Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski Zielony Ład: miasta i regiony gotowe do realizacji  
Podczas COP25 w Madrycie członkowie Europejskiego Komitetu Regionów z zadowoleniem przyjmują komunikat w sprawie Zielonego Ładu i przypominają, że miasta i regiony mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE.

Komisja Europejska opublikowała komunikat i harmonogram Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród środków, które należy podjąć, znajdują się podniesienie wartości docelowych w zakresie energii i klimatu oraz nowe strategie i przepisy dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu, jakości powietrza i ochrony różnorodności biologicznej. Podczas gdy negocjacje COP25 utknęły na kwestii międzynarodowych zasad dotyczących handlu uprawnieniami do emisji, unijne zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych wzywa strony porozumienia paryskiego do wspierania współpracy z miastami i władzami regionalnymi, co jest jedyną drogą do zapewnienia skutecznego działania na rzecz klimatu i odwrócenia globalnego ocieplenia.

W ostatnim tygodniu rozmów w ramach COP25 na temat klimatu członkowie Europejskiego Komitetu Regionów odbyli spotkanie robocze poświęcone komunikatowi w sprawie Zielonego Ładu. Członkowie przypomnieli, że miasta i regiony już teraz są bardziej ambitne niż rządy krajowe, i ponownie zobowiązali się do podjęcia wszelkich wysiłków na rzecz transformacji w kierunku neutralności klimatycznej na poziomie lokalnym.

Członkowie z zadowoleniem przyjmują komunikat w sprawie Zielonego Ładu jako kompleksowy program działań, który wysoko stawia poprzeczkę. Są zgodni, że dzięki niemu jesteśmy bliżej dalekosiężnego zestawu zintegrowanych polityk, który połączy Zielony Ład z głównymi mechanizmami gospodarczymi i finansowymi rządzącymi UE.

Markku Markkula , pierwszy wiceprzewodniczący KR-u i przewodniczący delegacji KR-u na COP25, stwierdził: Unia Europejska musi nadal odgrywać główną rolę w zwalczaniu globalnego ocieplenia. Komunikat w sprawie Zielonego Ładu pojawia się w bardzo dobrym momencie, gdy wkraczamy w ostatnią fazę negocjacji w sprawie pełnego wdrożenia porozumienia paryskiego. KR kolejny raz potwierdza swe pełne zaangażowanie na rzecz realizacji celów Zielonego Ładu i będzie zabiegał, by wszystkie miasta i regiony zostały uwzględnione i by nikt nie pozostał w tyle.

W komunikacie w sprawie Zielonego Ładu przedstawiono wstępny plan działań i środków niezbędnych do przejścia Europy na neutralność klimatyczną do 2050 r.

Podczas COP25 uczestnicy wyrażają wolę zaangażowania Europejskiego Komitetu Regionów w liczne przyszłe prace legislacyjne. Dotyczyć one będą m.in. efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, mobilności, gospodarki o obiegu zamkniętym, lasów i niebieskiej gospodarki.

KR z zadowoleniem przyjmuje perspektywę podniesienia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych do 50% do 2030 r. oraz do działań na rzecz osiągnięcia 55%. Niemniej ubolewa nad tym, że w komunikacie nie wskazano wyższych celów dotyczących odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

KR z zadowoleniem przyjmuje środki na rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego, w szczególności zapowiedziane programy finansowania modernizacji prywatnych gospodarstw domowych oraz inicjatywę tzw. fali modernizacji w całym sektorze budownictwa.

KR jest gotów współpracować na rzecz tworzenia paktu klimatycznego Komisji „wspólnie z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, w tym z organami doradczymi UE”. Docenia również odniesienie do regionów stojących przed największymi wyzwaniami.

W szczególności KR z zadowoleniem przyjmuje mechanizm sprawiedliwej transformacji, w tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla regionów górniczych i wysokoemisyjnych sektorów. Podkreśla jednak, że oprócz funduszy spójności potrzebne są dodatkowe środki na lata 2021–2027.

W dziedzinie transportu KR ponawia swój apel o szersze wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci” i jeszcze raz podkreśla, że obywatele muszą mieć dostęp do przystępniejszych cenowo, zdrowszych i bardziej ekologicznych alternatywnych rozwiązań w zakresie mobilności. KR przypomina, że miasta i regiony mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia pełnego przejścia na czystą mobilność.

Chociaż członkowie doceniają, że Zielony Ład jest strategią na rzecz wzrostu, która ma uczynić gospodarkę UE neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, wydajnie korzystającą z zasobów i konkurencyjną, ubolewają zarazem nad brakiem celów ilościowych w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Zielony Ład musi być siłą napędową bardziej zrównoważonej produkcji rolnej i konsumpcji w Unii Europejskiej. KR ponawia swój apel o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa o 30% oraz o podwojenie obszarów rolnictwa ekologicznego w państwach członkowskich w porównaniu z rokiem 2017.

Członkowie z zadowoleniem przyjmują, że w marcu 2020 r. we wniosku dotyczącym europejskiego prawa o klimacie ma zostać zapisany cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Komitet chętnie podejmie prace na rzecz usunięcia istniejących niespójności w przepisach na podstawie doświadczeń władz lokalnych i regionalnych we wdrażaniu prawodawstwa i polityki UE.

W swojej rezolucji w sprawie Zielonego Ładu, przyjętej 5 grudnia, KR zaproponował utworzenie forum składającego się miast i regionów, Komisji Europejskiej i państw członkowskich w celu monitorowania wdrażania tej inicjatywy.

Kontekst

Tu można przeczytać komunikat prasowy dotyczący rezolucji w sprawie Zielonego Ładu przyjęty przez Europejski Komitet Regionów na sesji plenarnej 5 grudnia 2019 r.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023