Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o stworzenie nowego oznaczenia UE, aby chronić doskonałą jakość produktów przemysłowych i rzemieślniczych  

Na wzór oznaczeń geograficznych żywności nowy system pomógłby w zwalczaniu podrabiania oraz w ochronie miejsc pracy i produktów stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Nowy ogólnounijny system ochrony przemysłowych i rzemieślniczych oznaczeń geograficznych (ICGI), oparty na udanym modelu stosowanym w odniesieniu do produktów rolnych i żywności, byłby korzystny zarówno dla rzemieślników, jak i dla gospodarki lokalnej. Wzmocniłby ochronę prawną produktów wysokiej jakości, a także przyczyniłby się do zwalczania podrabiania towarów oraz do tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Propozycję takiego rozwiązania zawiera opinia sporządzona przez Martine Pinville, członkinię rady regionu Nowa Akwitania, przyjęta jednomyślnie w środę 13 października na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u).

Kryształy Bohemia z Republiki Czeskiej, sztućce z Solingen w Niemczech, porcelana z Limoges we Francji, szkło Murano z Włoch, ceramika z Puente del Arzobispo i Talavera w Hiszpanii lub tweed z Donegal w Irlandii to tylko kilka przykładów produktów europejskich, które są nie tylko symbolami wiekowych tradycji rzemieślniczych, ale stanowią część cennego dziedzictwa kulturowego Europy dobrze znanego w UE i poza nią. Bogatą różnorodność rzemiosła europejskiego można zaobserwować w miastach, prowincjach i regionach, w ośrodkach produkcji lokalnej, która często opiera się na wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

W opinii przyjętej jednomyślnie na sesji plenarnej KR-u wezwano Komisję Europejską do opracowania ram prawnych w celu ochrony europejskiego rzemiosła i produktów przemysłowych. Zdaniem przywódców lokalnych i regionalnych brak harmonizacji oznaczeń geograficznych produktów przemysłowych i rzemieślniczych na szczeblu europejskim prowadzi do powstawania różnorodnych krajowych instrumentów prawnych, co osłabia ochronę produktów i przedsiębiorstw.

Sprawozdawczyni Martine Pinville (FR/PES), członkini rady regionu Nowa Akwitania, powiedziała: W ostatnich miesiącach rozmawiałam z przedstawicielami MŚP, stowarzyszeń i władz publicznych z całej Europy, którzy byli zgodni co do potrzeby ram europejskich dla przemysłowych i rzemieślniczych oznaczeń geograficznych na wzór geograficznych oznaczeń pochodzenia produktów rolnych. Ochrona naszego dziedzictwa, utrzymanie wartości dodanej i miejsc pracy na danym obszarze to zdaniem naszych społeczności kwestie związane z ICGI. Mobilizacja Europejskiego Komitetu Regionów ma zasadnicze znaczenie dla szybkiego przedstawienia przez Komisję Europejską konkretnego wniosku dostosowanego do rzeczywistości w terenie .

KR zwraca uwagę na gospodarcze aspekty ochrony ICGI, ponieważ zwiększa ona konkurencyjność producentów dzięki wyeksponowaniu ich produktów, wzmacnia ich reputację i zwiększa gotowość konsumentów do płacenia za produkty, które mają gwarancję co do ich właściwości i pochodzenia. Oznaczenia geograficzne odpowiadają na zmieniające się potrzeby konsumentów, którzy domagają się lepszej identyfikowalności i przejrzystości co do pochodzenia produktów i procesu produkcji, a także coraz częściej poszukują wyrobów lokalnych. Tendencja ta nasiliła się w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Ponadto członkinie i członkowie KR-u podkreślają, że pierwszoplanowe znaczenie ma związek między obszarem geograficznym a produktem i że w wypadku ICGI szczególnym aspektem tego jest nadrzędna waga czynnika ludzkiego i wiedzy fachowej. Na niektórych obszarach surowce zniknęły lub przestały być odpowiednie, lecz pomimo tego przedsiębiorstwa i wiedza fachowa przetrwały, a nawet się rozwinęły, umożliwiając wytwarzanie doskonałych produktów.

Sesja plenarna KR-u zbiega się z 19. Europejskim Tygodniem Regionów i Miast , współorganizowanym przez KR i Komisję Europejską, który potrwa od 11 do 14 października.

Kontekst:

Po raz drugi w ciągu sześciu lat KR wezwał Komisję Europejską do opracowania wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie ochrony ICGI w Unii Europejskiej. Pierwszą opinię w tej sprawie pt. „Rozszerzenie ochrony oznaczeń geograficznych na produkty nierolne”, sprawozdawczyni: Maria Luisa Coppola (IT/EPL), przyjęto w lutym 2015 r.

Komisja Europejska ogłosiła następnie w przyjętym w listopadzie 2020 r. planie działania w zakresie własności intelektualnej , że zbada możliwość wprowadzenia systemu ochrony oznaczeń geograficznych UE dla produktów nierolnych (tj. rzemiosła i towarów przemysłowych). Konsultacje publiczne, które przeprowadzono, aby ocenić potencjalne koszty i korzyści stworzenia skutecznego i przejrzystego systemu ochrony oznaczeń geograficznych w UE, zakończyły się w lipcu 2021 r, Celem było uzyskanie szczegółowego wglądu w problemy, z którymi borykają się odpowiednie zainteresowane strony, dotyczące między innymi istniejącej ochrony prawnej rzeczywiście zakorzenionych geograficznie produktów nierolnych na rynku wewnętrznym, a także korzyści i zagrożeń związanych z działaniami UE oraz kontroli i egzekwowania przyszłego unijnego systemu ochrony takich produktów. Informacje zwrotne  otrzymane w wyniku  wstępnej oceny skutków   uzupełniono analizą prawną  i  gospodarczą . Komisja powinna przedstawić wniosek dotyczący rozporządzenia przed końcem roku.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023