Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zielony Ład: miasta i regiony nakreślają plan działania na 2021 r.  

Europejski Komitet Regionów (KR) przedstawił plan działania na rzecz Zielonego Ładu na 2021 r. Na 4. posiedzeniu grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” przywódcy lokalni uzgodnili polityczne cele i priorytety na rzecz przyspieszenia przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, z jednoczesnym umieszczeniem miast i regionów w centrum odbudowy związanej z COVID-19. Kluczowymi celami są wspieranie aktywnej pomocniczości, zacieśnianie współpracy instytucjonalnej oraz ułatwianie bezpośredniego dostępu do funduszy UE. Renowacja budynków, zazielenianie obszarów miejskich i dekarbonizacja transportu stanowią obszary docelowe. Podczas posiedzenia odbyły się dyskusje na temat wyzwania Inteligentne miasta i mechanizmu sprawiedliwej transformacji . Oba te elementy mają duże znaczenie w realizacji programu Zielonego Ładu.

Otwierając debatę na temat celów politycznych na 2021 r., celów pośrednich i celów szczegółowych Zielonego Ładu w terenie, Juan Espadas (ES/PES) , przewodniczący grupy roboczej i Komisji ENVE, wypowiedział się na temat dwóch inicjatyw przewodnich Komisji Europejskiej przedstawionych na posiedzeniu. Burmistrz Sewilli stwierdził: Gdy mówimy, że Zielony Ład albo będzie realizowany w terenie, albo nie będzie realizowany w ogóle, to wygłaszamy tylko slogan . Unia Europejska nigdy nie osiągnie neutralności klimatycznej, jeżeli jej terytoria nie będą miały tych samych ambitnych celów. Projekty takie jak inicjatywa „Inteligentne miasta” i platforma sprawiedliwej transformacji to przykłady tego, w jaki sposób możemy realizować Zielony Ład w terenie, zapewniając niezbędne wsparcie i znajdując synergie, aby pomóc miastom i regionom. Kryzys klimatyczny jest największym wyzwaniem, które stoi obecnie przed nami, i potrzebujemy innowacyjnych sposobów współpracy na rzecz wspólnego celu.

Członkowie wymienili poglądy na temat dwóch inicjatyw przewodnich Komisji Europejskiej wspierających transformację UE w kierunku neutralności klimatycznej. Wyzwanie „Inteligentne miasta” przedstawiła Iordana Eleftheriadou z DG GROW , natomiast Myriam Boveda z DG REGIO przedstawiła najnowsze zmiany w  mechanizmie sprawiedliwej transformacji . Oba te elementy mają na celu wspieranie wdrażania zielonych ładów na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Michael Murphy (IE/EPL) , członek rady hrabstwa Tipperary i przewodniczący Komisji ECON w KR-ze , stwierdził „Głęboko wierzę, że cele zrównoważonego rozwoju i Europejski Zielony Ład muszą iść ze sobą w parze, aby zapewnić wyeliminowanie ubóstwa i poszanowanie ograniczeń naszej planety” .

Podczas debaty na temat priorytetów grupy roboczej Isabelle Boudineau (FR/PES) , wiceprzewodnicząca regionu Nowa Akwitania i przewodnicząca Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu ( COTER ) KR-u, zauważyła: Przyszła strategia Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności musi odzwierciedlać ambicje wyrażone przez terytoria dotyczące wdrożenia Zielonego Ładu . Zagadnienia, w których nasz głos musi być wysłuchany, to: znaczenie połączeń transgranicznych, internalizacja kosztów zewnętrznych, a w szczególności zasada „zanieczyszczający płaci”, miejsce transportu publicznego w naszych miastach i na obszarach wiejskich, znaczenie codziennej mobilności oraz przejście z transportu drogowego i lotniczego na transport kolejowy. Komisja Europejska nie osiągnie swoich celów bez nas! Burmistrz Sewilli Juan Espadas przedstawi postępy prac grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” na następnym posiedzeniu Komisji COTER w dniu 26 lutego 2021 r.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL) podzielił się swoimi uwagami dotyczącymi pierwszego posiedzenia, w którym brał udział jako członek zarządu politycznego Porozumienia Burmistrzów. Rafał Trzaskowski stwierdził: Na ostatnim posiedzeniu zatwierdziliśmy nowe zobowiązanie na rzecz „Porozumienia Burmistrzów na rzecz bardziej sprawiedliwej i neutralnej dla klimatu Europy", którego celem jest dostosowanie Porozumienia do Zielonego Ładu i uczynienie z niego głównego narzędzia wdrażania przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Wszyscy musimy połączyć siły, aby urzeczywistnić założenia Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym. Zwracamy się do Komisji Europejskiej o uruchomienie finansowego i niefinansowego wsparcia dla przywódców lokalnych i regionalnych, aby zrealizować Zielony Ład w terenie i promować społeczną akceptację transformacji klimatycznej. Wsparcie finansowe UE, w tym fundusze spójności, musi docierać bezpośrednio do miast i regionów w przejrzysty i sprawiedliwy sposób. Nie ma czasu do stracenia.

Na następnej sesji plenarnej KR-u w marcu zgromadzenie władz lokalnych i regionalnych UE przeprowadzi debatę z komisarz europejską ds. energii Kadri Simson na temat fali renowacji , wielkiego planu UE na rzecz poprawy charakterystyki energetycznej europejskich zasobów budowlanych. W projekcie opinii sporządzonym przez sprawozdawcę Enrico Rossiego (IT/PES), radnego gminy Signa (Florencja) i byłego przewodniczącego regionu Toskania (2010-2020), KR przedstawił szereg kompleksowych środków mających na celu zmniejszenie śladu węglowego budynków przy jednoczesnym tworzeniu miejsc pracy i zwalczaniu ubóstwa energetycznego.

Grupa robocza „Zielony Ład w terenie” została utworzona 15 czerwca 2020 r. i składa się z trzynaściorga członków Europejskiego Komitetu Regionów.

Ostateczna wersja planu działania grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” na 2021 r. zostanie wkrótce udostępniona na specjalnym portalu internetowym KR-u.

Więcej informacji:

W ramach priorytetu KR-u „kształtowanie odpornych społeczności” Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Aby inspirować i przyspieszać działania, Zielony Ład w terenie obejmuje mapę internetową zawierającą 200 najlepszych praktyk.

Przed posiedzeniem UNFCCC COP26 KR pracuje nad projektem opinii „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. w związku z COP26” . Sprawozdawcą jest Vincent Chauvet, mer Autun.

Jeśli chodzi o mobilność, KR pracuje obecnie nad projektem opinii w sprawie zrównoważonej i inteligentnej mobilności, przygotowanym przez sprawozdawcę Roberta Van Astena ( NL/Renew Europe), członka zarządu gminy Haga.

W lipcu 2020 r. KR przyjął zalecenia dotyczące Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w opinii sprawozdawcy Vojko Obersnela (HR/PES) , burmistrza Rijeki.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CZ-PRESIDENCY-EVENT-ON-JTF.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022