Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni zapewnili Maroša Šefčoviča o gotowości do współpracy na rzecz bardziej odpornej, ekologicznej, sprawiedliwej i cyfrowej UE  

Członkowie KR-u będą wspierać realizację programu prac Komisji Europejskiej na 2021 r. wiedzą fachową o sytuacji w terenie i przekażą informacje zwrotne na temat skuteczności środków UE.

Lokalni i regionalni liderzy zaapelowali dziś do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča o dołożenie wszelkich starań w celu złagodzenia skutków globalnej pandemii i o ścisłe włączenie władz lokalnych i regionalnych w realizację unijnego programu na rzecz odporności i odbudowy. Podkreślili, że są gotowi aktywnie przyczyniać się do opracowywania i wdrażania kluczowych inicjatyw Komisji Europejskiej, takich jak działania w dziedzinie zdrowia związane z pandemią, Pakt na rzecz Klimatu czy Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Debata odbyła się podczas sesji plenarnej KR-u, w trakcie której wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič przedstawił pierwsze sprawozdanie KE dotyczące prognozowania, koncentrując się na odporności i programie prac Komisji na 2021 r., w tym na wysiłkach UE na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19. KR przyjął również rezolucję , w której podkreśla konieczność uwzględnienia dysproporcji lokalnych i regionalnych wynikających z kryzysu oraz wykorzystania wiedzy fachowej władz lokalnych i regionalnych przy opracowywaniu prawodawstwa UE w 2021 r. Członkowie KR-u zobowiązali się również do aktywnego udziału w konferencji w sprawie przyszłości Europy, aby pomóc w kształtowaniu reakcji UE na obecne i przyszłe wyzwania poprzez stały i zorganizowany dialog z obywatelami.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: Dziękuję wiceprzewodniczącemu Šefčovičowi za doskonałą współpracę i włączenie naszego Komitetu do działań Komisji Europejskiej na rzecz ograniczenia skutków pandemii. Oczekujemy na współpracę z całą Komisją Europejską nad konkretnymi projektami w 2021 r. Barometr regionalny i lokalny KR-u na 2021 r. będzie użytecznym narzędziem służącym uwzględnieniu wymiaru regionalnego i lokalnego w orędziu o stanie Unii w 2021 r. oraz w ogólnym prawodawstwie UE.

Przemawiając na sesji plenarnej, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie Maroš Šefčovič powiedział: Przyszły rok będzie intensywnym okresem kształtowania polityki . Ważne jest, abyśmy współpracowali i jak najlepiej wykorzystali wszystkie nasze zasoby. Praca Komitetu Regionów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, by głosy władz lokalnych, miejskich i regionalnych zostały odpowiednio wysłuchane przez europejskich decydentów politycznych. Jest to obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ dążymy do przezwyciężenia kryzysu związanego z COVID-19, ożywienia gospodarczego i zaplanowania przyszłości, jakiej chcemy dla naszej Unii. Musimy przełożyć krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności na działania w terenie, aby zrealizować projekty.

KR zobowiązuje się również do wniesienia wkładu w opracowywanie planu prognozy strategicznej Komisji Europejskiej w perspektywie sprawozdania z 2021 r. Monitorując ekologiczny, cyfrowy i społeczno-gospodarczy wymiar odporności na szczeblu lokalnym i regionalnym, Komitet określi główne słabe punkty w europejskich miastach i regionach, jak uczynił to w pierwszym dorocznym barometrze regionalnym i lokalnym .

Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), poseł do regionalnego parlamentu Azorów i pierwszy wiceprzewodniczący KR-u, powiedział: W każdym zakątku Unii, w tym w regionach najbardziej oddalonych, kryzys związany z COVID-19 wywarł silny wpływ na wszystkie sektory. Mając na uwadze wyniki i ludzi, którym służymy, odczuwamy nieodpartą i niezaspokojoną potrzebę, by władze lokalne i regionalne zostały włączone do procesu decyzyjnego i przyczyniały się do opracowywania rozwiązań.

Przewodniczący wszystkich sześciu grup politycznych zwrócili uwagę na aspekty programu prac o szczególnym znaczeniu dla ich członków.

Olgierd Geblewicz (PL/EPL), marszałek województwa zachodniopomorskiego i przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej , powiedział: Kompleksowy plan na rzecz Europejskiej Unii Zdrowotnej, ogłoszony przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen jako odpowiedź na kryzys zdrowotny, ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia zdolności i gotowości systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich . Wiele regionów UE, w tym moje województwo zachodniopomorskie, ma istotne obowiązki w dziedzinie zdrowia publicznego, takie jak zarządzanie szpitalami i placówkami opieki zdrowotnej, jak również opracowywanie strategii profilaktyki zdrowotnej. W związku z tym konieczne jest włączenie władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie europejskiej reakcji na poważne zagrożenia dla zdrowia, w tym zagrożenia transgraniczne. Nie należy zapominać o wiedzy, jaką posiadamy w dziedzinie opieki zdrowotnej. Władze lokalne i regionalne dysponują danymi liczbowymi wykazującymi różnice i nierówności regionalne. Musimy wspólnie koordynować usługi i rozwijać zdolności do ochrony naszych obywateli za pomocą podobnych zasobów i środków w całej Europie.

