Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wytyczenie celów lokalnych w celu przeciwdziałania zmianie klimatu  

Przywódcy lokalni apelują o poszerzenie zakresu przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska, tak by uwzględnić dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych i politykę UE dotyczącą chemikaliów. Sprawozdawca Andrew Cooper proponuje również wzięcie pod uwagę przeciwdziałania zmianie klimatu i przedstawia nową koncepcję wkładów ustalonych na szczeblu lokalnym jako sposób realizacji przez władze lokalne i regionalne zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego.

Prawo ochrony środowiska jest jedną z dziedzin, w której miasta i regiony mają więcej kompetencji i wywierają większy wpływ na wdrażanie w Europie. Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów pod kierunkiem sprawozdawcy Andrew Coopera (UK/EA) przyjęli opinię dotyczącą lepszego wdrażania prawa ochrony środowiska w Europie.

W opinii wskazano szereg niedociągnięć związanych z wdrażaniem dorobku prawnego w dziedzinie ochrony środowiska. Należy do nich nieskuteczna koordynacja między władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, brak zdolności administracyjnej, niewystarczające finansowanie i nieodpowiednie mechanizmy zapewniania zgodności.

Członkowie przedstawiają szereg zaleceń takich jak nawiązanie zorganizowanego dialogu z każdym państwem członkowskim z udziałem władz lokalnych i regionalnych. KR proponuje umocnienie IMPEL i rozwinięcie krajowych sieci IMPEL. IMPEL jest Europejską Siecią Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska.

KR apeluje, by Komisja Europejska opracowała wspólną metodologię dotyczącą krajowego dialogu w sprawie EIR, a także przedstawiła wytyczne w celu zapewnienia pełnego udziału władz lokalnych i regionalnych w całym procesie.

Miasta i regiony UE postulują, by państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne wprowadziły szybkie środki egzekwowania przepisów oraz proporcjonalne i odstraszające sankcje za naruszanie unijnego prawa ochrony środowiska. KR zwraca się do państw członkowskich, by wspierały dokonywanie lokalnych i regionalnych przeglądów wdrażania polityki ochrony środowiska odpowiadających przeglądom krajowym. Wnosi, by władze krajowe, regionalne i lokalne zwalczały korupcję i dbały o odpowiednie funkcjonowanie systemów wymiaru sprawiedliwości.

Zgromadzenie miast i regionów UE apeluje do Komisji Europejskiej, by uwzględniła zmianę klimatu, w tym środki mające na celu jej łagodzenie i przystosowywanie się do niej, w następnej rundzie EIR. Początkowo EIR kładł nacisk na gospodarowanie odpadami, ochronę przyrody i różnorodności biologicznej, jakość powietrza, zanieczyszczenie hałasem, jakość wody i gospodarkę wodną.

Sprawozdawca Andrew Cooper (UK/EA) stwierdził: „Konieczne jest mierzenie spadku emisji CO2 osiągniętego dzięki samorządom lokalnym, a także jego docenienie i stymulowanie. By zlikwidować lukę emisyjną, oprócz określonych na poziomie krajowym wkładów niezbędne jest ustanowienie systemu wkładów ustalanych na szczeblu lokalnym.

Radny gminy miejskiej Kirklees stwierdza: „Wkłady ustalane na poziomie lokalnym pomogą ograniczyć globalny wzrost temperatury do 1,5 stopnia i umożliwią wytyczenie ambitniejszych, lecz wciąż możliwych do osiągnięcia celów”. Inicjatywa Andrew Coopera dotycząca wkładów ustalanych na poziomie lokalnym jest zgodna z przyjętą opinią autorstwa Marca Dusa w sprawie finansowania polityki klimatycznej.

KR postuluje, by Komisja Europejska współpracowała z władzami krajowymi, Europejskim Komitetem Regionów, Porozumieniem Burmistrzów UE, Światowym Porozumieniem Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii i ICLEI w celu opracowania koncepcji i metodologii służących wprowadzeniu wkładów ustalanych na poziomie lokalnym i regionalnym, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia celów przeciwdziałania zmianie klimatu uzgodnionych w paryskim porozumieniu klimatycznym COP 21. Władze lokalne i regionalne brałyby początkowo dobrowolny udział w oparciu o weryfikację słuszności koncepcji.

Uwagi dla redaktorów

Zalecenia KR-u dotyczące lepszego wdrażania prawa ochrony środowiska w UE opierają się na sprawozdaniu oceniającym pakietu EIR (z lutego 2017 r.) w sprawie wdrażania polityki i prawa ochrony środowiska UE. Obejmuje on 28 sprawozdań krajowych i jest dostępny tutaj.

Szczegółowe streszczenie wyników osiągniętych w różnych dziedzinach polityki można znaleźć w briefingu EPRS 03/2017 (Biura Analiz Parlamentu Europejskiego) w sprawie przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska. Zostało ono sporządzone na wniosek KR-u na mocy umowy o współpracy między Parlamentem a KR-em.

By uzasadnić opinię, KR zlecił badanie „Skuteczne wielopoziomowe zarządzanie w zakresie środowiska na rzecz lepszego wdrażania przepisów UE dotyczących ochrony środowiska”, które zostanie ukończone do połowy września 2017 r.

Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska współpracują ściśle nad wdrażaniem prawa ochrony środowiska we wspólnej platformie technicznej na rzecz współpracy w dziedzinie środowiska. W przyjętej opinii stwierdza się, że EIR jest dla miast i regionów szansą na rozwinięcie współpracy z Parlamentem Europejskim. Wartość dodana przeglądu polega na powiązaniu interesów współprawodawcy z doświadczeniami decydentów i organów wdrażających. Samorządy lokalne UE pragną promować pomysł wspólnych posiedzeń Komisji ENVE KR-u z Komisją ENVI PE.

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :