Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wzywamy Komisję Europejską do opracowania nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu  

Zmiana klimatu ma szeroki wpływ na ekosystemy, sektory gospodarki, zdrowie ludzkie i dobrostan w Europie. Według Komisji Europejskiej w latach 1980–2016 łączne zgłoszone straty gospodarcze spowodowane przez pogodę i inne ekstremalne zjawiska klimatyczne w Europie wyniosły ponad 436 mld EUR. W poniższym wywiadzie Markku Markkula (FI/EPL) odpowiada na cztery pytania dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu. Przewodniczący rady miasta Espoo i regionu Helsinki jest sprawozdawcą projektu opinii w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu , która ma zostać przyjęta na następnej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniach 8, 9 i 10 grudnia 2020 r.

Czy Europa potrzebuje ambitniejszej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom? Jakie są kluczowe obszary, w których musimy podnieść poprzeczkę w zakresie adaptacji?

Należy zintegrować działania związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu i łagodzeniem jej skutków. Nie chodzi o jeden z tych aspektów, lecz o oba. Przywódcy polityczni powinni traktować zmianę klimatu jako sytuację nadzwyczajną, której należy razem zaradzić za pomocą wspólnych ujednoliconych i nowatorskich działań, przełamując – również w skali globalnej – schematyczne myślenie i bariery. Europa powinna być światowym liderem i prekursorem w opracowywaniu i stosowaniu innowacyjnych środków przeciwdziałających globalnemu ociepleniu i dostosowujących do niego. Oznacza to podniesienie poziomu ambicji w dziedzinie klimatu znacznie wyżej niż obecnie przewiduje to UE.

Zwłaszcza jeśli chodzi adaptację, z dużym zadowoleniem przyjmujemy projekt nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Wzywamy jednak Komisję Europejską do opracowania ambitniejszej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zgodnie z zasadami aktywnej pomocniczości i proporcjonalności, uznającej kluczową rolę miast i regionów w tej dziedzinie i zapewniającej im narzędzia niezbędne do opracowania rozwiązań terytorialnych. Z pewnością musimy działać w konkretnych kluczowych obszarach, począwszy od włączenia przystosowania się do zmiany klimatu jako przekrojowego priorytetu do planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu. Inne obszary priorytetowe wymagające poprawy to system handlu uprawnieniami do emisji ( ETS ), decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego ( ESD ) w sprawie ograniczenia emisji oraz użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo ( LULUCF ). Ponadto musimy znacznie rozwinąć sposoby finansowania projektów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków, pogłębić współpracę transgraniczną oraz wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, zwiększyć odporność i zdolności przystosowawcze oraz poprawić rozwiązania oparte na zasobach przyrody i możliwości wprowadzania innowacji.

Pandemia COVID pokazała stopień zagrożenia naszych społeczeństw chorobami zakaźnymi, a niektórzy naukowcy zwrócili uwagę na potencjalne powiązania między pandemiami, ochroną przyrody i zmianą klimatu. Czy uważa Pan, że przystosowanie się do zmiany klimatu może być ściślej związane z ochroną zdrowia?

Stan zdrowia w państwach członkowskich UE nigdy nie był lepszy niż obecnie, ale zmiana klimatu grozi zniweczeniem osiągnięć ostatnich dziesięcioleci. Pandemia COVID-19 pokazała, że UE i wszystkie szczeble sprawowania rządów muszą robić znacznie więcej i że sprawą niecierpiącą zwłoki jest szybkie i wspólne działanie. Zachęcam do zapoznania się z nowo opublikowanym sprawozdaniem Europejskiej Agencji Środowiska w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu w miastach. Posłużę się przykładem zawartym w sprawozdaniu: jeżeli założymy, że obecny poziom podatności na zagrożenie pozostanie bez zmian i nie przedsięwzięte zostaną dodatkowe środki adaptacyjne, roczna liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych ekstremalnymi upałami może wzrosnąć z 2700 rocznie do ok. 30 lub 50 tys. do 2050 r., przy ociepleniu wynoszącym – odpowiednio 1,5 °C lub 2 °C. Jest to realne zagrożenie i musimy zrobić wszystko, aby temu zapobiec.

W których obszarach regiony i miasta Europy mogą w największym stopniu przyczynić się do przystosowania się do zmiany klimatu?

Żadna polityka adaptacji nie będzie skuteczna, jeśli nie uwzględni potrzeb, poglądów i wiedzy fachowej regionów i miast. Samorządy lokalne i regionalne odpowiadają za ponad 70% działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i aż za 90% działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Miasta już teraz wykazują się największym zaangażowaniem i przywództwem. Szacuje się , że około 40% europejskich miast liczących ponad 150 000 mieszkańców przyjęło już plany przystosowania się do zmiany klimatu. W Europejskim Komitecie Regionów zobowiązujemy się do kontynuowania tej ścieżki i oczekujemy, że Europejski Zielony Ład przyspieszy działania i pokaże, co jest konieczne do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. lub przynajmniej na długo przed 2050 r. W moim regionie, w Helsinkach, niedawno zatwierdziliśmy nowy plan działania na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2035 r. Mamy duże ambicje, lecz jak wynika z planu działania, nasze cele są możliwe do realizacji.

Wszędzie w Europie powinniśmy koncentrować się na wykorzystaniu pełnego potencjału budowania odporności w drodze współpracy i zadbać o to, by poziom niższy niż krajowy miał zdolność szybkiego reagowania. Służby pogotowia i ratownictwa mają największe znaczenie podczas działania na linii frontu. Aby skutecznie przystosować się do zmiany klimatu, potrzebujemy zatem większej wiedzy, lepszych zdolności i odpowiednich środków finansowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Jaka jest rola działań adaptacyjnych w lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju?

Polityka adaptacji powinna odgrywać zasadniczą rolę w lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Zrównoważony rozwój powinien być „nową normą” dla wszystkich społeczności, przedsiębiorstw i osób fizycznych, także w procesach budżetowych. Dobrym rozwiązaniem, również w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, byłoby przygotowanie sprawozdań z dobrowolnego przeglądu lokalnego na temat sposobu, w jaki miasta i regiony realizują cele zrównoważonego rozwoju. Są to doskonałe narzędzia uczenia się i zwiększania skuteczności w terenie w drodze współpracy i wymiany najlepszych praktyk. Doskonałym przykładem jest moje miasto Espoo, które przedstawiło ONZ kompleksowe sprawozdanie pokazujące w praktyce, jak przyspieszyć realizację polityki zrównoważonego rozwoju w terenie, poprzez współpracę i nie pozostawiając nikogo w tyle.

Kontakty z prasą:

pressecdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-EU-CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-EU-CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-EU-CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-EU-CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-EU-CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023