Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni zapewnili Maroša Šefčoviča o gotowości do współpracy na rzecz bardziej odpornej, ekologicznej, sprawiedliwej i cyfrowej UE  

Członkowie KR-u będą wspierać realizację programu prac Komisji Europejskiej na 2021 r. wiedzą fachową o sytuacji w terenie i przekażą informacje zwrotne na temat skuteczności środków UE.

Lokalni i regionalni liderzy zaapelowali dziś do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča o dołożenie wszelkich starań w celu złagodzenia skutków globalnej pandemii i o ścisłe włączenie władz lokalnych i regionalnych w realizację unijnego programu na rzecz odporności i odbudowy. Podkreślili, że są gotowi aktywnie przyczyniać się do opracowywania i wdrażania kluczowych inicjatyw Komisji Europejskiej, takich jak działania w dziedzinie zdrowia związane z pandemią, Pakt na rzecz Klimatu czy Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Debata odbyła się podczas sesji plenarnej KR-u, w trakcie której wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič przedstawił pierwsze sprawozdanie KE dotyczące prognozowania, koncentrując się na odporności i programie prac Komisji na 2021 r., w tym na wysiłkach UE na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19. KR przyjął również rezolucję , w której podkreśla konieczność uwzględnienia dysproporcji lokalnych i regionalnych wynikających z kryzysu oraz wykorzystania wiedzy fachowej władz lokalnych i regionalnych przy opracowywaniu prawodawstwa UE w 2021 r. Członkowie KR-u zobowiązali się również do aktywnego udziału w konferencji w sprawie przyszłości Europy, aby pomóc w kształtowaniu reakcji UE na obecne i przyszłe wyzwania poprzez stały i zorganizowany dialog z obywatelami.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: Dziękuję wiceprzewodniczącemu Šefčovičowi za doskonałą współpracę i włączenie naszego Komitetu do działań Komisji Europejskiej na rzecz ograniczenia skutków pandemii. Oczekujemy na współpracę z całą Komisją Europejską nad konkretnymi projektami w 2021 r. Barometr regionalny i lokalny KR-u na 2021 r. będzie użytecznym narzędziem służącym uwzględnieniu wymiaru regionalnego i lokalnego w orędziu o stanie Unii w 2021 r. oraz w ogólnym prawodawstwie UE.

Przemawiając na sesji plenarnej, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie Maroš Šefčovič powiedział: Przyszły rok będzie intensywnym okresem kształtowania polityki . Ważne jest, abyśmy współpracowali i jak najlepiej wykorzystali wszystkie nasze zasoby. Praca Komitetu Regionów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, by głosy władz lokalnych, miejskich i regionalnych zostały odpowiednio wysłuchane przez europejskich decydentów politycznych. Jest to obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ dążymy do przezwyciężenia kryzysu związanego z COVID-19, ożywienia gospodarczego i zaplanowania przyszłości, jakiej chcemy dla naszej Unii. Musimy przełożyć krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności na działania w terenie, aby zrealizować projekty.

KR zobowiązuje się również do wniesienia wkładu w opracowywanie planu prognozy strategicznej Komisji Europejskiej w perspektywie sprawozdania z 2021 r. Monitorując ekologiczny, cyfrowy i społeczno-gospodarczy wymiar odporności na szczeblu lokalnym i regionalnym, Komitet określi główne słabe punkty w europejskich miastach i regionach, jak uczynił to w pierwszym dorocznym barometrze regionalnym i lokalnym .

Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), poseł do regionalnego parlamentu Azorów i pierwszy wiceprzewodniczący KR-u, powiedział: W każdym zakątku Unii, w tym w regionach najbardziej oddalonych, kryzys związany z COVID-19 wywarł silny wpływ na wszystkie sektory. Mając na uwadze wyniki i ludzi, którym służymy, odczuwamy nieodpartą i niezaspokojoną potrzebę, by władze lokalne i regionalne zostały włączone do procesu decyzyjnego i przyczyniały się do opracowywania rozwiązań.

Przewodniczący wszystkich sześciu grup politycznych zwrócili uwagę na aspekty programu prac o szczególnym znaczeniu dla ich członków.

Olgierd Geblewicz (PL/EPL), marszałek województwa zachodniopomorskiego i przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej , powiedział: Kompleksowy plan na rzecz Europejskiej Unii Zdrowotnej, ogłoszony przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen jako odpowiedź na kryzys zdrowotny, ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia zdolności i gotowości systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich . Wiele regionów UE, w tym moje województwo zachodniopomorskie, ma istotne obowiązki w dziedzinie zdrowia publicznego, takie jak zarządzanie szpitalami i placówkami opieki zdrowotnej, jak również opracowywanie strategii profilaktyki zdrowotnej. W związku z tym konieczne jest włączenie władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie europejskiej reakcji na poważne zagrożenia dla zdrowia, w tym zagrożenia transgraniczne. Nie należy zapominać o wiedzy, jaką posiadamy w dziedzinie opieki zdrowotnej. Władze lokalne i regionalne dysponują danymi liczbowymi wykazującymi różnice i nierówności regionalne. Musimy wspólnie koordynować usługi i rozwijać zdolności do ochrony naszych obywateli za pomocą podobnych zasobów i środków w całej Europie.

