Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów rozpoczynają współpracę na rzecz realizacji Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym  

Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) zobowiązały się przejść do nowego etapu współpracy, aby przyspieszyć realizację Zielonego Ładu w europejskich regionach i miastach. Podczas debaty Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, wezwał samorządy lokalne i regionalne do przyjęcia odpowiedzialności za Zielony Ład i do kształtowania go w dziedzinach wchodzących w zakres ich kompetencji. Członkowie KR-u z zadowoleniem przyjęli współpracę, gdyż popierają Zielony Ład jako główny środek UE służący zapewnieniu ekologicznej i inkluzywnej odbudowy gospodarki we wszystkich regionach, miastach i wsiach.

Nowa współpraca ma na celu zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym wsparcia i wiedzy, których potrzebują do skuteczniejszego ubiegania się o krajowe i unijne fundusze na odbudowę, tak by Zielony Ład stał się rzeczywistością w każdej społeczności, w szczególności przynosząc poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wspomagając rozwój zrównoważonego transportu i ochronę siedlisk przyrodniczych. Obie instytucje będą współpracować na rzecz wzmocnienia pozycji i mobilizacji władz lokalnych i regionalnych w Europie, współdziałając przy tym z rządami krajowymi, aby Zielony Ład stał się trzonem ich krajowych planów inwestycyjnych.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji, powiedział: Nie pozwolimy, aby pandemia stała się dla nas przeszkodą w angażowaniu się w ochronę środowiska. Potrzebujemy ekologicznej, sprawiedliwej i odpornej odbudowy gospodarki wszystkich regionów i miast, obszarów miejskich i wiejskich, bogatych i biednych. Musimy działać wspólnie teraz, przyspieszając zieloną transformację poprzez konkretne projekty na szczeblu lokalnym. Ta nowa współpraca z Komisją Europejską jest punktem zwrotnym w naszym partnerstwie. Wzmocni, wesprze i zmobilizuje władze lokalne i regionalne, by urzeczywistniały Zielony Ład na naszych ulicach i wywiązywały się z naszych obietnic złożonych naszym obywatelom i naszym dzieciom.

Przemawiając podczas sesji plenarnej, Frans Timmermans , wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej i komisarz do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział: Działania w dziedzinie klimatu rozpoczynają się na ulicach naszych miast i dzielnic. Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów będą współpracować w zakresie fali renowacji, ekologicznego transportu i zielonych miast. Komitet powinien mieć miejsce w radzie politycznej Porozumienia Burmistrzów i być kluczowym elementem naszego Paktu na rzecz Klimatu, który ma zostać zainicjowany w tym roku i w ramach którego członkowie KR-u staną się ambasadorami klimatu. Rozpocznijmy prace nad działaniami w dziedzinie klimatu w naszych regionach, by stać się inspiracją dla reszty świata.

KR powołał niedawno grupę roboczą ds. Zielonego Ładu w terenie , chcąc zadbać o to, by unijna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów.

Wiceprzewodniczącemu Fransowi Timmermansowi przekazano zestawienie 200 najlepszych praktyk od członków KR-u, pokazujące, w jaki sposób miasta i regiony już realizują transformację w terenie poprzez konkretne projekty związane z efektywnością energetyczną, transportem niskoemisyjnym, zrównoważonym zarządzaniem żywnością i zieloną infrastrukturą.

Debata na temat Zielonego Ładu odbyła się podczas 140. sesji plenarnej KR-u oraz w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast , podczas którego zaprezentowano pierwszy doroczny barometr regionalny i lokalny oraz przeprowadzono debaty z przewodniczącą Ursulą von der Leyen i kanclerz Angelą Merkel.

Zgromadzenie omówiło szereg propozycji dotyczących kluczowych zagadnień Zielonego Ładu:

Pakt na rzecz Klimatu : prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL) przedstawił opinię w sprawie Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu . Prezydent Trzaskowski oświadczył: W pełni angażujemy się w realizację Zielonego Ładu. Chcemy osiągnąć ambitne i realistyczne cele, aby służyć naszym społecznościom i tworzyć nowe miejsca pracy. Pakt na rzecz Klimatu powinien opierać się na dwóch filarach. Pierwszy to ścisła współpraca między władzami lokalnymi i regionalnymi a instytucjami UE w zakresie konkretnych projektów, takich jak renowacja budynków. Drugi to nadrzędny cel łączący lokalne partnerstwa na rzecz klimatu w całej UE, co pozwoli uczyć się od siebie nawzajem. Jako prezydent Warszawy wiem, w jakim stopniu nasze budżety zmniejszyły się w związku z pandemią. Dlatego też niezwykle ważne jest, abyśmy mieli bezpośredni dostęp do funduszy UE na realizację zrównoważonych strategii.

Zrównoważone miasta : Juan Espadas (ES/PES) , burmistrz Sewilli, przewodniczący Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”, przedstawił opinię pt. Odnowienie karty lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich . Zauważył: Do 2050 r. aż 68% ludności świata będzie mieszkać na obszarach miejskich, tak więc miasta mogą i muszą być siłą napędową budowania zrównoważonej przyszłości. Apelujemy do niemieckiej prezydencji UE, by uczyniła odnowioną kartę lipską wiążącą na szczeblu europejskim, tak by wraz z Europejskim Zielonym Ładem, celami zrównoważonego rozwoju i silniejszą agendą miejską mogła tworzyć główny plan działania naszych miast na rzecz dobrobytu dla wszystkich.

Różnorodność biologiczna : sprawozdawca Roby Biwer (LU/PES), radny gminy Bettembourg, przedstawił opinię KR-u pt. Bioróżnorodne miasta i regiony w okresie po 2020 r. w kontekście 15. Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (CBD COP15) oraz unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 . Powiedział: Bijemy na alarm. Trzeba koniecznie odwrócić tendencję utraty różnorodności biologicznej i ekosystemów. Wszystkie szczeble sprawowania rządów muszą wspierać te wysiłki i uczynić je kluczowym filarem odbudowy. Europejski Zielony Ład może być naszym głównym narzędziem służącym budowaniu zrównoważonej przyszłości, ochronie naszej planety, powstrzymaniu kryzysu klimatycznego i zapobieganiu przyszłym epidemiom. Czas działać! Teraz!

Gospodarka o obiegu zamkniętym : sprawozdawca Tjisse Stelpstra (NL/EKR), członek zarządu prowincji Drenthe, przedstawił opinię KR-u pt. Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym . Stwierdził: Pandemia COVID-19 ujawniła naszą zależność i podatność na zagrożenia. Jest sygnałem alarmowym dla wszystkich – musimy poczynić postępy na drodze zrównoważonego rozwoju. Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym jest bezpośrednio powiązany ze zmniejszeniem emisji CO 2 , które jest nam pilnie potrzebne. Konieczne są konkretne cele, a nowe normy trzeba osiągnąć dzięki innowacjom. Kiedy możemy zrobić więcej, musimy robić więcej!”

Dodatkowe informacje

Wiceprzewodniczący Frans Timmermans przemawiał na ostatnim posiedzeniu zgromadzenia miast i regionów UE w   grudniu 2019 r. , kiedy KR przyjął rezolucję w sprawie Zielonego Ładu . Kluczowym zaleceniem KR-u było podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. do co najmniej 55%, co popiera obecnie Komisja Europejska.

Zielony Ład w terenie (Green Deal Going Local) to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom miejsca w centrum działań związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego terytorium. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia specjalnej grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” złożonej z 13 osób . Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

Pierwszych 200 najlepszych praktyk KR-u związanych z Zielonym Ładem przedstawia nasza mapa on-line .

Doroczny barometr regionalny i lokalny (#EURegionalBarometer) dostarczył materiału do opracowania rezolucji „Władze lokalne i regionalne wobec pandemii COVID-19 i odbudowy”, którą 13 października przyjmie 329 członków KR-u ( projekt rezolucji tutaj ). Wystąpienie inauguracyjne przewodniczącego Tzitzikostasa można znaleźć na stronie Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów.

Wnioski z dorocznego barometru regionalnego i lokalnego ( komunikat prasowy dostępny tutaj )

Kontakt: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Unijny akt prawny o odbudowie zasobów przyrodniczych: wykorzystanie potencjału miast i regionów z korzyścią dla odbudowy zasobów przyrodniczych
Unijny akt prawny o odbudowie zasobów przyrodniczych: wykorzystanie potencjału miast i regionów z korzyścią dla odbudowy zasobów przyrodniczych
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023