Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Polityka spójności: posłanki i posłowie do PE oraz lokalni przywódcy i przywódczynie apelują o szersze wdrożenie planów odbudowy w unijnych regionach ‎ oraz o szybkie zawieranie umów o partnerstwie.  

Członkinie i członkowie Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) omówili z komisarz ds. spójności i reform Elisą Ferreirą nowy okres programowania na lata 2021–2027 oraz aspekty terytorialne Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Zwrócili się do Komisji Europejskiej o zapewnienie pełnego poszanowania zasady partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów oraz o przedstawienie zaleceń dla państw członkowskich i odpowiednich instytucji zarządzających w celu usprawnienia procesów partnerstwa. Wezwali również państwa członkowskie do zagwarantowania szerszego terytorialnego wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a Komisję Europejską do zagwarantowania, że krajowe plany naprawy będą tworzone z pełnym poszanowaniem art. 175 i 174 TFUE oraz że priorytetowo traktowane będą regiony słabiej rozwinięte i regiony w okresie przejściowym, a także te najbardziej dotknięte skutkami społeczno-gospodarczymi kryzysu związanego z pandemią COVID - 19 .

Polityka spójności, dysponująca kwotą 392 mld EUR na lata 2021–2027 , pozostaje główną polityką inwestycyjną UE mającą na celu zmniejszenie dysproporcji między regionami UE i wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii. Z myślą o skoncentrowaniu co najmniej 30% funduszy UE na przeciwdziałaniu zmianie klimatu nowa generacja funduszy spójności stała się również jednym z głównych narzędzi inwestycyjnych Zielonego Ładu. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek oczekuje się jego wdrożenia w terenie, aby pobudzić ożywienie gospodarcze i przygotować wszystkie regiony UE na nowe wyzwania i przyszłe przemiany.

Ze względu pandemię COVID-19 wejście w życie nowych przepisów dotyczących polityki spójności oraz przedłożenie Komisji Europejskiej umów o partnerstwie przez państwa członkowskie zostało opóźnione. Rozporządzenie na lata 2021–27 zaczęło obowiązywać 1 lipca 2021 r. Dotychczas Komisja przyjęła jedynie umowę o partnerstwie przekazaną z Grecji.

Podczas wspólnego posiedzenia członkowie Komisji Rozwoju Regionalnego ( REGI ) Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu Europejskiego Komitetu Regionów ( COTER ) omówili wyzwania związane z nowym okresem programowania. Podkreślili znaczenie zasad partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów, a jednocześnie przypomnieli, jak ważne jest utrzymanie środków elastyczności wprowadzonych w zeszłym roku w celu uruchomienia funduszy strukturalnych UE w walce z pandemią COVID-19.

Ponadto wezwali władze europejskie i krajowe do przyspieszenia przygotowywania nowych programów inwestycyjnych oraz do wzmocnienia synergii między krajowymi planami odbudowy i odporności a polityką spójności, mając na uwadze konieczność unikania powielania działań i zagwarantowanie, że cele krajowych planów naprawy będą zgodne z zasadami spójności wymienionymi w art. 174 i określonymi w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów .

Członkinie i członkowie komisji REGI i COTER podzielili się swoimi obawami i priorytetami z komisarz ds. spójności i reform Elisą Ferreirą , która oświadczyła: „ Polityka spójności jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Naszą misją na najbliższe dziesięć lat jest inwestowanie w ożywienie gospodarcze i transformację ekologiczną wszystkich regionów oraz w transformację cyfrową, która nie pozostawia nikogo w tyle i pozwala uniknąć nowej przepaści cyfrowej . Wykorzystajmy w sposób odpowiedzialny i celowy tę unikalną okazję – wiążącą się z wyjątkowymi poziomami finansowania spójności i korzystnym postrzeganiem przez społeczeństwo – do stworzenia czegoś, z czego dumne będą przyszłe pokolenia”.

Younus Omarjee , przewodniczący komisji REGI Parlamentu Europejskiego, podkreślił, że „ skutki kryzysu są niezwykle wysokie, a władze samorządowe czekają teraz na unijne środki, aby wzmocnić szybkie ożywienie gospodarcze . Krótko-, średnio- i długoterminowe priorytety polityki spójności to zmniejszanie różnic społecznych, gospodarczych i terytorialnych między regionami UE. Jest to kamień węgielny Unii Europejskiej. Należy przestrzegać zasad polityki spójności przyświecających naszym negocjacjom podczas wdrażania funduszy i programów, a także w planach odnowy gospodarczej państw członkowskich”.

Isabelle Boudineau , przewodnicząca Komisji COTER KR-u i radna regionu Nowa Akwitania, powiedziała: „ Europejskie regiony i miasta potrzebują Unii Europejskiej w takim samym stopniu, w jakim UE potrzebuje regionów i miast, aby osiągnąć sukces w odbudowie i transformacji ekologicznej ”. Unia i jej państwa członkowskie muszą zaufać władzom regionalnym i lokalnym. Znamy nasze terytoria i ich potrzeby. W związku z tym jesteśmy w stanie najlepiej realizować priorytety europejskie w różnych kontekstach terytorialnych. Ponowna nacjonalizacja w trakcie przygotowywania europejskiego planu naprawy gospodarczej była błędem. Nie powtarzajmy tego błędu wykluczając regiony i miasta z wdrażania tego planu”.

Posiedzenie odbyło się w ramach 19. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w dniu 14 października.

KR ocenił zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w trwający proces programowania na lata 2021–2027 i przedstawił zalecenia dotyczące zwiększenia ich zaangażowania w opinii przyjętej na sesji plenarnej we wtorek 12 października. Ostateczny tekst będzie dostępny tutaj .

Kontakty:

Europejski Komitet Regionów

Matteo Miglietta

tel. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Parlament Europejski

Gediminas Vilkas

tel. +32 (0) 470 892 921

gediminas.vilkas@europarl.europa.eu 

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-DEPLOYMENT-RECOVERY-PLANS-SWIFT-DELIVERY-PARTNERSHIP-AGREEMENTS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-DEPLOYMENT-RECOVERY-PLANS-SWIFT-DELIVERY-PARTNERSHIP-AGREEMENTS.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-DEPLOYMENT-RECOVERY-PLANS-SWIFT-DELIVERY-PARTNERSHIP-AGREEMENTS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-DEPLOYMENT-RECOVERY-PLANS-SWIFT-DELIVERY-PARTNERSHIP-AGREEMENTS.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-DEPLOYMENT-RECOVERY-PLANS-SWIFT-DELIVERY-PARTNERSHIP-AGREEMENTS.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023