Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Lokalni przywódcy oferują pomoc w akcji szczepień i domagają się nowych środków przed nadejściem lata, by ochronić gospodarkę regionalną  

Podczas debaty z europejską komisarz do spraw zdrowia członkinie i członkowie KR-u apelują o dokonanie przeglądu kompetencji UE w dziedzinie zdrowia oraz o zwiększenie roli władz lokalnych w oparciu o ich obowiązki.

Samorządy lokalne i regionalne UE ostrzegają przed katastrofalnymi konsekwencjami, które dla gospodarek regionalnych będzie miało zamknięcie granic do lata. Podczas debaty z europejską komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stellą Kyriakides członkinie i członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) stwierdzili, że UE i jej państwa członkowskie podjęły wysiłki na rzecz wprowadzenia szczepionek, unikając krajowej wojny szczepionkowej. Jednak w przyszłości nie można dopuścić do powtórzenia błędów, które wynikają z braku jasnych ram prawnych UE. Zaoferowali pomoc w zaradzeniu brakowi zaufania do szczepionek i w przyspieszeniu ich podawania, dodając, że świadectwa szczepień są krokiem we właściwym kierunku, lecz nie mogą być uznawane za panaceum.

Udział komisarz Stelli Kyriakides, która zabrała głos podczas sesji plenarnej, umożliwił omówienie obecnego podziału kompetencji w dziedzinie zdrowia między szczeblem unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. By zwiększyć gotowość i koordynację między wszystkimi podmiotami oraz biorąc pod uwagę niedociągnięcia w reakcji na pandemię COVID-19, członkinie i członkowie KR-u wezwali do ponownej oceny tych kompetencji w kontekście konferencji w sprawie przyszłości Europy . Zaapelowali, by UE i państwa członkowskie w pełni uwzględniły istotną rolę władz lokalnych i regionalnych podczas kryzysów zdrowotnych, gdyż władze te mają kluczowe znaczenie dla stworzenia bardziej odpornych i skutecznych systemów opieki zdrowotnej w całej Europie. KR wyraził chęć uczestnictwa w debacie na temat Unii Zdrowotnej w oparciu o kompetencje prawne władz lokalnych i regionalnych oraz odpowiedzialność polityczną przywódców lokalnych i regionalnych.

Podczas wystąpienia inaugurującego debatę Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący KR-u i gubernator regionu Macedonia Środkowa, powiedział: „Bez solidarności rozpętałaby się europejska wojna szczepionkowa, co pozostawiłoby w tyle wiele krajów, regionów i miast. Niemniej jednak ludzie chcą powrotu do normalności i musimy bezpiecznie otworzyć Europę przed nadejściem lata. Pomysł podróżnego świadectwa szczepienia przeciwko COVID-19 jest krokiem naprzód, nawet jeśli sam w sobie nie stanowi panaceum. Ta straszna choroba dowiodła, że potrzebujemy więcej Europy w dziedzinie zdrowia, aby w przyszłości zapewnić lepsze przygotowanie, i że każdy szczebel sprawowania rządów – od międzynarodowego po lokalny i regionalny – odgrywa kluczową rolę. Komitet jest gotów przedyskutować Unię Zdrowotną w oparciu o kompetencje lokalne i regionalne zgodnie z przewodnimi zasadami UE: pomocniczości i proporcjonalności. Tylko działając wspólnie, możemy osiągać lepsze i szybsze wyniki. Wzmacniając pozycję samorządów lokalnych i regionalnych, możemy ulepszyć kulejącą kampanię szczepień i zapoczątkować proces szerszego otwierania granic przed nadejściem lata.”

Komisarz Stella Kyriakides oraz członkinie i członkowie KR-u omówili również pakiet środków związanych ze zdrowiem opracowany od wybuchu pandemii, Program UE dla zdrowia , dyrektywę w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej oraz system zarządzania stanem zagrożenia zdrowia. W październiku ubiegłego roku KR wydał zalecenia dotyczące wszystkich tych trzech tematów.

Birgitta Sacrédeus (SE/EPL), członkini rady regionu Dalarna i sprawozdawczyni KR-u w sprawie unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia , stwierdziła: „Bardzo pozytywne jest to, że postulaty KR-u dotyczące unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia nabierają kształtu w formie unijnego urzędu ds. gotowości i reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia (HERA). Odporność zależy od przygotowania, co wymaga solidnych struktur współpracy i ugruntowanych kanałów komunikacji. Jestem przekonana, że HERA może pomóc wioskom, miastom i regionom w opanowaniu przyszłych pandemii i uniknięciu szkód na taką skalę, jaką obserwowaliśmy w ubiegłym roku. Musimy jednak zapewnić pełne uwzględnienie decydującej roli władz lokalnych i regionalnych w sytuacjach kryzysowych”.

Zabierając głos w sprawie zatwierdzonego przez Parlament Europejski 9 marca Programu UE dla zdrowia , sprawozdawczyni KR-u – Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), przewodnicząca rady departamentu Finistère – powiedziała w oświadczeniu przed sesją plenarną: „5,1 mld EUR w ramach Programu UE dla zdrowia przyczyni się do wyeliminowania nierówności w dziedzinie zdrowia i do pogłębienia współpracy między krajami, zapewni przystępność cenową leków i wzmocni systemy opieki zdrowotnej. Przywódcy lokalni i regionalni usilnie zabiegali o odpowiednie finansowanie. Dzięki naszej pomocy Parlamentowi Europejskiemu udało się pokonać groźną i niefortunną niechęć państw członkowskich do zapewnienia odpowiedniego finansowania na rzecz programowania i wsparcia na szczeblu UE. Będziemy nadal naciskać na poświęcenie większej uwagi działaniom miast i regionów na rzecz zapewnienia opieki zdrowotnej oraz na ich wsparcie”.

Karsten Uno Petersen (DK/PES), członek Rady Regionalnej Południowej Danii i sprawozdawca KR-u w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej , stwierdził: „Podczas tego kryzysu możliwość uzyskania pomocy medycznej w innym kraju ratuje życie. Cieszę się zatem, że sztandarowa długoterminowa reakcja UE w dziedzinie zdrowia – Program UE dla zdrowia – pokazuje, że współpraca transgraniczna ma wszelkie dane po temu, by zwiększyć skuteczność systemów opieki zdrowotnej. Musimy zadbać o to, by państwa członkowskie i Parlament Europejski potrafiły przekuć to w działanie, upraszczając dostęp do opieki zdrowotnej na etapie przeglądu dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej”.

Na posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) 22 marca członkinie i członkowie KR-u omówią akcję szczepień i znormalizowane ogólnounijne świadectwo szczepienia nazwane przez Komisję Europejską zielonym zaświadczeniem cyfrowym.

Kontekst

Kontakt:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :