Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Samorządowcy wzywają do utworzenia piątej makroregionalnej strategii  
Strategia dla Karpat warunkiem zachowania bogactwa przyrodniczego, wielokulturowego dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu

Europejski Komitet Regionów (KR) z inicjatywy Władysława Ortyla (PL/EKR), Marszałka województwa podkarpackiego, przyjął opinię na temat strategii makroregionalnej dla Karpat na grudniowej sesji plenarnej. Utworzenie piątej makroregionalnej strategii oznaczałoby dodatkowe fundusze dla wszystkich regionów z obszaru Karpat: zarówno dla tych będących członkami UE, jak i tych spoza Unii, jak Ukrainy, Serbii i Mołdawii.

Marszałek województwa podkarpackiego podkreślił: "utworzenie Strategii Karpackiej ma kolosalne znaczenie dla naszego regionu i pozwoli nam otworzyć się na kraje sąsiedzkie. Instrument ten umożliwi zacieśnianie więzi transgranicznych oraz będzie sprzyjać mocniejszej integracji społeczności lokalnych w makroregionie karpackim poprzez m.in. wspólny rozwój oraz ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego".

Opinia Władysława Ortyla jest wynikiem kilkuletnich starań na rzecz powstania Strategii Karpackiej. W dokumencie podkreślone zostały unikatowe zasoby Karpat, takie jak bogactwo przyrodnicze, unikalne wielokulturowe dziedzictwo, zasoby ludzkie oraz wspólna tożsamość społeczności górskich. Wszystkie te elementy stanowią podstawę do wspólnego działania na rzecz bardziej dynamicznego, trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Inicjatywa utworzenia makroregionu karpackiego podejmowana jest równocześnie na szczeblu rządów, parlamentów narodowych, jak i na szczeblu władz regionów i miast oraz społeczności lokalnych.

" Propozycja (KR-u) jest uzasadniona i regiony karpackie mówią wspólnym głosem o potrzebie odpowiedniego unijnego wsparcia dla tego obszaru. Nasze długofalowe wysiłki pozwoliły bardzo dokładnie wskazać na potrzeby regionu karpackiego(…). Mocno wierzę w to, że dostaniemy zielone światło do dalszej wspólnej pracy krajów karpackich nad tym projektem. Należy przypomnieć, że również Strategia Alpejska miała swój początek w Europejskim Komitecie Regionów " podkreślił sprawozdawca.

Karpaty reprezentują jednorodne pasmo górskie o specyficznych wyzwaniach i możliwościach rozwojowych z uwagi na uwarunkowania geograficzne. Zajmują powierzchnię 190 tys. km 2 , co czyni je po Alpach drugim co do wielkości obszarem górskim na kontynencie europejskim, i są zamieszkiwane przez około 68 mln ludzi. Potencjał wielowiekowego sąsiedztwa społeczeństw regionów karpackich jest wynikiem krzyżowania się wpływów Wschodu i Zachodu, wspólnych doświadczeń historii, a także tradycji pasterskich.

Wzorem do stworzenia opinii była sprawnie działająca górska Alpejska Strategia makroregionalna, której beneficjentami są regiony stosunkowo bogate. W opinii KR-u wskazano iż znaczną część makroregionu karpackiego stanowią najbiedniejsze regiony państw członkowskich, a wskaźnik PKB na mieszkańca w większości z nich nie przekracza 50 % średniej dla UE. Dodatkowo wskazano na niedostatek infrastruktury spowodowany wieloletnim niedoinwestowaniem i procesami transformacji gospodarek, jak i zaniedbaniem potencjału rozwojowego.

W ramach istniejących strategii makroregionalnych oraz w procesie tworzenia nowych władze regionalne i lokalne odgrywają kluczową rolę w promowaniu demokracji, decentralizacji i samorządności lokalnej i regionalnej. Strategie stają się oddolnym narzędziem współpracy terytorialnej i opierają się na zaangażowaniu podmiotów regionalnych i lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego. W przypadku regionów, gdzie zdolności rozwojowe są ograniczone peryferyjnym położeniem w stosunku do europejskich centrów rozwojowych, regionów charakteryzujących się słabym rozwojem powiązań komunikacyjnych wynikającym z uwarunkowań górskiego terenu i historycznie odziedziczonymi barierami granicznymi wielopoziomowe zarzadzanie nabiera jeszcze większego znaczenie.

Według samorządowców strategie makroregionalne pomagają sprostać wspólnym wyzwaniom dla konkretnych obszarów; Wspólne wykorzystanie potencjału obszarów transgranicznych przyczynia się do osiągnięcia spójności terytorialnej między państwami i regionami. Stanowią równocześnie instrument wielopoziomowego zarządzania, integrując działania podmiotów reprezentujących poziom unijny, krajowy, regionalny i lokalny wokół wybranych celów.

Dodatkowe informacje

Strategia makroregionalna dla Karpat - A macro-regional strategy for the Carpathian region podsumowanie, październik 2019

Konwencja Karpacka

EC Study on macro-regional strategies and their links with cohesion policy raport końcowy, 2018

European Karpacki strona internetowa

Via Carpatia strona internetowa

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 2 282 22 89

+32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu