Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Lokalne dziennikarstwo jest poważnie zagrożone w całej Europie  

Przyspieszone przejście na cyfrowe kanały dystrybucji, zmiany przyzwyczajeń konsumenckich i spadek dochodów z reklam stanowią niebezpieczeństwo dla modelu biznesowego i niezależności lokalnych mediów. Europejski Komitet Regionów (KR) z zadowoleniem przyjmuje plan działania zaproponowany w tej dziedzinie przez Komisję Europejską, ale podkreśla potrzebę uwzględnienia szczególnie niepokojącej sytuacji finansowej mediów lokalnych i regionalnych. W wielopoziomowym systemie politycznym, takim jak demokracja europejska, mniejsze media mające bezpośredni wgląd w problemy obywateli odgrywają kluczową rolę w kontekście zapewnienia demokratycznej kontroli i legitymacji, o czym mowa jest w opinii sporządzonej przez sprawozdawcę Jana Treiego (EE/EPL), członka rady gminy wiejskiej Viimsi, i przedstawionej na majowej sesji plenarnej KR-u.

Pluralistyczne krajobrazy medialne, które są podstawą zdrowej i trwałej demokracji, zapewniają obywatelom wiarygodne informacje i platformy otwartej debaty politycznej. Jednak presja komercyjna i szybko zmieniające się warunki technologiczne zagrażają różnorodności i niezależności mediów w całej Europie.

Odwołując się do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, członkowie KR-u wezwali zatem do zwiększenia pomocy finansowej i z zadowoleniem przyjęli plan Komisji dotyczący usprawnienia wsparcia dla sektora audiowizualnego i mediów informacyjnych w ramach międzysektorowego komponentu programu „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027. Podkreślili, że wsparcie finansowe powinno być udzielane w sposób zapewniający poszanowanie i promowanie wolności i pluralizmu mediów.

Sprawozdawca KR-u Jan Trei (EE/EPL), członek rady gminy wiejskiej Viimsi, stwierdził: Kryzys związany z pandemią COVID-19 bardzo wyraźnie wskazuje na potrzebę silnej prasy jako instytucji, która będzie przekazywała społeczeństwu wyważone, oparte na faktach informacje i umożliwiała otwartą debatę. Jednocześnie recesja gospodarcza spowodowana kryzysem niesie niebezpieczeństwo, że media nie będą w stanie pełnić tej odpowiedzialnej roli. Aby utrzymać wysokie standardy jakości na wszystkich poziomach, potrzebne są środki wsparcia, zwłaszcza by zapewnić przetrwanie lokalnym i regionalnym przedsiębiorstwom medialnym. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację małych krajów, w których ze względu na niewielki rozmiar rynku zasoby dostępne dla mediów lokalnych i regionalnych są ograniczone .

Sprawozdawca podkreśla w opinii, że wszelkie przyszłe przepisy i środki wsparcia muszą być zróżnicowane w zależności od odmiennej sytuacji gospodarczej mediów lokalnych i regionalnych. Wielkie krajowe i europejskie przedsiębiorstwa medialne mają obecnie do czynienia z konkurencją zewnętrzną ze strony amerykańskich gigantów technologicznych i gospodarki platform; rozwiązaniu tego problemu ma służyć nowy pakiet legislacyjny – akt o usługach cyfrowych. Natomiast wyzwania, przed którymi stoją lokalne i regionalne gazety i stacje radiowe są inne: ich potencjał wzrostu jest często ograniczony ze względu na małą liczbę odbiorców i grup docelowych. Członkowie stwierdzili, że aby zapobiec pojawianiu się „nowych pustyń” na słabo zaludnionych obszarach, regionalne media publiczne powinny rozszerzyć swój zasięg regionalny i pozostać dostępne dla odbiorców za pośrednictwem różnorodnych kanałów komunikacji.

Brak wystarczających ram prawnych, regulacyjnych i politycznych w ekosystemie cyfrowym utrudniał pomyślny rozwój sektora mediów już przed wybuchem pandemii COVID-19. Media lokalne i regionalne znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Potrzebujemy kompleksowej strategii, aby przywrócić rentowność europejskiego sektora medialnego. Musimy pomóc europejskim mediom w odbudowie, zapewnić równe warunki działania dla nich i dla nowych uczestników rynku oraz wspierać ich transformację – powiedziała Dace Melbārde (LV/EKR), wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego, która wzięła udział w debacie plenarnej.

Opinia ta zostanie oficjalnie przyjęta przez członków Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 7 maja w drodze głosowania elektronicznego.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Udostępnij :