Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Rozwijanie umiejętności na potrzeby transformacji ekologicznej i cyfrowej ‎ wymaga zdecydowanego podejścia lokalnego  

W wywiadzie tym Csaba Borboly (RO/EPL) odpowiedział na sześć pytań dotyczących europejskiego programu na rzecz umiejętności służącego zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności. Przewodniczący rady okręgu Harghita jest sprawozdawcą projektu opinii , w której zwraca się do Komisji o zmianę podejścia przedstawionego w niedawnym komunikacie i o uwzględnienie głównej roli miast i regionów we wspieraniu i rozwijaniu infrastruktury związanej z umiejętnościami w większości państw członkowskich. Projekt opinii zostanie poddany pod głosowanie na sesji plenarnej w tym tygodniu w dniach 3–5 lutego .

W opinii z zadowoleniem przyjmuje Pan nowo wprowadzony pakt na rzecz umiejętności . Pakt ma na celu zgromadzenie różnorodnych zainteresowanych stron, które mają wpływ na cały łańcuch wartości. W związku z tym w jaki sposób władze lokalne i regionalne mogą przyczynić się do jego wdrożenia z myślą o opracowaniu wspólnych strategii i programów szkoleniowych?

Komisja Europejska powinna uznać rolę władz lokalnych i regionalnych jako właścicieli odpowiedniej infrastruktury lokalnej, jako beneficjentów zarówno funduszy UE, jak i wsparcia krajowego i regionalnego, a także jako głównych dróg dostępu do społeczności lokalnych i regionalnych. Odgrywają one ważną rolę w finansowaniu kształcenia i opracowywaniu polityki związanej z umiejętnościami. Jeżeli Komisja Europejska podejmie działania mające na celu budowanie bezpośrednich kontaktów z władzami lokalnymi i regionalnymi zainteresowanymi szybszym zapewnieniem funduszy UE na projekty pilotażowe, działania te mogłyby być realizowane znacznie szybciej i skuteczniej. Partnerstwa lokalne i regionalne między władzami lokalnymi i regionalnymi, grupami eksperckimi, przedstawicielami pracodawców oraz organizatorami kształcenia i szkolenia są również najszybszym sposobem na zrozumienie, jak skutecznie odbywa się nabywanie umiejętności na poziomie regionalnym. Takie partnerstwa mogą stymulować zmiany na szczeblu lokalnym i regionalnym poprzez budowanie wiedzy, zrozumienia i zaufania oraz zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. 

Kształcenie zawodowe i edukacja techniczna wymagają praktyki i są powiązane z miejscami i placówkami edukacyjnymi, znacznie bardziej niż umiejętności cyfrowe, językowe i inne umiejętności miękkie Czy mógłby Pan wskazać najlepsze praktyki w niektórych regionach, które mogą zainspirować do podejmowania nowych inicjatyw w innych regionach?

Tak, w regionach europejskich istnieje wiele dobrych praktyk. Przede wszystkim umiejętności cyfrowe i przedmioty STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka) stały się niezbędne w kształceniu i szkoleniu zawodowym, a w większości zawodów konieczne są zaawansowane umiejętności w zakresie ICT i umiejętności cyfrowe, na przykład w celu obsługi najnowocześniejszych maszyn lub sprzętu. W niektórych państwach członkowskich występują rozwiązania takie jak modelowanie 3D, rozwiązania w zakresie rzeczywistości alternatywnej i wirtualnej, tak więc cyfryzacja kształcenia i szkolenia zawodowego nie jest przyszłością, lecz aktualną sytuacją w niektórych częściach Europy, takich jak regiony niemieckie, francuskie i irlandzkie.

W większości państw członkowskich władze lokalne i regionalne odgrywają ważną rolę w finansowaniu kształcenia i opracowywaniu polityki związanej z umiejętnościami. Czy władze lokalne i regionalne są gotowe do podjęcia się zadań związanych z szybszym zapewnieniem funduszy UE w formie projektów pilotażowych, opracowywaniem lokalnych i regionalnych strategii i planów działania oraz zwiększonym finansowaniem nowych inicjatyw?  

