Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Sprawiedliwa transformacja w kierunku zielonej gospodarki ‎ musi wychodzić od potrzeb terytorialnych  

Wielopoziomowy dialog KR-u podkreśla kluczową potrzebę zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w krajowe plany stopniowego odchodzenia od węgla i pomyślnego wdrożenia unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Podczas gdy państwa członkowskie określają obecnie swoje plany i inwestycje priorytetowe w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji, Europejski Komitet Regionów (KR) zgromadził władze lokalne i regionalne oraz instytucje UE w celu omówienia zaangażowania miast i regionów w odchodzenie od węgla, zmniejszenie śladu węglowego przemysłu wysokoemisyjnego oraz zajęcie się społecznymi i gospodarczymi skutkami transformacji w kierunku przejścia do gospodarki neutralnej dla klimatu. W wielopoziomowym dialogu KR-u wzięli udział przedstawiciele głównych beneficjentów mechanizmu sprawiedliwej transformacji o wartości 150 mld EUR, w tym Niemiec, Polski i Rumunii. Wydarzenie to jest częścią posiedzenia platformy sprawiedliwej transformacji , której celem jest pomoc państwom członkowskim i regionom UE w dążeniu do neutralności klimatycznej.

W poniedziałek 26 kwietnia Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie ostatniego z trzech filarów składających się na mechanizm sprawiedliwej transformacji – nowy instrument finansowy, który pomoże UE wdrożyć Europejski Zielony Ład i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Oczekuje się, że w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji uruchomiona zostanie kwota do 150 mld EUR w latach 2021–2027, aby złagodzić społeczno-gospodarcze skutki transformacji energetycznej w regionach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Na zaproszenie Elisy Ferreiry, europejskiej komisarz ds. spójności i reform, podczas czterodniowego posiedzenia platformy sprawiedliwej transformacji odbył się wielopoziomowy dialog zorganizowany przez unijne zgromadzenie miast i regionów, w ramach którego przeanalizowano również potencjał biogospodarki dla sprawiedliwej transformacji. Dyskusje to miały miejsce w momencie, gdy państwa członkowskie kształtują swoje terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, które są konieczne, aby odblokować dostęp do zasobów mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Ambicją KR-u jest, by ten wielopoziomowy dialog stał się regularną platformą wymiany między władzami lokalnymi i regionalnymi z regionów górniczych i energochłonnych.

Wielopoziomowy dialog otworzył Juan Espadas (ES/PES), burmistrz Sewilli i przewodniczący Komisji ENVE KR-u oraz grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” . Burmistrz Juan Espadas stwierdził: Unijny Zielony Ład musi być fundamentem wszystkich polityk UE . Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i mechanizm na rzecz sprawiedliwej transformacji umożliwiają osiągnięcie celów Zielonego Ładu i osiągnięcie neutralności klimatycznej w naszych miastach i regionach. Proces ten musi mieć charakter integracyjny i musi gwarantować, że wszyscy nasi obywatele zostaną uwzględnieni na tej ścieżce prowadzącej w kierunku zrównoważonej przyszłości. Dzisiejszy wielopoziomowy dialog jest ważnym elementem tego procesu, który może zapoczątkować transformację ekologiczną. Nie mamy czasu do stracenia.

Vojko Obersnel (HR/PES), burmistrz Rijeki i sprawozdawca KR-u w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji , zauważył: Głosy miast i regionów w procesie sprawiedliwej transformacji zostały wysłuchane . Podczas pierwszego spotkania w ramach wielopoziomowego dialogu KR dokonał politycznej oceny ostatecznego kompromisu i bieżącej realizacji oraz wymienił się informacjami na temat najlepszych praktyk w terenie. Hojne możliwości finansowania, zmienione wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa oraz nowy instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego zapewnią osiągnięcie celów Zielonego Ładu UE i przejście do zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

Jácint Horváth (HU/PES), przedstawiciel władz lokalnych w okręgu Nagykanizsa i sprawozdawca KR-u w sprawie Zrównoważona biogospodarka dla Europy , stwierdził: Miasta i regiony powinny opracować własne plany sprawiedliwej transformacji, opierając się na swoich atutach i uwzględniając potencjał bioprzemysłu i biogospodarki, które mogą pomóc w odejściu od gospodarki linearnej w dużej mierze zależnej od surowców kopalnych i mineralnych . Aby transformacja ekologiczna, która jest zasadniczo systemową zmianą sposobu produkcji i konsumpcji, zakończyła się powodzeniem, musi być silnie zakorzeniona na szczeblu regionalnym i lokalnym. Zrównoważona biogospodarka o obiegu zamkniętym jest cennym sojusznikiem sprawiedliwej transformacji.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht (PL/EPL) wziął udział w dyskusji, podkreślając, że przygotowanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji będzie testem tego, czy istnieje polityczna wola wdrożenia wielopoziomowego sprawowania rządów w praktyce .

Jakub Piotr Chełstowski (PL/EKR), marszałek województwa śląskiego, podkreślił: W 2019 r. w naszym regionie rozpoczęły się dyskusje na temat wyzwań związanych z procesem transformacji. Następnie Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o utworzeniu regionalnego zespołu ds. inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele bardzo różnych środowisk, co jest ważne. Mamy przedstawicieli wszystkich szczebli administracji państwowej: instytucji społecznych, samorządów lokalnych i biznesu.

Javier Vila Ferrero (ES/PES), dyrektor generalny ds. europejskich Księstwa Asturii, dodał: Największą trudnością, jaką regiony napotkają w nadchodzących latach, jest doskonała i skuteczna koordynacja wszystkich funduszy, które będą wdrażane . Należy znać dokładną kwotę, jaka może zostać przyznana każdemu terytorium, bez zwiększania liczby kwalifikujących się regionów. Ponadto regiony znajdujące się w okresie przejściowym muszą mieć wystarczająco dużo samostanowienia i elastyczności, aby wybierać najwłaściwsze działania na swoim terytorium, a także aby umożliwić większą intensywność pomocy niż inne regiony.

Klaus Freytag , przedstawiciel premiera regionu Łużyc, z Kancelarii Stanu Brandeburgii, stwierdził: Łużycki okręg górniczy rozciąga się na Niemcy, Czechy i Polskę . Jesteśmy bardzo zainteresowani dalszą, stałą współpracą międzyregionalną i uważamy, że platforma sprawiedliwej transformacji stanowi dobrą okazję do omówienia regionalnego procesu zielonej transformacji w kontekście europejskim. W ramach już ustanowionej współpracy trójstronnej z polskimi i czeskimi regionami nasze podejście wyraźnie koncentruje się na gospodarczym i społecznym wymiarze zmian strukturalnych. Ponadto chcielibyśmy włączyć do dyskusji transgraniczny aspekt „sprawiedliwej transformacji”.

Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi , burmistrz rumuńskiego miasta Petrosani, zauważył: Przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu musi być sprawiedliwe pod każdym względem . Wykorzystanie funduszy będzie koncentrować się na człowieku i rodzinie, co oznacza sprawiedliwą restrukturyzację społeczną i gospodarczą tych regionów i tworzenie warunków do godnego i dostatniego życia, z czystym i zdrowym środowiskiem dla naszych dzieci, dla przyszłych pokoleń .

Czterodniowe posiedzenie platformy sprawiedliwej transformacji otwarły w poniedziałek 26 kwietnia Elisa Ferreira , komisarz ds. spójności i reform, oraz Kadri Simson , komisarz ds. energii. Komisarz Elisa Ferreira stwierdziła: Teraz nadszedł czas na zrealizowanie obietnicy, że żaden region nie zostanie pozostawiony w tyle . Partnerzy lokalni muszą być dopuszczeni do stołu negocjacyjnego i przejąć odpowiedzialność za inwestycje w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji na swoim terytorium. Komisarz Kadri Simson zauważyła: Niniejsza edycja posiedzenia platformy sprawiedliwej transformacji odbywa się w kluczowym momencie i umożliwi otwarty dialog między państwami członkowskimi a zainteresowanymi stronami na wszystkich szczeblach w celu omówienia postępów.

Kontekst:

Mechanizm sprawiedliwej transformacji odnosi się do społecznych i gospodarczych skutków transformacji i stanowi nowe narzędzie finansowe UE skupiające się na regionach, gałęziach przemysłu i pracownikach, którzy muszą stawić czoła największym wyzwaniom związanym z przejściem na gospodarkę ekologiczną. Przewiduje uruchomienie do 150 mld EUR – dzięki połączeniu dotacji, pożyczek, instrumentów oraz inwestycji prywatnych i publicznych – w ramach trzech filarów: nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 17,5 mld EUR, systemu sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU, który ma uruchomić do 45 mld EUR, oraz instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego, który składa się z dotacji (1,5 mld EUR) z budżetu UE i pożyczek (10 mld EUR) zapewnianych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Oczekuje się, że ten instrument pożyczkowy uruchomi inwestycje publiczne w wysokości do 25 i 30 mld EUR w ciągu najbliższych 7 lat.

W poniedziałek 26 kwietnia Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie wniosku dotyczącego nowego instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego. W ten sposób wszystkie wnioski dotyczące mechanizmu sprawiedliwej transformacji zostały przyjęte i oczekują na ostateczne zatwierdzenie przez Parlament Europejski i Radę, zanim wejdą w życie.

Platforma sprawiedliwej transformacji pomaga państwom i regionom UE w procesie transformacji. Składa się ona z pojedynczego punktu dostępu i punktu informacyjnego oraz zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne i doradcze.  

Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej głównymi beneficjentami Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będą Polska, Niemcy i Rumunia.

Tutaj można zapoznać się z wywiadem z Vojkiem Obersnelem (HR/PES) , burmistrzem Rijeki i sprawozdawcą KR-u w sprawie opinii w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) (czerwiec 2020 r.).

Mechanizm sprawiedliwej transformacji wchodzi w zakres kompetencji grupy roboczej KR-u „Zielony Ład w terenie”. Grupa ta, utworzona w czerwcu 2020 r. , składa się z trzynaściorga lokalnych i regionalnych demokratycznie wybranych przedstawicieli, a jej celem jest dbanie o to, by miasta i regiony UE uczestniczyły bezpośrednio w opracowywaniu, realizacji i ocenie licznych inicjatyw w ramach Zielonego Ładu, który jest unijną strategią zrównoważonego wzrostu na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

David Crous

tel. +32 (0)470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Berta López Domènech

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-GREEN-ECONOMY-TERRITORIAL-NEEDS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023