Christophe Rouillon (FR/PES), mer Coulaines i przewodniczący Grupy Partii Europejskich Socjalistów , powiedział: Nasze regiony stoją w obliczu najpoważniejszych wyzwań w ostatnich czasach, które polegają na lepszej odbudowie po pandemii COVID-19, tak by regiony i miasta były bardziej zrównoważone i demokratyczne, i by sprzyjały włączeniu społecznemu. Dzięki Grupie Socjalistów Europejski Komitet Regionów wyraża ambitne stanowisko w kwestiach społecznych, w szczególności w odniesieniu do poszanowania podstawowych wartości, w tym równouprawnienia płci i praw osób LGBTI, oraz w sprawie zapewnienia 100 tys. miast i regionów bezpośredniego dostępu do funduszy UE przeznaczonych na plan odbudowy i politykę migracyjną.

Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), członkini rady miasta Kungsbaka i pierwsza wiceprzewodnicząca Grupy Renew Europe , powiedziała: Prognozowanie ma kluczowe znaczenie na każdym poziomie sprawowania rządów . W Szwecji Zachodniej przodujemy w rozwijaniu umiejętności potrzebnych w epoce cyfrowej . W naszym długoterminowym planowaniu strategicznym kładziemy duży nacisk na rozwijanie odpowiednich umiejętności na przyszłość, nie tylko wśród młodzieży, ale także całej siły roboczej oraz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, abyśmy byli gotowi na przyszłość i transformację ekologiczną. Nie możemy sobie pozwolić na pozostawienie nikogo w tyle, gdy społeczeństwo staje się coraz bardziej cyfrowe .

Władysław Ortyl (PL/EKR), marszałek województwa podkarpackiego i przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów , powiedział: Żyjemy w niezwykłych i wyjątkowych czasach i priorytetem UE powinno być teraz zdrowie wszystkich naszych obywateli i powrót naszych gospodarek na ścieżkę rozwoju. Komisja Europejska powinna przyspieszyć realizację tych wniosków zawartych w jej programie prac, które dotyczą pandemii COVID-19 i wspierania odbudowy gospodarczej, a odłożyć wnioski, które nie są związane z tymi celami. To nie jest właściwy moment na nowe wymogi biurokratyczne. Teraz ważne jest ustalenie priorytetów, elastyczność i współpraca.

Kieran McCarthy (IE/Przymierze Europejskie), członek rady hrabstwa Cork i przewodniczący Grupy Przymierza Europejskiego , powiedział: Z zadowoleniem przyjmuję współpracę Komisji Europejskiej z KR-em w celu zapewnienia większego zaangażowania regionów i miast w opracowywanie i wdrażanie polityki UE . Należy tu wykorzystać zalecenia grupy zadaniowej do spraw pomocniczości, stosując zasady aktywnej pomocniczości i wielopoziomowego sprawowania rządów. Udział KR-u w platformie ds. dostosowania się do wymogów przyszłości jest krokiem we właściwym kierunku i liczymy na wsparcie ze strony Komisji Europejskiej, aby regiony i miasta znalazły się w centrum inicjatyw na rzecz ekologicznej i cyfrowej odbudowy.

Bernd Voss (DE/Zieloni), poseł do parlamentu kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn i współprzewodniczący Grupy Zielonych , powiedział: Wzywamy Komisję Europejską do wdrożenia polityki na rzecz mniejszości zgodnej z inicjatywą dotyczącą ochrony mniejszości („Minority Savepack Initiative”). Ponad 1,3 mln osób w Europie poparło tę inicjatywę i nadszedł czas, by podjąć działania.

KR uczestniczy już w unijnym procesie legislacyjnym na 2021 r. w ramach platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości , gdzie w grupie rządowej zasiada trzech z sześciu przewodniczących komisji KR-u i wykorzystywana jest sieć regionalnych centrów (RegHubs) KR-u; podgrupa ta gromadzi informacje z miast i regionów dzięki ukierunkowanym konsultacjom i włącza je do sprawozdań z realizacji wybranych polityk UE. Ponadto 4 grudnia KR wydał wraz ze wszystkimi europejskimi stowarzyszeniami terytorialnymi deklarację polityczną wzywającą przywódców UE do podjęcia pilnych działań na rzecz odbudowy.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel. kom. +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Galeria Flickr KR-u

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

Gmina Michałowo w Polsce zdobyła nagrodę za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo w Polsce zdobyła nagrodę za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022