stenson.

Kryzys ten wymaga od UE przekształcenia jej nowej długoterminowej wizji obszarów wiejskich w prawdziwy „wiejski ład”. Musimy zrealizować nasze cele w zakresie poprawy transportu, łączności, usług zdrowotnych i edukacyjnych, a także dywersyfikacji gospodarek wiejskich i promowania zrównoważonej lokalnej produkcji rolno-spożywczej – powiedział przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas .

Janusz Wojciechowski , komisarz europejski do spraw rolnictwa, powiedział: Wszystkie obszary polityki i wszystkie fundusze UE muszą współgrać i prowadzić do osiągnięcia celów wizji obszarów wiejskich dzięki optymalizacji współpracy i spójności finansowania unijnego i krajowego. Znalezienie lepszych i skuteczniejszych sposobów wykorzystania istniejących mechanizmów wsparcia, aby zaspokoić potrzeby obszarów wiejskich, to doprawdy jeden z ważnych celów tej wizji.

Podczas debaty członkowie KR-u podkreślili potrzebę systematycznego podejścia, co umożliwi przyjęcie realnej i konkretnej agendy wiejskiej. Ponieważ przydziały środków na WPR w nowych wieloletnich ram finansowych są znacznie niższe niż w obecnym okresie programowania, jeszcze ważniejsze staje się zapewnienie spójności między Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) a innymi funduszami europejskimi, takimi jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny i program „Horyzont Europa”, oraz ich harmonizacja. Zwiększenie inwestycji jest możliwe dzięki bezprecedensowym wysiłkom, które UE ma podjąć w następnej dekadzie, oraz dzięki zadbaniu o to, by we wszystkich odpowiednich politykach UE zwracano uwagę na rozwój obszarów wiejskich. Synergia ta umożliwiłaby podmiotom wiejskim skuteczniejsze rozwiązywanie kwestii przekrojowych, poprawę współpracy oraz jakości życia na obszarach wiejskich.

Enda Stenson (IE/EA), członek Rady Hrabstwa Leitrim i sprawozdawca opinii Strategia UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich , podkreślił: Obecny kryzys związany z pandemią ujawnił i pogłębił skutki wielu długotrwałych zagrożeń, z jakimi borykają się obszary wiejskie, oraz sprawił, że odnowa obszarów wiejskich jest jeszcze pilniej potrzebna. Musimy zadbać o to, by nasze wiejskie społeczności stały się doskonałymi miejscami do życia, pracy i zakładania rodziny. Aby to osiągnąć, potrzebujemy wiejskiego ładu z inwestycjami w usługi, łączność i ludzi. Wzywam wszystkie instytucje UE, by wspólnie poszukały rozwiązań gwarantujących zrównoważenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe naszego sektora WPR z korzyścią dla obszarów wiejskich. Nasze społeczności są gotowe, więc nie zaprzepaśćmy szansy na odnowę obszarów wiejskich.

Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), radna gminy Kungsbacka i przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdziła: Polaryzacja społeczeństwa zawsze prowadzi do poważnych problemów i zagrożeń dla demokracji. Z jednej strony rosną nierówności majątkowe, a z drugiej strony pogłębia się przepaść między Europą wiejską i miejską. Nie jest to zdrowe i musimy znaleźć sposoby, by zwiększyć atrakcyjność społeczności wiejskich. Pierwszym krokiem w tym kierunku byłby wiejski ład.

Franc Bogovič , poseł do Parlamentu Europejskiego i współprzewodniczący zespołu międzypartyjnego ds. obszarów wiejskich, górskich, oddalonych oraz inteligentnych wsi , zauważył: Nie będziemy mieli co położyć na nasze stoły, jeśli nie zadbamy o pola. Należy odbudować zaufanie między konsumentami a rolnikami. Obszary wiejskie to o wiele więcej niż tylko leśnictwo i rolnictwo. Potrzebujemy odpornych obszarów wiejskich, na których młodzi ludzie będą mogli znaleźć nowoczesne miejsca pracy, a osoby starsze będą mogły nadal dobrze żyć. Warunkiem dla tego są wysokiej jakości sieci szerokopasmowe.

Kiedy wy mówicie o inteligentnych wsiach, my mówimy o zdrowiu, mobilności, opiece społecznej, turystyce, platformach cyfrowych, rozwiązaniach w zakresie energii odnawialnej i wielu innych sprawach. Ważne jest, by ujmować koncepcję inteligentnych wsi w sposób horyzontalny i porzucić schematyczne myślenie. Potrzebujemy strategii na rzecz inteligentnych wsi połączonej z Funduszem Spójności. Niestrudzenie dążę do tego w moich działaniach w Parlamencie Europejskim.

Obecna pandemia może również stanowić wyjątkową okazję do rozwoju i budowania odporności obszarów wiejskich, pobudzania lokalnej zrównoważonej produkcji, położenia nacisku na krótkie łańcuchy dostaw i dążenia do promowania lokalnych i regionalnych form produkcji. Regiony i miasta oraz lokalni producenci z ich obszaru odgrywają kluczową rolę w przechodzeniu na bardziej zrównoważony i sprawiedliwy system żywnościowy, jak opisano w opinii Od producenta do konsumenta (od pola do stołu) – wymiar lokalny i regionalny , którą opracował Guido Milana (IT/PES), radny gminy Olevano Romano (Rzym).

Obszary wiejskie i miejsko-wiejskie stanowią 88% terytorium UE. Na obszarach tych mieszka 55% ludności Unii, wytwarza się 43% unijnej wartości dodanej brutto i zlokalizowanych jest 56% unijnych miejsc pracy.

Dalsze informacje:

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

tel.: +32 (0)2 282 2289

tel. kom. +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022