Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni wzywają do wzmocnienia odporności, aby chronić ludność przed klęskami żywiołowymi: „Musimy dziś monitorować, inwestować i działać lokalnie, aby móc jutro ratować życie ludzi”  

Przywódcy ONZ i UE oraz przywódcy lokalni muszą ze sobą współpracować, aby monitorować, oceniać i wspierać regiony, miasta i wsie budujące odporne społeczności.

W Międzynarodowym Dniu Ograniczania Skutków Katastrof Naturalnych Europejski Komitet Regionów odbył debatę z Mami Mizutori , specjalną przedstawicielką sekretarza generalnego ONZ ds. zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, oraz Janezem Lenarčičem , europejskim komisarzem do spraw zarządzania kryzysowego, aby zastanowić się, co można zrobić, by zwiększyć odporność na klęski żywiołowe. Dzieląc się osobistymi doświadczeniami dotyczącymi skutków niedawnych katastrof i sposobów reagowania na nie, politycy wszystkich szczebli podkreślili, jak ważne jest przyjęcie skoordynowanego podejścia w celu zmniejszenia ryzyka. Przywódcy lokalni i regionalni wezwali ONZ i UE, by wspólnie z KR-em monitorowały, oceniały i wzmacniały gotowość w regionach i miastach. Budowanie odporności na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym za pomocą solidnych struktur zarządzania ryzykiem, wspieranych środkami technicznymi i finansowymi, to kluczowy krok w kierunku ograniczenia skutków klęsk żywiołowych.

Debata odbyła się po lecie, podczas którego wiele europejskich regionów, miast i wsi zostało poważnie dotkniętych klęskami żywiołowymi. Niszczycielskie powodzie i pożary, które siały spustoszenie w Europie, pokazały, że konieczne jest wzmocnienie zapobiegania, gotowości i reagowania w połączeniu z działaniami mającymi przyspieszyć przystosowywanie się do zmiany klimatu i transformację ekologiczną. Władze lokalne i regionalne, które są zazwyczaj odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, zapobieganie ryzyku i reagowanie na klęski żywiołowe, domagały się zwrócenia większej uwagi na wnioski z działań w terenie. Ostrzegły, że ze względu na coraz większą dotkliwość i częstotliwość klęsk żywiołowych w związku ze zmianą klimatu potrzebne będą coraz większe unijne środki na przystosowanie się do zmiany klimatu i odbudowę.

W swoim przemówieniu Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji, powiedział: Musimy odtworzyć nasze środowisko naturalne i budować bardziej odporne społeczności. Proponuję, aby Komisja Europejska, UNDRR i Komitet powołały grupę zadaniową, która dokona przeglądu odporności na szczeblu lokalnym i regionalnym, określi potrzeby i oceni koordynację między różnymi szczeblami sprawowania rządów w czasie kryzysów. Moglibyśmy ustanowić regionalną platformę odporności, aby wspierać władze lokalne i regionalne w zwiększaniu ich odporności, informować je o dostępnym wsparciu i wymieniać najlepsze praktyki.

Mami Mizutori , specjalna przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ ds. zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, szefowa UNDRR, zauważyła: Wychodząc z kryzysu związanego z pandemią, musimy zadbać o lepszą odbudowę i odporność i nie tworzyć nowych zagrożeń. Aby wypracować transformacyjne podejście do zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, trzeba działać wspólnie. Zwłaszcza z uwagi na to, że miasta i regiony są na pierwszej linii zmagań z klęskami żywiołowymi.

Janez Lenarčič , europejski komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, powiedział: Społeczności lokalne jako pierwsze odczuwają skutki klęsk żywiołowych. Władze regionalne odgrywają kluczową rolę w okresie bezpośrednio następującym po katastrofie. Ale są ważne również, jeśli chodzi o podnoszenie świadomości na temat ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi oraz zapewnianie zapobiegania, gotowości i ochrony. Musicie zatem odgrywać istotną rolę w kształtowaniu strategii zarządzania tym ryzykiem. W ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności ustanowimy specjalną sieć wiedzy – otwartą, wspólną przestrzeń dla wszystkich ekspertów umożliwiającą wymianę poglądów i dzielenie się nimi. Unia Europejska będzie aktywnie angażowała w to podmioty lokalne i regionalne.

Przywódcy lokalni podkreślają ponadto, że finansowanie działań podejmowanych w sytuacjach wyjątkowych jest nadal około 20 razy wyższe niż finansowanie przyznawane na zapobieganie i gotowość. Choć z zadowoleniem przyjmują dodatkowe fundusze dostępne za pośrednictwem NextGenerationEU – tymczasowego instrumentu mającego na celu pobudzenie odbudowy UE – podkreślili, że zapobieganie klęskom żywiołowym i reagowanie kryzysowe wymagają długoterminowego zaangażowania i wzmocnienia.

Ponieważ klęski żywiołowe nie znają granic, usunięcie przeszkód we współpracy transgranicznej przyczyni się do zwiększenia odporności miast i regionów. Zdaniem władz lokalnych skuteczna współpraca transgraniczna przyniosłaby znaczne korzyści 37,5% ludności UE zamieszkującej obszary przygraniczne.

Kontekst:

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof Naturalnych po raz pierwszy obchodzono w 1989 r., po tym jak Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało do ustanowienia specjalnego dnia w celu promowania świadomości ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i ograniczania ich skutków na szczeblu globalnym. Jest to okazja do uznania postępów w ograniczaniu skutków klęsk i liczby ofiar śmiertelnych, uszczerbków na zdrowiu i strat źródeł utrzymania. Zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi obejmuje również działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu i powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej. Na szczeblu globalnym dwa ważne wydarzenia mogą przyspieszyć działania na rzecz klimatu i pomóc odwrócić utratę różnorodności biologicznej i degradację naszych ekosystemów – to konferencja klimatyczna ONZ (COP26) i 15. Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej.

Od 2012 r. Europejski Komitet Regionów i Biuro Regionalne dla Europy Biura ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNDRR) współpracują, by promować działania na rzecz zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi na szczeblu lokalnym w krajach europejskich. 27 września odbyła się ceremonia podpisania odnowionego wspólnego planu działania UNDRR i KR-u . Ten wspólny plan działania na lata 2021–2022 obejmuje współpracę w ramach globalnej inicjatywy UNDRR dotyczącej zwiększania odporności miast Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) . Inicjatywa ta zmierza do zbudowania odporności na klęski żywiołowe na szczeblu lokalnym i zapewnia miastom i regionom praktyczne wsparcie za pomocą szeregu instrumentów, procedur, narzędzi i działań na rzecz budowania odporności i zdolności na szczeblu lokalnym.

Dokumenty z posiedzenia

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-CALL-STRENGTHEN-RESILIENCE-PROTECT-PEOPLE-FROM-NATURAL-DISASTERS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-CALL-STRENGTHEN-RESILIENCE-PROTECT-PEOPLE-FROM-NATURAL-DISASTERS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-CALL-STRENGTHEN-RESILIENCE-PROTECT-PEOPLE-FROM-NATURAL-DISASTERS.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-CALL-STRENGTHEN-RESILIENCE-PROTECT-PEOPLE-FROM-NATURAL-DISASTERS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-CALL-STRENGTHEN-RESILIENCE-PROTECT-PEOPLE-FROM-NATURAL-DISASTERS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023