Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni wzywają do wzmocnienia odporności, aby chronić ludność przed klęskami żywiołowymi: „Musimy dziś monitorować, inwestować i działać lokalnie, aby móc jutro ratować życie ludzi”  

Przywódcy ONZ i UE oraz przywódcy lokalni muszą ze sobą współpracować, aby monitorować, oceniać i wspierać regiony, miasta i wsie budujące odporne społeczności.

W Międzynarodowym Dniu Ograniczania Skutków Katastrof Naturalnych Europejski Komitet Regionów odbył debatę z Mami Mizutori , specjalną przedstawicielką sekretarza generalnego ONZ ds. zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, oraz Janezem Lenarčičem , europejskim komisarzem do spraw zarządzania kryzysowego, aby zastanowić się, co można zrobić, by zwiększyć odporność na klęski żywiołowe. Dzieląc się osobistymi doświadczeniami dotyczącymi skutków niedawnych katastrof i sposobów reagowania na nie, politycy wszystkich szczebli podkreślili, jak ważne jest przyjęcie skoordynowanego podejścia w celu zmniejszenia ryzyka. Przywódcy lokalni i regionalni wezwali ONZ i UE, by wspólnie z KR-em monitorowały, oceniały i wzmacniały gotowość w regionach i miastach. Budowanie odporności na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym za pomocą solidnych struktur zarządzania ryzykiem, wspieranych środkami technicznymi i finansowymi, to kluczowy krok w kierunku ograniczenia skutków klęsk żywiołowych.

Debata odbyła się po lecie, podczas którego wiele europejskich regionów, miast i wsi zostało poważnie dotkniętych klęskami żywiołowymi. Niszczycielskie powodzie i pożary, które siały spustoszenie w Europie, pokazały, że konieczne jest wzmocnienie zapobiegania, gotowości i reagowania w połączeniu z działaniami mającymi przyspieszyć przystosowywanie się do zmiany klimatu i transformację ekologiczną. Władze lokalne i regionalne, które są zazwyczaj odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, zapobieganie ryzyku i reagowanie na klęski żywiołowe, domagały się zwrócenia większej uwagi na wnioski z działań w terenie. Ostrzegły, że ze względu na coraz większą dotkliwość i częstotliwość klęsk żywiołowych w związku ze zmianą klimatu potrzebne będą coraz większe unijne środki na przystosowanie się do zmiany klimatu i odbudowę.

W swoim przemówieniu Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji, powiedział: Musimy odtworzyć nasze środowisko naturalne i budować bardziej odporne społeczności. Proponuję, aby Komisja Europejska, UNDRR i Komitet powołały grupę zadaniową, która dokona przeglądu odporności na szczeblu lokalnym i regionalnym, określi potrzeby i oceni koordynację między różnymi szczeblami sprawowania rządów w czasie kryzysów. Moglibyśmy ustanowić regionalną platformę odporności, aby wspierać władze lokalne i regionalne w zwiększaniu ich odporności, informować je o dostępnym wsparciu i wymieniać najlepsze praktyki.

Mami Mizutori , specjalna przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ ds. zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, szefowa UNDRR, zauważyła: Wychodząc z kryzysu związanego z pandemią, musimy zadbać o lepszą odbudowę i odporność i nie tworzyć nowych zagrożeń. Aby wypracować transformacyjne podejście do zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, trzeba działać wspólnie. Zwłaszcza z uwagi na to, że miasta i regiony są na pierwszej linii zmagań z klęskami żywiołowymi.

Janez Lenarčič , europejski komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, powiedział: Społeczności lokalne jako pierwsze odczuwają skutki klęsk żywiołowych. Władze regionalne odgrywają kluczową rolę w okresie bezpośrednio następującym po katastrofie. Ale są ważne również, jeśli chodzi o podnoszenie świadomości na temat ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi oraz zapewnianie zapobiegania, gotowości i ochrony. Musicie zatem odgrywać istotną rolę w kształtowaniu strategii zarządzania tym ryzykiem. W ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności ustanowimy specjalną sieć wiedzy – otwartą, wspólną przestrzeń dla wszystkich ekspertów umożliwiającą wymianę poglądów i dzielenie się nimi. Unia Europejska będzie aktywnie angażowała w to podmioty lokalne i regionalne.

Przywódcy lokalni podkreślają ponadto, że finansowanie działań podejmowanych w sytuacjach wyjątkowych jest nadal około 20 razy wyższe niż finansowanie przyznawane na zapobieganie i gotowość. Choć z zadowoleniem przyjmują dodatkowe fundusze dostępne za pośrednictwem NextGenerationEU – tymczasowego instrumentu mającego na celu pobudzenie odbudowy UE – podkreślili, że zapobieganie klęskom żywiołowym i reagowanie kryzysowe wymagają długoterminowego zaangażowania i wzmocnienia.

Ponieważ klęski żywiołowe nie znają granic, usunięcie przeszkód we współpracy transgranicznej przyczyni się do zwiększenia odporności miast i regionów. Zdaniem władz lokalnych skuteczna współpraca transgraniczna przyniosłaby znaczne korzyści 37,5% ludności UE zamieszkującej obszary przygraniczne.

Kontekst:

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof Naturalnych po raz pierwszy obchodzono w 1989 r., po tym jak Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało do ustanowienia specjalnego dnia w celu promowania świadomości ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i ograniczania ich skutków na szczeblu globalnym. Jest to okazja do uznania postępów w ograniczaniu skutków klęsk i liczby ofiar śmiertelnych, uszczerbków na zdrowiu i strat źródeł utrzymania. Zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi obejmuje również działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu i powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej. Na szczeblu globalnym dwa ważne wydarzenia mogą przyspieszyć działania na rzecz klimatu i pomóc odwrócić utratę różnorodności biologicznej i degradację naszych ekosystemów – to konferencja klimatyczna ONZ (COP26) i 15. Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej.

Od 2012 r. Europejski Komitet Regionów i Biuro Regionalne dla Europy Biura ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNDRR) współpracują, by promować działania na rzecz zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi na szczeblu lokalnym w krajach europejskich. 27 września odbyła się ceremonia podpisania odnowionego wspólnego planu działania UNDRR i KR-u . Ten wspólny plan działania na lata 2021–2022 obejmuje współpracę w ramach globalnej inicjatywy UNDRR dotyczącej zwiększania odporności miast Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) . Inicjatywa ta zmierza do zbudowania odporności na klęski żywiołowe na szczeblu lokalnym i zapewnia miastom i regionom praktyczne wsparcie za pomocą szeregu instrumentów, procedur, narzędzi i działań na rzecz budowania odporności i zdolności na szczeblu lokalnym.

Dokumenty z posiedzenia

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :