Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni apelują do premiera Antónia Costy o wsparcie społecznie sprawiedliwej odbudowy UE i o promowanie zaangażowania władz lokalnych w krajowe plany odbudowy  

Na Szczycie Społecznym w Porto należy potwierdzić silne zaangażowanie na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych i jego głównych celów oraz angażować wszystkie szczeble sprawowania rządów.

Premier Portugalii António Costa wygłosił dziś przemówienie na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), aby przedstawić priorytety portugalskiej prezydencji w Radzie UE i odbyć dyskusje z przedstawicielami miast i regionów UE przed Szczytem Społecznym w Porto, który ma się odbyć pod koniec tygodnia. Członkinie i członkowie KR-u podkreślili, że wszystkie szczeble sprawowania rządów muszą współpracować, aby osiągnąć cele Europejskiego filaru praw socjalnych i zapewnić sprawiedliwe wyjście z kryzysu związanego z COVID-19 w całej Europie, z poszanowaniem zasady spójności jako podstawowej wartości w UE. Wyrazili niezadowolenie z powodu braku odniesienia do wymiaru regionalnego i lokalnego w projekcie deklaracji z Porto i zwrócili się do prezydencji portugalskiej o promowanie pełnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w przygotowywanie i wdrażanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności.

Premier António Costa stwierdził: Komitet Regionów to połączenie w jedno poziomu lokalnego i europejskiego. Jest zatem partnerem o kluczowym znaczeniu dla powodzenia sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej odbudowy Europy. Wszyscy wiemy, że odbudowa gospodarcza odniesie sukces na szczeblu unijnym tylko wtedy, gdy odniesie sukces na szczeblu lokalnym. Będzie to możliwe jedynie dzięki zdecentralizowanemu wdrażaniu, które pozwoli na szybkie i skuteczne wykorzystanie dostępnych środków, a jednocześnie zapewni reakcję zgodną z potrzebami tkanki gospodarczej regionów i miast oraz oczekiwaniami naszych obywateli. Nadszedł czas, by przekształcić zasady Europejskiego filaru praw socjalnych w działania i zapewnić, by wspierały one Unię w osiąganiu jej celów strategicznych, w szczególności celów dwojakiej transformacji ekologicznej i cyfrowej. Bez ożywienia gospodarczego i silnego wzrostu w zakresie godnych miejsc pracy nie będzie ani spójności społecznej, ani terytorialnej.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: Dziękuję panu premierowi Coście – który sam jest regionalnym przywódcą i byłym członkiem naszego Komitetu – za wniesienie nieocenionego wkładu w naszą sesję plenarną. Regiony i gminy mają podstawowe znaczenie przy budowaniu silnej i odpornej Europy socjalnej, która zagwarantuje sprawiedliwą transformację ekologiczną i cyfrową oraz ułatwi odbudowę po kryzysie związanym z pandemią COVID-19 zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. W tym kontekście skuteczne wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych będzie możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie szczeble sprawowania rządów, od szczebla europejskiego po lokalny, będą ze sobą współpracować, przestrzegając przy tym zasady aktywnej pomocniczości. Szczyt Społeczny w Porto pod koniec tygodnia będzie decydującym momentem i nie rozumiemy, dlaczego projekt deklaracji nie zawiera żadnego odniesienia do wymiaru lokalnego i regionalnego. Ponieważ prezydencja portugalska zwróciła się do Europejskiego Komitetu Regionów o opracowanie opinii w tej sprawie, liczymy na Państwa poparcie dla uwzględnienia jej w deklaracji końcowej. Państwa członkowskie i instytucje europejskie powinny zaangażować władze lokalne i regionalne w przygotowanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności oraz zadbać o to, by były one ukierunkowane na tworzenie miejsc pracy, wzmacnianie odporności społecznej, ochronę osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i zapewnianie równych szans dla wszystkich. Musimy zagwarantować, że UE wypracuje konkretne rozwiązania problemów obywateli w terenie.

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Vasco Cordeiro , który będzie przewodniczył delegacji KR-u w Porto, stwierdził: Walka z pandemią COVID-19 i jej skutkami to sygnał alarmowy, który przypomina nam wszystkim o potrzebie silniejszej i sprawiedliwszej Europy. Dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest podjęcie działań na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych. Na Szczycie Społecznym w Porto podkreślone zostanie znaczenie wszystkich szczebli sprawowania rządów dla osiągnięcia jego celów.

Portugalska prezydencja Rady UE zwróciła się do KR-u o wniesienie wkładu dotyczącego wymiaru lokalnego i regionalnego Europejskiego filaru praw socjalnych. W przedstawionej dzisiaj opinii podkreśla się ogromną wagę skutecznego wdrożenia filaru oraz to, że powiedzie się ono wyłącznie pod warunkiem zaangażowania wszystkich szczebli sprawowania rządów, od europejskiego po lokalny, z poszanowaniem zasady aktywnej pomocniczości. Wzywa również do poprawy monitorowania na szczeblu niższym niż krajowy poprzez regionalną tablicę wskaźników społecznych, aby zapewnić wdrażanie filaru socjalnego na wszystkich szczeblach oraz ukierunkowanie inwestycji regionalnych na realizację zasad filaru.

Sprawozdawczyni Anne Karjalainen (FI/PES), członkini Rady Miasta Kerava i przewodnicząca Komisji SEDEC KR-u, zauważyła: Europa przeżywa największy kryzys zdrowotny, społeczny i gospodarczy w tym pokoleniu. Jest to doświadczenie, które wystawia na próbę europejską solidarność. Sprawiedliwa odbudowa dla Europy zależy od w pełni funkcjonalnego Europejskiego filaru praw socjalnych, chroniącego wszystkich obywateli i stosowanego w całej Unii. Władze lokalne i regionalne mają fundamentalne znaczenie przy skutecznym wdrażaniu filaru, który odgrywa decydującą rolę we wzmacnianiu i przywracaniu odporności społecznej miast i regionów.

Pierwszy wiceprzewodniczący Vasco Cordeiro i przewodnicząca Komisji SEDEC Anne Karjalainen będą reprezentować KR na konferencji wysokiego szczebla podczas Szczytu Społecznego w Porto w najbliższy piątek. Vasco Cordeiro zabierze głos podczas panelu „Praca i zatrudnienie” w dniu 7 maja w godz. 15.00-17.00 (GMT).

Dodatkowe informacje

Premier António Costa, członek KR-u w latach 2010-2015 jako burmistrz Lizbony, wziął udział w sesji plenarnej KR-u na kilka dni przed Szczytem Społecznym szefów państw i rządów, który odbędzie się w Porto w dniach 7-8 maja. Przywódcy UE, którzy spotkają się w Porto, mają uzgodnić konkretne cele ilościowe i harmonogram wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych, ogłoszonego w 2017 r. w Göteborgu. Jak określono w planie działania przedstawionym przez Komisję Europejską w marcu, celem jest wzmocnienie wymiaru społecznego UE, ponieważ Europa wychodzi z najgłębszego kryzysu od dziesięcioleci i stoi w obliczu nowych wyzwań związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową. Kluczowym instrumentem będzie Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności , który udostępni 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa członkowskie i ich regiony.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ma na celu złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii COVID-19 oraz uczynienie gospodarek i społeczeństw Europy bardziej zrównoważonymi, odpornymi i lepiej przygotowanymi na transformację ekologiczną i cyfrową. Państwa członkowskie są w trakcie przygotowywania planów odbudowy i zwiększania odporności, które określają spójny pakiet reform i projektów inwestycji publicznych.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu