Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Politycy lokalni i regionalni apelują o lepszą i bardziej dostępną edukację cyfrową dla wszystkich obywateli Europy  

Chcąc, by europejski system edukacji stał się bardziej cyfrowy i odporny, lokalni i regionalni politycy wzywają państwa członkowskie do wykorzystania większej części funduszy UE z myślą o poprawie edukacji cyfrowej i zniwelowaniu przepaści cyfrowej między obszarami wiejskimi i miejskimi. Propozycje te są częścią opinii w sprawie planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027, opracowanej przez Gillian Coughlan (IE/Renew Europe), członkinię Rady Hrabstwa Cork, i omówionej przez członków Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w dniu 6 maja.

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027 obejmuje dwa nadrzędne priorytety: wspieranie rozwoju wysoce efektywnego ekosystemu edukacji cyfrowej oraz poprawę kompetencji i umiejętności cyfrowych ludności Europy. Kryzys związany z COVID-19 przyspieszył trwające już przemiany w kierunku coraz większej cyfryzacji, sprawiając, że kompetencje cyfrowe mają kluczowe znaczenie w prawie wszystkich dziedzinach życia codziennego, zwłaszcza w miejscu pracy i w edukacji. Według Eurostatu wielu Europejczyków nadal nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, a Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreślił, że poziom umiejętności cyfrowych wśród ludności jest nierówny i uzależniony od wieku, zatrudnienia, wykształcenia i położenia geograficznego.

Potrzeba zapewnienia lepszej infrastruktury cyfrowej nigdzie nie stała się bardziej widoczna niż w edukacji, gdy w czasie pandemii nauka w domu i zajęcia zdalne stały się nową tymczasową normą. Gillian Coughlan (IE/Renew Europe), radna miasta Cork, nauczycielka i sprawozdawczyni opinii, powiedziała: Osobiście przekonałam się, jak wiele szkół, uczniów i nauczycieli nie było przygotowanych na przejście na technologie cyfrowe w czasie pandemii. Było tak nie tylko w Irlandii, ale w całej UE. Konieczne jest stworzenie infrastruktury cyfrowej, która zapewni wszystkim uczniom i nauczycielom równe szanse na rozwój i kształtowanie umiejętności. Ponadto musimy zadbać o to, by wszyscy obywatele europejscy, bez względu na ich pochodzenie i pozycję społeczno-gospodarczą, mieli równe szanse na poszerzanie swoich kompetencji cyfrowych.

Victor Negrescu , poseł do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji, który dołączył do członków KR-u w celu omówienia opinii, powiedział: Dostęp do edukacji to prawo i tak powinno być też w przypadku edukacji cyfrowej. Musimy określić standardy jakości edukacji cyfrowej i ściśle współpracować ze społecznościami i władzami lokalnymi, aby szybciej wprowadzić je w życie. Zasadnicze znaczenie ma przeznaczenie w planie odbudowy co najmniej 10% środków na edukację, a lokalne zainteresowane strony powinny być zaangażowane w wykorzystywanie tych nowych dostępnych zasobów, aby zwiększyć dostępność, rozwijać infrastrukturę, metody i treści oraz poprawić jakość procesu edukacyjnego.

W opinii wskazano przepaść cyfrową między obszarami wiejskimi i miejskimi jako jeden z głównych problemów, którym należy zaradzić dzięki planowi działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. Ponadto podkreśla się również znaczenie poprawy infrastruktury cyfrowej i rozwoju edukacji cyfrowej w UE, przy jednoczesnym zadbaniu o to, by edukacja ta była w równym stopniu dostępna dla wszystkich grup społecznych, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne i etniczne lub zdolności fizyczne i intelektualne.

Aby osiągnąć te cele, Europejski Komitet Regionów wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do większego wykorzystywania funduszy udostępnionych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, programu Erasmus+ i Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz edukacji cyfrowej. KR apeluje również o bezpośrednie finansowanie publiczne dla opracowywania nowych modeli nauczania i promowania umiejętności XXI wieku na wszystkich poziomach edukacji. Ponadto członkowie KR-u z zadowoleniem przyjmują europejski program na rzecz umiejętności i jego cel polegający na zapewnieniu, by do 2025 r. 70% osób w wieku od 16 do 74 lat posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe.

W opinii podkreśla się również kluczową rolę, jaką władze lokalne i regionalne odgrywają w odniesieniu do edukacji i integracji cyfrowej w ich regionach, i w związku z tym apeluje się o zapewnienie, że fundusze na poprawę edukacji cyfrowej będą rozdzielane na szczeblu regionalnym.

Po dzisiejszej debacie opinia zostanie przyjęta przez członków KR-u pod koniec sesji plenarnej w dniu 7 maja.

Kontekst

UE pracuje obecnie nad utworzeniem do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji , który ma pomóc państwom członkowskim w budowaniu odpornych i przyszłościowych systemów kształcenia i szkolenia. KR przyjął opinię w sprawie europejskiego obszaru edukacji w marcu 2021 r.; komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

Fundusze UE dostępne dla państw członkowskich na poprawę edukacji cyfrowej obejmują program Erasmus+ , który na lata 2021–2027 wyposażono w budżet szacowany na 26,2 mld EUR , aby wspierać kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w UE, oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS) , który jest głównym instrumentem UE służącym wspieraniu zatrudnienia, pomaganiu ludziom w znajdowaniu lepszych miejsc pracy i zapewnianiu wszystkim obywatelom UE bardziej sprawiedliwych możliwości zatrudnienia.

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023