Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
„Misje UE jako odpowiedź na pilne globalne wyzwania”  

Wywiad z Markku Markkulą (FI/EPL), sprawozdawcą KR-u na temat misji UE

Markku Markkula (FI/EPL), radny miasta Espoo i przewodniczący regionu Helsinek, przygotowałopinięEuropejskiego Komitetu Regionów w sprawie misji europejskich. Opinia ta została przyjęta na sesji plenarnej KR-u w dniach 27–28 kwietnia. Markku Markkula wyjaśnia nam znaczeniemisji oraz wkład szczebla regionalnego i lokalnego w wysiłki UE na rzecz przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz postępów w dążeniu do neutralności klimatycznej.

1.Pod koniec kwietnia Komisja Europejska opublikowała wykaz stu miastuczestniczących w misji UE w zakresie neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast. Co to oznacza dla tych miast?

Misja jest ogromną szansą. Szczególną jej cechą jest zobowiązanie się miast do osiągnięcia do 2030 r. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i neutralności klimatycznej. Nie ma zatem chwili do stracenia! Jak stwierdziła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, tych sto wybranych miast będzie liderami i wzorem dla innych. W tym oraz w kolejnym roku Unia przeznaczy 360 mln EUR na nowe działania. Finansowanie ze środków UE będzie następnie pomnażane przez prywatne przedsiębiorstwa oraz gminne i krajowe źródła finansowania. W ten sposób fundusze publiczne i prywatne będą wykorzystywane jako multiplikatory działań. A teraz tych 100 pionierskich miast przestawiło się pewnie na tryb „cała naprzód!” ku bardziej ekologicznej i lepszej przyszłości dla całego świata. Ich wysiłki wyjdą na korzyść wszystkim pozostałym ośrodkom miejskim.

2.W sumie odbywa się pięć różnych misji. Czy może Pan je krótko przedstawić oraz opowiedzieć o ich znaczeniu?

Misje UE porównuje się z decyzją Johna F. Kennedy’ego, który w 1961 r. ogłosił, że w ciągu dziesięciu lat USA wyśle człowieka na Księżyc. To, co na początku wydawało się niemożliwe, udało się zrealizować, i to bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i jakości. Każda z pięciu misji ma cele swoje jakościowe i ilościowe, które należy osiągnąć do 2030 r. Cztery z nich koncentrują się bezpośrednio na klimacie lub czystości gleby, powietrza i wody. Piąta misja jest również ściśle z nimi powiązana, chodzi w niej o problematykę zdrowia, a mianowicie choroby nowotworowe. Wraz z UE chcemy uzyskać rezultaty poprzez takie działania u źródła, które można by potem zastosować na całym świecie. UE jest zatem pionierem, który wspiera też innych.

3.Misje UE to zupełnie nowy instrument. Jaka jest ich wartość dodana w porównaniu z różnymi programami finansowymi UE?

O znaczeniu i zakresie misji świadczy już choćby to, że w proces informowania i konsultacji Komisji w tym zakresie zaangażowanych było dziesięcioro komisarzy. Misje są nowym i odpowiednim narzędziem, które pozwala skoncentrować zasoby na pilnych globalnych wyzwaniach. Wojna Putina przeciwko demokracji i wolności w Ukrainie i w całej Europie pokazała, że teraz musimy szybciej szukać rozwiązań i wykorzystać wspólne zasoby, by stawić czoła pilnym wyzwaniom. To jednak nie dzieje się po prostu poprzez same decyzje podejmowane w Brukseli lub przez państwa członkowskie. Potrzebne jest podejście oddolne – niezbędne są miasta, regiony, obywatelki i obywatele oraz przedsiębiorstwa.

4.Komitet Regionów przyjął Pana opinię 27 kwietnia. Jaki jest najważniejszy przekaz dla regionów i miast w związku z realizacją misji?

Ta niezwykle istotna opinia to efekt kompleksowego procesu, w którym jako sprawozdawca spotkałem się osobiście z szefami wszystkich pięciu misji i ich zespołami. Mogłem też zasięgnąć opinii ekspertów prezydencji francuskiej co do sposobu realizacji tych ambitnych celów. Teraz kluczowe jest przejrzyste informowanie o tym, co chcemy osiągnąć oraz jakie zasoby i finansowanie możemy wykorzystać. Takie pakiety środków są potrzebne zarówno na szczeblu unijnym, jak i lokalnym. Wszystko zasadza się na koordynacji: nie czas na indywidualne zrywy, gdzie każdy sobie rzepkę skrobie. Potrzeba nam konsekwencji i wspólnego podejścia oraz synergii, a także bardziej zdecydowanego korzystania z wiedzy fachowej i doświadczeń różnych podmiotów. Nasze hasło brzmi: „Uczmy się od innych i działajmy wspólne”.

Drugim istotnym aspektem opinii jest potrzeba znacznych dodatkowych zasobów i inwestycji w badania i rozwój. Zostaną one uruchomione dzięki partnerstwom publiczno-prywatnym. Obecnie dostępna jest około jedna trzecia technologii niezbędnych do tego, by na czas wdrożyć cele energetyczne i inne rozwiązania do 2030 r. Kolejna jedna trzecia technologii znajduje się w fazie eksperymentalnej i pilotażowej, zaś ostatnia jedna trzecia jest nadal przedmiotem badań podstawowych na uniwersytetach i w instytucjach badawczych. Pozostaje więc wiele do zrobienia. Potrzebujemy tej wiedzy na szczeblu lokalnym i tam też musimy ją wykorzystać. Dlatego bardzo ważne są tu gminy i miasta, a także ich partnerzy.