Uważam, że władze lokalne i regionalne są gotowe do podjęcia zadań związanych z szybszym zapewnieniem funduszy UE, ponieważ odgrywają ważną rolę w finansowaniu edukacji i opracowywaniu polityki związanej z umiejętnościami na szczeblu lokalnym. Kilka władz lokalnych i regionalnych w Unii Europejskiej jest odpowiedzialnych za bezpośrednie zarządzanie podporządkowanymi instytucjami w różnych obszarach, takimi jak szpitale, ośrodki kulturalne i służby ratownictwa górskiego, aby wymienić tylko kilka z mojego regionu, okręgu Harghita. Biorąc pod uwagę ich obowiązki publiczne i polityczne oraz doświadczenie w zarządzaniu budżetem, byłoby wykonalne zarządzanie środkami UE przyznawanymi w trybie przyspieszonym na realizację projektów związanych z umiejętnościami. Miasta i regiony – mające kluczowe obowiązki w zakresie polityki kształcenia i szkolenia, a także odgrywające ważną rolę w polityce na rzecz młodzieży i zatrudnienia na szczeblu lokalnym – mogą uruchamiać programy, projekty pilotażowe i środki wsparcia we wszystkich tych obszarach związanych z celami europejskiego programu na rzecz umiejętności.  

Podczas obecnego kryzysu związanego z COVID-19 większość systemów kształcenia szybko i elastycznie reagowała na nowe wyzwania, a niektóre państwa członkowskie znacznie przyspieszyły cyfryzację kształcenia. Tym niemniej w niektórych mniej zamożnych regionach i społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji dostęp do narzędzi cyfrowych stanowi problem i nadal istnieją obszary o słabym dostępie do internetu. Co UE i władze lokalne i regionalne mogą uczynić, by połączyć siły i rozwiązać problemy zakorzenione na szczeblu lokalnym, które nie znajdują raczej odzwierciedlenia w ogólnych danych regionalnych lub krajowych?  

W opinii w sprawie europejskiego programu na rzecz umiejętności, nad którą pracujemy, podkreśla się, że każda interwencja UE polityczna musi być zgodna z kontekstem regionalnym, a podejście uniwersalne nie jest skuteczne. Wniosek ten opiera się na doświadczeniach kilku regionów w zakresie dostępu do narzędzi cyfrowych, który miał kluczowe znaczenie podczas pandemii COVID-19. UE może wspierać wszystkie regiony na kilka sposobów, aby żaden nie pozostał w tyle. Po pierwsze potrzebne jest zintegrowane podejście do kształtowania środków finansowania, gdyż zapewnianie kształcenia cyfrowego wykracza poza finansowanie platform edukacyjnych i szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych i obejmuje infrastrukturę, taką jak dostęp do łączy szerokopasmowych w biedniejszych regionach, komputery i laptopy. Po drugie UE powinna zacieśnić współpracę i wymianę doświadczeń między systemami kształcenia i różnymi programami nauczania w oparciu o potrzeby ludzi oraz zająć się kwestią dostępu osób wykluczonych społecznie lub znajdujących się w trudnej sytuacji do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia. Należy wreszcie nadmienić, że Komisja powinna rozważyć utworzenie europejskiej platformy skupiającej wybrane najlepsze praktyki, która byłaby dostępna dla władz lokalnych i regionalnych i wspierałaby opracowywanie strategii i planów działania w zakresie przystosowania i odporności, inspirując do podejmowania nowych inicjatyw lokalnych i regionalnych. 

W opinii podkreśla Pan znaczenie Europejskiego Zielonego Ładu i jego konsekwencje dla pracowników w większości sektorów. W jaki sposób polityka może pomóc pracownikom w jasnym zrozumieniu zmieniającego się świata i konieczności poszukiwania nowych możliwości oraz budowania odporności?  

Polityki UE powinny ułatwiać uruchamianie programów wsparcia ukierunkowanych na konkretne obszary gospodarcze i konkretne grupy docelowe w sektorach dotkniętych transformacją ekologiczną. Takie programy muszą zawierać informacje dla pracowników sektorów energochłonnych o wyzwaniach i możliwościach kryjących się w transformacji cyfrowej i ekologicznej. Aby wesprzeć grupy docelowe, konieczne jest po pierwsze lepsze zrozumienie regionalnych potrzeb i możliwości w zakresie umiejętności, analizowanych dla każdego sektora, przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym, w sektorze budownictwa, usług budowlanych, projektowania i twórczości, w przemyśle farmaceutycznym, ICT i sektorze spożywczym. Po drugie istnieje potrzeba stworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania nisko wykwalifikowanych dorosłych, tak aby pomóc im w wejściu na rynek pracy lub w pozostaniu na nim. Pomogłoby to uniknąć wysokich stóp bezrobocia i ewentualnej polityki oszczędnościowej. Jeśli chodzi o odporność, należy skupić się nie tylko na obecnych pracownikach, ale także na uczniach, którzy powinni nabyć takie umiejętności w czasie nauki szkolnej.  

Podczas przygotowywania opinii odbyły się różne konsultacje, na przykład pisemne konsultacje online z zainteresowanymi stronami oraz dwustronne spotkania online z Komisją Europejską i Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). Jeżeli chodzi o Państwa konsultacje z CEDEFOP, jakie były główne kwestie budzące niepokój podczas dyskusji? Jakie działania i plany zostały zaproponowane, aby pomóc Komisji skoncentrować się na kwestiach lokalnych i regionalnych oraz określić rolę władz lokalnych i regionalnych?  

Podczas konsultacji z różnymi zainteresowanymi stronami otrzymaliśmy bardzo przydatne propozycje, które pomogły nam przygotować omawianą opinię. CEDEFOP podkreślił, że ważne jest dotarcie do osób o niższych kwalifikacjach. Ponieważ władze lokalne i regionalne najlepiej znają swoje obszary, mogą najlepiej dotrzeć do ludzi i sprostać lokalnym wyzwaniom. W związku z tym strategie polityczne muszą być zróżnicowane i uwzględniać specyfikę lokalną. Ponadto wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe, które jest w dużej mierze scentralizowane, musi obejmować różne rodzaje partnerstw z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami, aby wymienić tylko kilka z nich. Władze lokalne i regionalne są najlepiej przygotowane do zorganizowania tych powiązań między partnerami na szczeblu lokalnym.

Dodatkowe informacje

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła nowy europejski program na rzecz umiejętności , którego celem jest zwiększenie adekwatności umiejętności w UE w celu wzmocnienia zrównoważonej konkurencyjności, zapewnienia sprawiedliwości społecznej i budowania naszej odporności. Określono w nim ambitne cele w zakresie podnoszenia umiejętności (doskonalenie istniejących umiejętności) i przekwalifikowania (szkolenia w zakresie nowych umiejętności), które mają zostać osiągnięte w ciągu najbliższych pięciu lat. Na przykład 50% dorosłych w wieku
25–64 lat powinno uczestniczyć w kursach szkoleniowych każdego roku, a 70% dorosłych w wieku 16–74 lat powinno mieć co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe do 2025 r.

Pakt na rzecz umiejętności zainicjowany przez Komisję Europejską w listopadzie 2020 r. jest wspólnym modelem zaangażowania na rzecz rozwoju umiejętności w Europie, obejmującym zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Sygnatariusze zobowiązują się przestrzegać podstawowych zasad karty: 1) promowanie kultury uczenia się przez całe życie dla wszystkich, 2) budowanie silnych partnerstw na rzecz umiejętności, 3) monitorowanie podaży i popytu na umiejętności oraz przewidywanie potrzeb w zakresie umiejętności oraz 4) zwalczanie dyskryminacji oraz równouprawnienie płci i równość szans.

Kontakt z prasą: pressecdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023