Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym: ‎ rozpoczęto konsultacje z zainteresowanymi stronami  

Europejski Komitet Regionów rozpoczął konsultacje w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym, które potrwają do 1 maja 2020 r. Mogą w nich wziąć udział wszystkie władze lokalne
i regionalne oraz inne najważniejsze zainteresowane strony.

Zasoby naszej planety są na wyczerpaniu. W związku ze spodziewanym podwojeniem globalnej konsumpcji w najbliższych dziesięcioleciach i brakiem jakichkolwiek oznak, by globalne ocieplenie miało ulec zmniejszeniu w najbliższym czasie, istnieje pilna potrzeba oddzielenia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez wytwarzanie trwałych, nadających się do ponownego użycia i naprawy produktów. Wspieranie obiegu zamkniętego nie tylko przyczyni się do poprawy stanu środowiska, ale będzie miało kluczowe znaczenie dla naprawy gospodarczej po zakończeniu pandemii COVID-19. KR zamierza wzmocnić lokalny i regionalny filar nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, aby miasta i regiony zajmowały w nim centralne miejsce. Taki jest cel opinii, nad którą pracuje obecnie Tjisse Stelpstra (NL/EKR), minister regionalny prowincji Drenthe.

Każdego roku UE wytwarza 2,5 mld ton odpadów pochodzących z wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, co przekłada się na 5 ton na mieszkańca rocznie. Obecnie nie istnieje kompleksowy zestaw wymogów prawnych i politycznych mogących zagwarantować, że wszystkie produkty wprowadzane na rynek UE staną się coraz bardziej zrównoważone i spełnią kryteria obiegu zamkniętego. Osiągnięcie tego celu ma zapewnić nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym , przedstawiony przez Komisję Europejską 11 marca 2020 r.

Zawiera on rozległy wachlarz propozycji, które obejmują: rozszerzenie ram ekoprojektu na jak najszerszą gamę produktów, zachęcanie do stosowania zielonych zamówień publicznych, ograniczenie wykorzystania materiałów opakowaniowych, wyznaczenie celów dotyczących ograniczenia ilości odpadów w odniesieniu do określonych strumieni, harmonizację systemów selektywnej zbiórki oraz wprowadzenie na rynek UE długo oczekiwanych uniwersalnych ładowarek do telefonów. Kluczowe produkty, które ekoprojekt ma uwzględnić, to materiały elektroniczne i budowlane, pojazdy i baterie, opakowania, tworzywa sztuczne i mikrodrobiny plastiku, tekstylia, żywność, woda i składniki odżywcze.

Poprzez zorganizowanie pisemnych konsultacji z zainteresowanymi stronami, które potrwają do 1 maja 2020 r. , Europejski Komitet Regionów wzywa wszystkie władze lokalne i regionalne w UE oraz zainteresowane strony do podzielenia się poglądami na temat wniosku Komisji i przedstawienia opinii i sugestii.

Tutaj dostępny jest dokument roboczy , którego dotyczą te konsultacje.

W obecnym dziesięcioleciu jedną z kwestii przyciągających najwięcej uwagi jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Musimy pilnie przełożyć politykę zrównoważonych produktów na konkretne przepisy, aby zapewnić konsumentom prawo dostępu do dóbr trwałego użytku i położyć kres przedwczesnemu postarzaniu produktów oraz niszczeniu niesprzedanych dóbr trwałego użytku. Naszym ostatecznym celem musi być urzeczywistnienie społeczeństwa bezodpadowego – stwierdził sprawozdawca Tjisse Stelpstra (NL/EKR ), minister regionalny prowincji Drenthe.

Głównym celem opracowywanej opinii KR-u jest rozwinięcie terytorialnego filara nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz określenie możliwości i wyzwań, przed którymi stoją władze lokalne i regionalne w UE przy podejmowaniu oczekiwanych działań w różnych dziedzinach polityki.

Przyjmujemy z niewątpliwym zadowoleniem kompleksowy zestaw środków ustawodawczych i politycznych zaproponowanych przez Komisję Europejską. Uważamy jednak, że nowy plan działania nie idzie wystarczająco daleko w wykorzystywaniu politycznego potencjału regionów i miast do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym w terenie. Musimy również wyznaczyć konkretne cele wraz z odpowiednimi sygnałami cenowymi i zachętami w trosce o to, by zachowania producentów, użytkowników i konsumentów służyły zrównoważonemu rozwojowi – zaznaczył sprawozdawca.

W kontekście pandemii COVID-19 i jej wpływu na systemy opieki zdrowotnej i gospodarkę Tjisse Stelpstra zwraca uwagę na zależność UE od zasobów i zapytuje, jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć i co trzeba będzie wziąć pod uwagę przy sporządzaniu planów naprawy gospodarczej. Katastrofalna sytuacja wywołana pandemią COVID-19 wymaga od wszystkich decydentów połączenia sił. Jest także sygnałem alarmowym, który uzmysławia potrzebę wprowadzenia nowego modelu gospodarczego plasującego dobrostan społeczny i zrównoważenie środowiskowe w samym centrum ożywienia gospodarczego w UE – dodał sprawozdawca.

Nie należy lekceważyć potencjalnego wkładu planu działania w zapewnienie ożywienia gospodarczego po zakończeniu pandemii COVID-19, ponieważ gospodarka o obiegu zamkniętym oferuje szeroki zakres nowych możliwości rynkowych. W latach 2012–2018 liczba miejsc pracy w gospodarce o obiegu zamkniętym w UE wzrosła o 5%, osiągając poziom ok. 4 mln ( KE ).

Uwagi:

Harmonogram prac nad opinią KR-u w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym – uzależniony jednak od rozwoju sytuacji w związku z pandemią COVID-19 – przedstawia się następująco: Dokument roboczy zostanie przedłożony do dyskusji na posiedzeniu Komisji ENVE w dniu 8 czerwca. Przyjęcie projektu opinii przewidziane jest na posiedzenie Komisji ENVE w dniu 9 września, a głosowanie końcowe planowane jest na sesję plenarną w dniach 13–14 października 2020 r.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych oraz innych zainteresowanych stron proszeni są o podzielenie się swoimi pisemnymi wkładami poprzez przesłanie ich na adres: Aliona.Fornea@cor.europa.eu oraz enve@cor.europa.eu do 1 maja 2020 r.

Istnieje możliwość zorganizowania – na życzenie – spotkań internetowych ze sprawozdawcą Tjissem Stelpstrą i jego ekspertką Ingrid Zeegers oraz zespołem Komisji ENVE w KR-ze, jak również zorganizowanie czatów z nimi.

Aby ukierunkować dyskusje, sprawozdawca udostępnił przygotowany przez siebie dokument roboczy w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym , który zawiera pewne ogólne oraz szczegółowe pytania dotyczące następujących czterech aspektów:

1. Rola władz lokalnych i regionalnych w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym

2. Zmiana w systemie gospodarczym

3. Nie ma odpadów, są tylko zasoby

4. Ustalanie celów i określanie ram prawodawstwa

Począwszy od dnia 8 kwietnia dokument roboczy sprawozdawcy zostanie udostępniony we wszystkich językach urzędowych UE na stronie internetowej poświęconej konsultacjom .

Kontakty z prasą:

David Crous

tel. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :