Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zwiększony budżet programu Erasmus musi zapewnić wszystkim równe szanse  
Należy inwestować w edukację i kulturę w celu wzmocnienia europejskiej tożsamości – ‎ mówią przywódcy lokalni i regionalni podczas debaty z komisarzem UE

Europejski Komitet Regionów przyjął z zadowoleniem wniosek Komisji Europejskiej dotyczący podwojenia budżetu przeznaczonego na program Erasmus, podkreślił jednak potrzebę zwiększenia integracyjnego charakteru programu UE, tak aby dotarł on do wszystkich grup wiekowych, środowisk społecznych i form kształcenia i szkolenia. W debacie z komisarzem UE Tiborem Navracsicsem członkowie unijnego zgromadzenia przywódców lokalnych i regionalnych podkreślili znaczenie edukacji i kultury dla wzmocnienia tożsamości europejskiej i wyrazili poparcie dla europejskiego obszaru edukacji, który powinien zostać ukończony do 2025 r.

Tibor Navracsics , komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: Inwestowanie w edukację, młodzież i kulturę to sposób na zbudowanie spójnej i odpornej Europy. Jestem dumny z ambitnych wniosków dotyczących kolejnego długoterminowego budżetu przedstawionych w tej dziedzinie przez Komisję w odniesieniu do jej sztandarowych programów: Erasmus i Kreatywna Europa . Musimy wzmocnić te programy, tak aby nasza wizja europejskiego obszaru edukacji stała się rzeczywistością i abyśmy w pełni wykorzystali potencjał kultury dla rozwoju gospodarczego i społecznego, jak przedstawiono w naszej europejskiej agendzie kultury . Europejskie regiony mają tu do odegrania istotną rolę. Z tego względu bardzo mnie cieszy stałe wsparcie Komitetu Regionów – musimy kontynuować współpracę, aby nasze wysiłki w zakresie edukacji i kultury przyniosły korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom w całej Europie.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz zauważył: Podwojenie budżetu programu Erasmus i zainwestowanie 2 mld euro w program „Kreatywna Europa” sprawia, że UE otwiera nowe horyzonty kolejnym milionom ludzi. Inwestowanie w kulturę i edukację to inwestowanie w nasza wspólną przyszłość. Musimy zagwarantować, że możliwość studiowania i pracy w innych krajach UE będzie dostępna dla wszystkich, bez względu na pochodzenie. Jest to podstawowy element, jeśli chcemy stworzyć otwartą, dynamiczną, zróżnicowaną i bardziej zjednoczoną Europę.

Ulrike Hiller (DE/PES), członkini senatu i przedstawicielka wolnego hanzeatyckiego miasta Brema w rządzie federalnym, przedstawiła zalecenia regionów i miast dotyczące programu Erasmus. W opinii , która została przyjęta przez KR na sesji plenarnej 6 lutego, wzywa się do zapewnienia równego dostępu do możliwości poprzez usunięcie takich przeszkód jak bariery językowe i niepełnosprawność intelektualna. Program powinien zapewniać wsparcie dla językowych i międzykulturowych środków przygotowawczych i obejmować więcej zachęt do promowania mobilności w dziedzinie kształcenia zawodowego i przyuczania do zawodu. Stypendia naukowe powinny być zwolnione z opodatkowania i regularnie dostosowywane do rzeczywistych kosztów utrzymania w przyjmującym regionie.

Doświadczenie nauki w innym kraju europejskim znacznie stymuluje rozwój zorientowanych na przyszłość umiejętności zawodowych i jest ściśle związane z rozwojem tożsamości europejskiej. Erasmus to historia sukcesu i musimy ten program wzmocnić, by dać wszystkim Europejczykom możliwość korzystania z mobilności – stwierdziła Ulrike Hiller.

W opinii wskazuje się także na znaczenie uczenia się przez całe życie i zauważa się, że wszystkie grupy wiekowe oraz formalne i nieformalne rodzaje kształcenia muszą być wspierane w taki sam sposób. Wzywa się do bardziej przejrzystego i sprawiedliwego podziału zasobów w całym siedmioletnim okresie (2021–2027) i opowiada się za tym, by proces składania wniosków, zarządzanie projektami i dokumentacji zostało znacznie uproszczone we wszystkich obszarach programu. Dalsze sugestie obejmują rozwijanie stopniowo możliwości współpracy z instytucjami w krajach południowego i wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego oraz w Afryce.

W odniesieniu do nowej inicjatywy DiscoverEU , która oferuje młodym ludziom bezpłatny transport kolejowy, Komitet uważa, że można by poprawić jego zasięg dzięki finansowaniu za pośrednictwem partnerstw publiczno-prywatnych, zwłaszcza z partnerami z sektora mobilności i turystyki.

Na sesji plenarnej KR-u przyjęto również opinię w sprawie programu „Kreatywna Europa” , sporządzoną przez sprawozdawcę Jánosa Ádáma Karácsonyego (HU/EPL), radnego gminy Tahitótfalu. Biorąc pod uwagę znacznie większą liczbę priorytetów w nowym programie, w opinii proponuje się zwiększenie celu budżetowego do ponad 2 mld EUR z proponowanej kwoty 1,85 mld EUR oraz lepsze włączenie kultury i dziedzictwa kulturowego do priorytetów następnego budżetu UE.

Ponieważ miasta i regiony odgrywają kluczową rolę w promowaniu i kultywowaniu artystycznego i kulturalnego życia społeczności, w opinii apeluje się o zwiększenie udziału władz lokalnych i regionalnych w tym programie. Należy znaleźć odpowiednią równowagę między przeznaczaniem zasobów na duże, szeroko zakrojone projekty a finansowaniem środków i działań skupionych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym realizowanych przez MŚP – stwierdził sprawozdawca János Ádám Karácsony.

8. Europejski Szczyt Regionów i Miast, 14–15 marca, Bukareszt #EULocal

Kolejna edycja programów UE w kontekście długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 będzie jednym z głównych punktów dyskusji podczas 8. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast , który odbędzie się w Bukareszcie, w Rumunii, w dniach 14–15 marca – zaledwie dwa tygodnie przed planowanym na 29 marca wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Ponad 500 przywódców europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych ze wszystkich państw członkowskich UE przybędzie do stolicy Rumunii, aby wspólnie określić wkład samorządów lokalnych i regionalnych w kształtowanie przyszłości Europy. Szczyt w Bukareszcie, pod hasłem „(Re)New EUrope”, będzie największym w tym roku zjazdem politycznym burmistrzów, przewodniczących regionów oraz innych wybieralnych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej UE.

Wydarzenie zgromadzi również 100 młodych polityków lokalnych i regionalnych, którzy aktywnie włączą się w debatę na temat przyszłości Europy. Przy tej okazji Komitet oficjalnie uruchomi swą inicjatywę dotyczącą nowej sieci centrów regionalnych ( ) z udziałem przedstawicieli z 20 uczestniczących w niej regionów.

Jeśli pragną Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu, prosimy o rejestrację za pośrednictwem strony internetowej rumuńskiej prezydencji UE służącej akredytacji mediów (ostateczny termin: 1 marca). Zwracamy uwagę, że tylko zarejestrowani dziennikarze będą mogli uzyskać akredytację na udział w wydarzeniu.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :