Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zwiększony budżet programu Erasmus musi zapewnić wszystkim równe szanse  
Należy inwestować w edukację i kulturę w celu wzmocnienia europejskiej tożsamości – ‎ mówią przywódcy lokalni i regionalni podczas debaty z komisarzem UE

Europejski Komitet Regionów przyjął z zadowoleniem wniosek Komisji Europejskiej dotyczący podwojenia budżetu przeznaczonego na program Erasmus, podkreślił jednak potrzebę zwiększenia integracyjnego charakteru programu UE, tak aby dotarł on do wszystkich grup wiekowych, środowisk społecznych i form kształcenia i szkolenia. W debacie z komisarzem UE Tiborem Navracsicsem członkowie unijnego zgromadzenia przywódców lokalnych i regionalnych podkreślili znaczenie edukacji i kultury dla wzmocnienia tożsamości europejskiej i wyrazili poparcie dla europejskiego obszaru edukacji, który powinien zostać ukończony do 2025 r.

Tibor Navracsics , komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: Inwestowanie w edukację, młodzież i kulturę to sposób na zbudowanie spójnej i odpornej Europy. Jestem dumny z ambitnych wniosków dotyczących kolejnego długoterminowego budżetu przedstawionych w tej dziedzinie przez Komisję w odniesieniu do jej sztandarowych programów: Erasmus i Kreatywna Europa . Musimy wzmocnić te programy, tak aby nasza wizja europejskiego obszaru edukacji stała się rzeczywistością i abyśmy w pełni wykorzystali potencjał kultury dla rozwoju gospodarczego i społecznego, jak przedstawiono w naszej europejskiej agendzie kultury . Europejskie regiony mają tu do odegrania istotną rolę. Z tego względu bardzo mnie cieszy stałe wsparcie Komitetu Regionów – musimy kontynuować współpracę, aby nasze wysiłki w zakresie edukacji i kultury przyniosły korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom w całej Europie.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz zauważył: Podwojenie budżetu programu Erasmus i zainwestowanie 2 mld euro w program „Kreatywna Europa” sprawia, że UE otwiera nowe horyzonty kolejnym milionom ludzi. Inwestowanie w kulturę i edukację to inwestowanie w nasza wspólną przyszłość. Musimy zagwarantować, że możliwość studiowania i pracy w innych krajach UE będzie dostępna dla wszystkich, bez względu na pochodzenie. Jest to podstawowy element, jeśli chcemy stworzyć otwartą, dynamiczną, zróżnicowaną i bardziej zjednoczoną Europę.

Ulrike Hiller (DE/PES), członkini senatu i przedstawicielka wolnego hanzeatyckiego miasta Brema w rządzie federalnym, przedstawiła zalecenia regionów i miast dotyczące programu Erasmus. W opinii , która została przyjęta przez KR na sesji plenarnej 6 lutego, wzywa się do zapewnienia równego dostępu do możliwości poprzez usunięcie takich przeszkód jak bariery językowe i niepełnosprawność intelektualna. Program powinien zapewniać wsparcie dla językowych i międzykulturowych środków przygotowawczych i obejmować więcej zachęt do promowania mobilności w dziedzinie kształcenia zawodowego i przyuczania do zawodu. Stypendia naukowe powinny być zwolnione z opodatkowania i regularnie dostosowywane do rzeczywistych kosztów utrzymania w przyjmującym regionie.

Doświadczenie nauki w innym kraju europejskim znacznie stymuluje rozwój zorientowanych na przyszłość umiejętności zawodowych i jest ściśle związane z rozwojem tożsamości europejskiej. Erasmus to historia sukcesu i musimy ten program wzmocnić, by dać wszystkim Europejczykom możliwość korzystania z mobilności – stwierdziła Ulrike Hiller.

W opinii wskazuje się także na znaczenie uczenia się przez całe życie i zauważa się, że wszystkie grupy wiekowe oraz formalne i nieformalne rodzaje kształcenia muszą być wspierane w taki sam sposób. Wzywa się do bardziej przejrzystego i sprawiedliwego podziału zasobów w całym siedmioletnim okresie (2021–2027) i opowiada się za tym, by proces składania wniosków, zarządzanie projektami i dokumentacji zostało znacznie uproszczone we wszystkich obszarach programu. Dalsze sugestie obejmują rozwijanie stopniowo możliwości współpracy z instytucjami w krajach południowego i wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego oraz w Afryce.

W odniesieniu do nowej inicjatywy DiscoverEU , która oferuje młodym ludziom bezpłatny transport kolejowy, Komitet uważa, że można by poprawić jego zasięg dzięki finansowaniu za pośrednictwem partnerstw publiczno-prywatnych, zwłaszcza z partnerami z sektora mobilności i turystyki.

Na sesji plenarnej KR-u przyjęto również opinię w sprawie programu „Kreatywna Europa” , sporządzoną przez sprawozdawcę Jánosa Ádáma Karácsonyego (HU/EPL), radnego gminy Tahitótfalu. Biorąc pod uwagę znacznie większą liczbę priorytetów w nowym programie, w opinii proponuje się zwiększenie celu budżetowego do ponad 2 mld EUR z proponowanej kwoty 1,85 mld EUR oraz lepsze włączenie kultury i dziedzictwa kulturowego do priorytetów następnego budżetu UE.

Ponieważ miasta i regiony odgrywają kluczową rolę w promowaniu i kultywowaniu artystycznego i kulturalnego życia społeczności, w opinii apeluje się o zwiększenie udziału władz lokalnych i regionalnych w tym programie. Należy znaleźć odpowiednią równowagę między przeznaczaniem zasobów na duże, szeroko zakrojone projekty a finansowaniem środków i działań skupionych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym realizowanych przez MŚP – stwierdził sprawozdawca János Ádám Karácsony.

8. Europejski Szczyt Regionów i Miast, 14–15 marca, Bukareszt #EULocal

Kolejna edycja programów UE w kontekście długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 będzie jednym z głównych punktów dyskusji podczas 8. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast , który odbędzie się w Bukareszcie, w Rumunii, w dniach 14–15 marca – zaledwie dwa tygodnie przed planowanym na 29 marca wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Ponad 500 przywódców europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych ze wszystkich państw członkowskich UE przybędzie do stolicy Rumunii, aby wspólnie określić wkład samorządów lokalnych i regionalnych w kształtowanie przyszłości Europy. Szczyt w Bukareszcie, pod hasłem „(Re)New EUrope”, będzie największym w tym roku zjazdem politycznym burmistrzów, przewodniczących regionów oraz innych wybieralnych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej UE.

Wydarzenie zgromadzi również 100 młodych polityków lokalnych i regionalnych, którzy aktywnie włączą się w debatę na temat przyszłości Europy. Przy tej okazji Komitet oficjalnie uruchomi swą inicjatywę dotyczącą nowej sieci centrów regionalnych ( ) z udziałem przedstawicieli z 20 uczestniczących w niej regionów.

Jeśli pragną Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu, prosimy o rejestrację za pośrednictwem strony internetowej rumuńskiej prezydencji UE służącej akredytacji mediów (ostateczny termin: 1 marca). Zwracamy uwagę, że tylko zarejestrowani dziennikarze będą mogli uzyskać akredytację na udział w wydarzeniu.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EEA-PROGRESS-REPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
18.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PATHWAYS-SCHOOL-SUCCESS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Pathways to School Success: Support from local level is crucial to reach EU targets
Pathways to School Success: Support from local level is crucial to reach EU targets
13.10.2022