5.Dnia 25 kwietnia przedstawił Pan również swoją opinię na posiedzeniu platformy zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Jak widzi Pan rolę misji w tym kontekście i ogólnie w osiąganiu celów klimatycznych UE?

Czuję się zaszczycony, że mogę uczestniczyć w obradach platformy jako drugi członek Europejskiego Komitetu Regionów. Platforma zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń to wspólny projekt Komisji Europejskiej i KR-u, w którym uczestniczy około 30 europejskich sieci i wiodących organizacji działających w poszczególnych dziedzinach, w tym wszystkie kluczowe podmioty, które codziennie pracują na rzecz klimatu i zmniejszenia do zera zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Działania te są prowadzone w ramach misji dzięki funduszom UE, a teraz powinniśmy określić, które z nich są priorytetowe. Weźmy przykład Finlandii: do tego rodzaju współpracy musimy jeszcze bardziej zaangażować tysiąc naukowczyń i naukowców z Instytutu Zasobów Naturalnych (LUKE). Chodzi tu o współpracę, którą miasta i regiony wraz z przedsiębiorstwami wdrażają w procesie decyzyjnym nie tylko w Finlandii, ale również w całej Unii i na świecie. Razem możemy zapewnić, że nowa wiedza i wyniki badań szybciej znajdą praktyczne zastosowanie. Moim zadaniem jest służenie naukowcom pomocą w tym zakresie. Również w tej dziedzinie platforma zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń stwarza korzystne warunki, a misje są narzędziem wdrażania w praktyce.

6.Misje są również ściśle powiązane z transformacją cyfrową. Jak innowacje w tej dziedzinie mogą przyczynić się do realizacji celów UE i osiągnięcia neutralności klimatycznej?

Wszystkie działania misji muszą być powiązane z codziennym funkcjonowaniem gmin i miast oraz oczywiście z ich transformacją. Trzeba zdecydowanie, a nawet radykalnie zmienić dotychczasowe procesy, a cyfryzacja i sztuczna inteligencja odgrywają kluczową rolę w tym zakresie. Moim zdaniem najważniejsze kwestie to: kształtowanie przyszłości pod kątem konkretnych zjawisk, infrastruktura cyfrowa skupiająca się na skutecznej interoperacyjności, bezpieczeństwo cyfrowe, inicjatywa MyData i DigiMinä oraz gospodarka oparta na danych przyspieszająca zrównoważony rozwój. Wszystkie te obszary są niezbędne, aby wzmocnić centralną rolę człowieka w zrównoważonym rozwoju społecznym. Należy czerpać wiedzę i najlepsze praktyki z całego świata oraz dostosowywać je do lokalnych warunków u nas w Espoo i w innych miastach. Jest to ogromny proces uczenia się, w którym kluczowymi koncepcjami są pełne wykorzystanie potencjału wiedzy i technologii, a także uczenie się przez całe życie i innowacje. Koncepcje te należy wcielić w życie i to w taki sposób, którego do tej pory prawdopodobnie jeszcze wystarczająco nie doświadczyliśmy. Musimy również wyciągnąć wnioski z kryzysu związanego z COVID-19 i stworzyć nową normalność, w której na pierwszym planie na całym świecie znajdzie się wielowymiarowa współpraca intelektualna, fizyczna i wirtualna.

7.Proszę podać przykłady tego, jak misje UE w praktyce wspierają transformację ekologiczną i cyfrową? Jak mogą poprawić jakość życia obywatelek i obywateli, na przykład w Pana mieście Espoo?

Świetne jest przede wszystkim to, że w setce miast misji UE znalazło się Espoo i jeszcze pięć innych fińskich miast. Jeśli chodzi o Espoo, mogę wymienić choćby to, że w ciągu najbliższych trzech lat będziemy stopniowo wycofywać się z węgla. Wraz z operatorem sieci ciepłowniczej Fortum oraz z innymi przedsiębiorstwami uruchomiono ponad dziesięć dużych projektów inwestycyjnych służących odchodzeniu od węgla i lepszemu wykorzystaniu odnawialnych zasobów i źródeł energii. Kolejny przykład to wspólne poszukiwanie z Centrum Badań Technicznych VTT, uniwersytetami i uczelniami zawodowymi nowych rozwiązań, np. w zakresie urbanistyki. Projektowane są np. wioski miejskie z małymi domami w zwartej zabudowie, jako wzór i inspiracja dla całej Europy, jak można mieszkać, pracować i przemieszczać się w sposób zrównoważony. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zaapelowała o takie właśnie przełomowe rozwiązania, które są potrzebne w każdym mieście. Rzecz w tym, by miasta ze sobą współpracowały, były bardziej niż dotychczas zaangażowane w kształtowanie polityki UE i stale śledziły, jak gdzie indziej wdraża się dobre rozwiązania.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-MARKKULA-MISSIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-MARKKULA-MISSIONS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-MARKKULA-MISSIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-MARKKULA-MISSIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-MARKKULA-MISSIONS.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023