Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Lepiej przygotować przemysł europejski na przyszłe wyzwania  

Heinz Lehman, sprawozdawca projektu opinii KR-u w sprawie europejskiej strategii dla przemysłu , w dniu 1 lutego w Sofii wygłosił przemówienie przed ministrami 28 państw członkowskich zebranymi na nieformalnym posiedzeniu, które dotyczyło przyszłości przemysłu w Europie. Zaakcentował znaczenie transformacji cyfrowej, sprawnie funkcjonującego jednolitego rynku oraz ścisłej współpracy z miastami i regionami, uznając te czynniki za warunki sukcesu odnowionej strategii UE na rzecz polityki przemysłowej.

Prezydencja bułgarska, która objęła urząd w styczniu, chce oprzeć się na wcześniejszych pracach Rady w zakresie polityki przemysłowej (konkluzje Rady z dnia 30 listopada). Zwróciła się do ministrów i głównych interesariuszy o przeanalizowanie najistotniejszych kwestii z myślą o zapewnieniu ambitnej i dalekowzrocznej strategii UE na rzecz silnego i konkurencyjnego przemysłu w Europie.

„Musimy zmodernizować przemysł europejski na miarę ery cyfrowej, aby zagwarantować jego konkurencyjność w szybko zmieniającym się zglobalizowanym świecie. W tworzeniu wartości oraz generowaniu i utrzymaniu miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji powinny uczestniczyć wszystkie regiony, w tym także obszary wiejskie. Dzięki sprawnie funkcjonującemu jednolitemu rynkowi, który zapewnia swobodny i sprawiedliwy dostęp do rynku europejskiego, możliwe będzie lepsze włączenie lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw w globalne łańcuchy wartości, co sprawi, że przedsiębiorstwa te będą istotnym czynnikiem sukcesu dla europejskiego przemysłu” – stwierdził w swoim przemówieniu inauguracyjnym Heinz Lehmann (DE/EPL), poseł do parlamentu kraju związkowego Saksonia.

KR pozytywnie ocenia propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą organizowania dorocznego Dnia Przemysłu oraz utworzenia okrągłego stołu wysokiego szczebla ds. przemysłu, domaga się jednak, aby w debatę na temat kluczowych technologii prorozwojowych aktywnie zaangażowano władze lokalne i regionalne, a także innych interesariuszy regionalnych takich jak przedsiębiorcy, partnerzy społeczni czy społeczeństwo obywatelskie.

„Ponieważ zdrowe gospodarki regionalne mają fundamentalne znaczenie dla modernizacji przemysłu, musimy wspierać innowacje przemysłowe w terenie. Władze lokalne i regionalne są w tym przedsięwzięciu ważnymi partnerami, gdyż mają istotne uprawnienia i kompetencje w takich dziedzinach polityki jak badania naukowe i innowacje, kształcenie i umiejętności, wspieranie eksportu, infrastruktura czy wsparcie dla MŚP” – dodał Heinz Lehmann.

Innymi głównymi prelegentami na posiedzeniu byli: Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Markus J. Beyrer, dyrektor generalny Business Europe, Gonçalo Lobo Xavier, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, oraz Marco Mensink, dyrektor generalny Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego.

Kontekst:

Od momentu, gdy Komisja Europejska w 2010 r. w sytuacji kryzysu finansowego i gospodarczego zaapelowała o „zintegrowaną politykę przemysłową w erze globalizacji przesuwającą na pierwszy plan konkurencyjność i zrównoważony rozwój” oraz wyznaczyła cel podniesienia wartości generowanej przez przemysł do 20% PKB, gwałtowne zmiany technologiczne, wynikające zwłaszcza z cyfryzacji, stawiają przemysł europejski przed nowymi wyzwaniami. Dlatego Rada i Parlament Europejski zwróciły się do Komisji Europejskiej o opracowanie do 2018 r. całościowej unijnej strategii polityki przemysłowej na przyszłość.

W odpowiedzi Komisja Europejska przedstawiła 13 września 2017 r. odnowioną strategię dotyczącą polityki przemysłowej UE. W konkluzjach z 30 listopada Rada przyjęła komunikat Komisji z zadowoleniem, lecz wezwała Komisję, by poszła jeszcze dalej i opracowała kompleksową strategię przemysłową UE w perspektywie roku 2030 i lat późniejszych.

Komitet Regionów zebrał propozycje władz lokalnych i regionalnych w projekcie opinii sporządzonym przez Heinza Lehmanna. Została ona przyjęta przez Komisję Polityki Gospodarczej (ECON) 23 stycznia 2018 r., a ostateczne przyjęcie dokumentu zaplanowano na sesję plenarną KR-u w dniach 22 i 23 marca 2018 r.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0) 2 282 2366

tel. kom.: +32 (0)494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :