Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o stworzenie nowego oznaczenia UE, aby chronić doskonałą jakość produktów przemysłowych i rzemieślniczych  

Na wzór oznaczeń geograficznych żywności nowy system pomógłby w zwalczaniu podrabiania oraz w ochronie miejsc pracy i produktów stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Nowy ogólnounijny system ochrony przemysłowych i rzemieślniczych oznaczeń geograficznych (ICGI), oparty na udanym modelu stosowanym w odniesieniu do produktów rolnych i żywności, byłby korzystny zarówno dla rzemieślników, jak i dla gospodarki lokalnej. Wzmocniłby ochronę prawną produktów wysokiej jakości, a także przyczyniłby się do zwalczania podrabiania towarów oraz do tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Propozycję takiego rozwiązania zawiera opinia sporządzona przez Martine Pinville, członkinię rady regionu Nowa Akwitania, przyjęta jednomyślnie w środę 13 października na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u).

Kryształy Bohemia z Republiki Czeskiej, sztućce z Solingen w Niemczech, porcelana z Limoges we Francji, szkło Murano z Włoch, ceramika z Puente del Arzobispo i Talavera w Hiszpanii lub tweed z Donegal w Irlandii to tylko kilka przykładów produktów europejskich, które są nie tylko symbolami wiekowych tradycji rzemieślniczych, ale stanowią część cennego dziedzictwa kulturowego Europy dobrze znanego w UE i poza nią. Bogatą różnorodność rzemiosła europejskiego można zaobserwować w miastach, prowincjach i regionach, w ośrodkach produkcji lokalnej, która często opiera się na wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

W opinii przyjętej jednomyślnie na sesji plenarnej KR-u wezwano Komisję Europejską do opracowania ram prawnych w celu ochrony europejskiego rzemiosła i produktów przemysłowych. Zdaniem przywódców lokalnych i regionalnych brak harmonizacji oznaczeń geograficznych produktów przemysłowych i rzemieślniczych na szczeblu europejskim prowadzi do powstawania różnorodnych krajowych instrumentów prawnych, co osłabia ochronę produktów i przedsiębiorstw.

Sprawozdawczyni Martine Pinville (FR/PES), członkini rady regionu Nowa Akwitania, powiedziała: W ostatnich miesiącach rozmawiałam z przedstawicielami MŚP, stowarzyszeń i władz publicznych z całej Europy, którzy byli zgodni co do potrzeby ram europejskich dla przemysłowych i rzemieślniczych oznaczeń geograficznych na wzór geograficznych oznaczeń pochodzenia produktów rolnych. Ochrona naszego dziedzictwa, utrzymanie wartości dodanej i miejsc pracy na danym obszarze to zdaniem naszych społeczności kwestie związane z ICGI. Mobilizacja Europejskiego Komitetu Regionów ma zasadnicze znaczenie dla szybkiego przedstawienia przez Komisję Europejską konkretnego wniosku dostosowanego do rzeczywistości w terenie .

KR zwraca uwagę na gospodarcze aspekty ochrony ICGI, ponieważ zwiększa ona konkurencyjność producentów dzięki wyeksponowaniu ich produktów, wzmacnia ich reputację i zwiększa gotowość konsumentów do płacenia za produkty, które mają gwarancję co do ich właściwości i pochodzenia. Oznaczenia geograficzne odpowiadają na zmieniające się potrzeby konsumentów, którzy domagają się lepszej identyfikowalności i przejrzystości co do pochodzenia produktów i procesu produkcji, a także coraz częściej poszukują wyrobów lokalnych. Tendencja ta nasiliła się w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Ponadto członkinie i członkowie KR-u podkreślają, że pierwszoplanowe znaczenie ma związek między obszarem geograficznym a produktem i że w wypadku ICGI szczególnym aspektem tego jest nadrzędna waga czynnika ludzkiego i wiedzy fachowej. Na niektórych obszarach surowce zniknęły lub przestały być odpowiednie, lecz pomimo tego przedsiębiorstwa i wiedza fachowa przetrwały, a nawet się rozwinęły, umożliwiając wytwarzanie doskonałych produktów.

Sesja plenarna KR-u zbiega się z 19. Europejskim Tygodniem Regionów i Miast , współorganizowanym przez KR i Komisję Europejską, który potrwa od 11 do 14 października.

Kontekst:

Po raz drugi w ciągu sześciu lat KR wezwał Komisję Europejską do opracowania wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie ochrony ICGI w Unii Europejskiej. Pierwszą opinię w tej sprawie pt. „Rozszerzenie ochrony oznaczeń geograficznych na produkty nierolne”, sprawozdawczyni: Maria Luisa Coppola (IT/EPL), przyjęto w lutym 2015 r.

Komisja Europejska ogłosiła następnie w przyjętym w listopadzie 2020 r. planie działania w zakresie własności intelektualnej , że zbada możliwość wprowadzenia systemu ochrony oznaczeń geograficznych UE dla produktów nierolnych (tj. rzemiosła i towarów przemysłowych). Konsultacje publiczne, które przeprowadzono, aby ocenić potencjalne koszty i korzyści stworzenia skutecznego i przejrzystego systemu ochrony oznaczeń geograficznych w UE, zakończyły się w lipcu 2021 r, Celem było uzyskanie szczegółowego wglądu w problemy, z którymi borykają się odpowiednie zainteresowane strony, dotyczące między innymi istniejącej ochrony prawnej rzeczywiście zakorzenionych geograficznie produktów nierolnych na rynku wewnętrznym, a także korzyści i zagrożeń związanych z działaniami UE oraz kontroli i egzekwowania przyszłego unijnego systemu ochrony takich produktów. Informacje zwrotne  otrzymane w wyniku  wstępnej oceny skutków   uzupełniono analizą prawną  i  gospodarczą . Komisja powinna przedstawić wniosek dotyczący rozporządzenia przed końcem roku.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMPENSATORY-PAYMENTS-TACKLE-INDUSTRIAL-POLLUTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022