Christophe Rouillon (FR/PES), mer Coulaines i przewodniczący Grupy Partii Europejskich Socjalistów , powiedział: Nasze regiony stoją w obliczu najpoważniejszych wyzwań w ostatnich czasach, które polegają na lepszej odbudowie po pandemii COVID-19, tak by regiony i miasta były bardziej zrównoważone i demokratyczne, i by sprzyjały włączeniu społecznemu. Dzięki Grupie Socjalistów Europejski Komitet Regionów wyraża ambitne stanowisko w kwestiach społecznych, w szczególności w odniesieniu do poszanowania podstawowych wartości, w tym równouprawnienia płci i praw osób LGBTI, oraz w sprawie zapewnienia 100 tys. miast i regionów bezpośredniego dostępu do funduszy UE przeznaczonych na plan odbudowy i politykę migracyjną.

Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), członkini rady miasta Kungsbaka i pierwsza wiceprzewodnicząca Grupy Renew Europe , powiedziała: Prognozowanie ma kluczowe znaczenie na każdym poziomie sprawowania rządów . W Szwecji Zachodniej przodujemy w rozwijaniu umiejętności potrzebnych w epoce cyfrowej . W naszym długoterminowym planowaniu strategicznym kładziemy duży nacisk na rozwijanie odpowiednich umiejętności na przyszłość, nie tylko wśród młodzieży, ale także całej siły roboczej oraz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, abyśmy byli gotowi na przyszłość i transformację ekologiczną. Nie możemy sobie pozwolić na pozostawienie nikogo w tyle, gdy społeczeństwo staje się coraz bardziej cyfrowe .

Władysław Ortyl (PL/EKR), marszałek województwa podkarpackiego i przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów , powiedział: Żyjemy w niezwykłych i wyjątkowych czasach i priorytetem UE powinno być teraz zdrowie wszystkich naszych obywateli i powrót naszych gospodarek na ścieżkę rozwoju. Komisja Europejska powinna przyspieszyć realizację tych wniosków zawartych w jej programie prac, które dotyczą pandemii COVID-19 i wspierania odbudowy gospodarczej, a odłożyć wnioski, które nie są związane z tymi celami. To nie jest właściwy moment na nowe wymogi biurokratyczne. Teraz ważne jest ustalenie priorytetów, elastyczność i współpraca.

Kieran McCarthy (IE/Przymierze Europejskie), członek rady hrabstwa Cork i przewodniczący Grupy Przymierza Europejskiego , powiedział: Z zadowoleniem przyjmuję współpracę Komisji Europejskiej z KR-em w celu zapewnienia większego zaangażowania regionów i miast w opracowywanie i wdrażanie polityki UE . Należy tu wykorzystać zalecenia grupy zadaniowej do spraw pomocniczości, stosując zasady aktywnej pomocniczości i wielopoziomowego sprawowania rządów. Udział KR-u w platformie ds. dostosowania się do wymogów przyszłości jest krokiem we właściwym kierunku i liczymy na wsparcie ze strony Komisji Europejskiej, aby regiony i miasta znalazły się w centrum inicjatyw na rzecz ekologicznej i cyfrowej odbudowy.

Bernd Voss (DE/Zieloni), poseł do parlamentu kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn i współprzewodniczący Grupy Zielonych , powiedział: Wzywamy Komisję Europejską do wdrożenia polityki na rzecz mniejszości zgodnej z inicjatywą dotyczącą ochrony mniejszości („Minority Savepack Initiative”). Ponad 1,3 mln osób w Europie poparło tę inicjatywę i nadszedł czas, by podjąć działania.

KR uczestniczy już w unijnym procesie legislacyjnym na 2021 r. w ramach platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości , gdzie w grupie rządowej zasiada trzech z sześciu przewodniczących komisji KR-u i wykorzystywana jest sieć regionalnych centrów (RegHubs) KR-u; podgrupa ta gromadzi informacje z miast i regionów dzięki ukierunkowanym konsultacjom i włącza je do sprawozdań z realizacji wybranych polityk UE. Ponadto 4 grudnia KR wydał wraz ze wszystkimi europejskimi stowarzyszeniami terytorialnymi deklarację polityczną wzywającą przywódców UE do podjęcia pilnych działań na rzecz odbudowy.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel. kom. +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Galeria Flickr KR-u

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023