Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Jeżeli chcemy zlikwidować przepaść cyfrową, łączność szerokopasmowa musi dotrzeć do wszystkich obywateli europejskich  

Silna polityka spójności w połączeniu z innymi instrumentami finansowymi ma kluczowe znaczenie dla poprawy łączności szerokopasmowej w Europie – stwierdził Europejski Komitet Regionów (KR). W opinii przyjętej na sesji plenarnej 22 marca br. Komitet podkreślił, że brak szybkich i niezawodnych łączy szerokopasmowych nadal stanowi problem na wielu obszarach wiejskich i słabo zaludnionych, gdzie rozwój nie jest wystarczająco napędzany przez rynek.

Jednym z działań na rzecz poprawy połączenia jest utworzona przez Komisję Europejską i KR wspólna platforma na rzecz sieci szerokopasmowych, w której skład wchodzą decydenci szczebla lokalnego i regionalnego oraz eksperci. Wstępne wnioski platformy zawarte zostały w opinii , w której stwierdza się, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne odgrywają kluczową rolę w ulepszaniu ICT i infrastruktury szerokopasmowej – w obecnym okresie programowania na ten cel przeznaczono 14 mld EUR.

"W regionie kujawsko-pomorskim trwają zawansowane prace nad poprawą dostępności do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców. Pomimo powstania dużych infrastrukturalnych projektów usprawniających komunikację i szybkość transmisji takich jak Infostrada Kujaw i Pomorza, na mapie prac pozostają mniejsze ośrodki. Poprawy wymaga w szczególności rozwój szkieletu światłowodowego w poszczególnych powiatach gdzie ciągle występują braki w tej dziedzinie. Duże nadzieje pokłada się w technologii sieci Lte najnowszych generacji, które w łatwy i szybki sposób mogą dotrzeć do miejsc, w których budowa sieci światłowodowej może okazać się niemożliwa do wykonania lub zbyt kosztowna" podkreslił Paweł Grzybowski (PL/EKR), burmistrz miasta Rypin.

W następstwie wątpliwości zgłoszonych przez członków platformy na rzecz sieci szerokopasmowych, w opinii zaapelowano o podjęcie wysiłków na rzecz rozwiązania problemu obciążeń administracyjnych wynikających z nadmiernej regulacji i braku spójności. Konkretnie rzecz biorąc, należałoby dostosować unijne wytyczne w sprawie stosowania zasad pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych do różnych rodzajów środków UE przeznaczanych na rozwój sieci szerokopasmowych.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych wskazali również na potrzebę większej liczby danych i szerszej wiedzy technicznej, dlatego też wezwali Komisję Europejską do rozszerzenia sieci biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej na wszystkie państwa członkowskie. Władze lokalne i regionalne oraz przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i rządy krajowe powinny być aktywnymi partnerami podczas opracowywania i wdrażania krajowych planów rozwoju sieci szerokopasmowych.

W opinii stwierdza się, że mobilne i satelitarne usługi szerokopasmowe często stanowią szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie alternatywne do sieci światłowodowych, zwłaszcza na obszarach słabo zaludnionych. "Żeby mieszkańcy mogli odpowiednio skorzystać z nowych możliwości oferowanych przez cyberświat, konieczny jest duży nacisk na edukację w tej dziedzinie. Odpowiedni skok jakościowy nowoczesnego nauczania regionom zapewni Program Operacyjny Polska Cyfrowa, która m.in. dociera z siecią światłowodową do wszystkich szkół w Polsce likwidując tym samym często słabą jakość dostępu do Internetu w placówkach oświatowych" dodał Paweł Grzybowski.

Wreszcie, Komitet uważa za konieczne rozdzielenie świadczenia usług od eksploatacji sieci, podobnie jak ma to miejsce w sektorze energetycznym. Z myślą o konkurencyjności, takie rozdzielenie powinno dotyczyć zarówno rynku stacjonarnej sieci, jak i rynku 5G.

„Nie powinna mieć miejsca żadnego rodzaju zależność, jeśli chodzi o infrastrukturę podstawową należącą do dominujących na rynku przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Sieci nie powinny zależeć od operatora, tak by na rynku mogło funkcjonować na równych warunkach wielu usługodawców, a konsumenci mogli wybrać odpowiednią na siebie ofertę” – stwierdził sprawozdawca Mart VÕRKLAEV (EE/ALDE).

Kontekst:

Platformę na rzecz sieci szerokopasmowych uruchomili w październiku 2017 r. przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz oraz komisarz ds. społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel. W jej skład wchodzi 12 członków KR-u oraz eksperci ad hoc z Komisji Europejskiej, a ma ona na celu przyczynianie się do rozwoju szybszej, lepszej i bardziej zrównoważonej szybkiej łączności szerokopasmowej we wszystkich regionach europejskich.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :