Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Większe ambicje klimatyczne i bezpośredni dostęp do funduszy UE: lokalni przywódcy chcą, aby Zielony Ład był realizowany w terenie  

Przed kluczowym szczytem UE Europejski Komitet Regionów (KR) przedstawił szereg propozycji dotyczących urzeczywistnienia Zielonego Ładu na poziomie lokalnym. W opinii opracowanej przez sprawozdawcę Andriesa Gryffroya (BE/EA) , posła do parlamentu flamandzkiego, miasta i regiony domagają się centralnego miejsca w inicjatywach podejmowanych w ramach Zielonego Ładu oraz bezpośredniego dostępu do funduszy UE, a także ustanowienia europejskiej regionalnej tablicy wyników w celu oceny ich działań w dziedzinie klimatu i wpływu na klimat. To najważniejsze postulaty zawarte w opinii Europejskiego Komitetu Regionów Wpływ zmiany klimatu na regiony oraz ocena Europejskiego Zielonego Ładu” . Ponieważ nadal nie osiągnięto porozumienia w sprawie długoterminowego budżetu UE, pakietu na rzecz odbudowy i celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., lokalni przywódcy ostrzegają, że dalsze opóźnienia będą zagrażać odbudowie gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19, co poważnie dotknie społeczności lokalne i regionalne w całej UE.

Działania w dziedzinie klimatu i Europejski Zielony Ład – unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego mająca na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. – pozostają najważniejszymi priorytetami programu politycznego UE. W czasie grudniowej sesji plenarnej Europejski Komitet Regionów przyjął bardzo ważną opinię w sprawie Zielonego Ładu zawierającą zalecenia dotyczące trzech dziedzin – mechanizmów zarządzania, finansowania i monitorowania.

Sprawozdawca Andries Gryffroy (BE/EA) , poseł do parlamentu flamandzkiego stwierdził: Urzeczywistnienie Zielonego Ładu powiedzie się wyłącznie pod warunkiem, że będzie wspierał podejście oddolne. Apelujemy o ściślejszą współpracę z Komisją Europejską i państwami członkowskimi, aby zagwarantować, że regiony i miasta znajdą się w centrum uwagi. Wiele regionów i miast przyjęło już plany dotyczące transformacji energetycznej i lokalnego zielonego ładu. Jednak dokumenty te rzadko znajdują odzwierciedlenie w krajowych planach i strategiach. Proponujemy, aby władze szczebla niższego niż krajowy były w pełni zaangażowane w opracowywanie i wdrażanie krajowych planów oraz miały większy i łatwiejszy dostęp do funduszy. Jesteśmy gotowi współpracować z Komisją Europejską i jej Wspólnym Centrum Badawczym nad stworzeniem europejskiej regionalnej tablicy wyników w celu monitorowania i śledzenia postępów we wdrażaniu przepisów, polityk i finansowania związanych z klimatem i Zielonym Ładem na poziomie lokalnym i regionalnym .

Jeśli chodzi o sprawowanie rządów, Komitet ubolewa, że wkład władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie klimatu rzadko znajduje odzwierciedlenie w planach krajowych sporządzanych w stolicach UE. Miasta i regiony domagają się ustrukturyzowanego udziału w opracowywaniu i wdrażaniu krajowych planów odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 i inwestycji w ramach Zielonego Ładu, proponując obowiązkowe konsultacje i wielopoziomowe dialogi obejmujące wszystkie obszary Zielonego Ładu, w tym energię i klimat, transport, różnorodność biologiczną i ekologizację obszarów miejskich.

W kwestii finansowania członkowie ostrzegają przed scentralizowanym zarządzaniem funduszami UE. W swej opinii w sprawie Zielonego Ładu KR apeluje, by miasta i regiony miały bezpośredni dostęp do zasobów UE, ponieważ władze lokalne i regionalne podejmują większość działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz najlepiej znają realia w terenie.

W proponowanym obecnie budżecie UE na działania w dziedzinie klimatu przeznaczono 30% wszystkich środków. W pakiecie na rzecz odbudowy Next Generation EU co najmniej 37% wydatków jest związanych z klimatem.

W odniesieniu do monitorowania członkowie przypominają, że mechanizmy i wskaźniki są niezbędne do dokładnej oceny wpływu zmiany klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym, a także do określenia, co miasta i regiony osiągnęły w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz przeciwdziałania zmianie klimatu.

Komitet proponuje ustanowienie europejskiej regionalnej tablicy wyników, która zawierać będzie dowody na postępy we wdrażaniu Zielonego Ładu i planów odbudowy na poziomie lokalnym. Wskaźniki są potrzebne do wskazania poziomu wyjściowego dla każdego regionu pod względem transformacji klimatycznej, a także do lepszego określenia specyfiki, wyzwań i potrzeb poszczególnych regionów oraz do oceny wpływu działań w dziedzinie klimatu.

Przed przewidzianym na ten tydzień szczytem UE, którego celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie podniesienia unijnego celu w zakresie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., a zwłaszcza porozumienia w sprawie długoterminowego budżetu UE i pakietu na rzecz odbudowy, członkowie przeprowadzili debatę ze Svenją Schulze , niemiecką federalną minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego. Otwierając dyskusję, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas przypomniał, że państwa członkowskie UE muszą wyrazić zgodę na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55% do 2030 r. i niezwłocznie zatwierdzić długoterminowy budżet UE i plany odbudowy . Fundusze muszą zostać uruchomione w pierwszej połowie 2021 r. W przeciwnym razie będzie za późno, by Unia mogła pomóc w ochronie lokalnych społeczności i ratowaniu naszych gospodarek.

Kontekst

Aż 70% środków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i do 90% działań w zakresie adaptacji jest podejmowanych przez władze lokalne i regionalne, które są również odpowiedzialne za ponad 65% inwestycji publicznych związanych z klimatem i środowiskiem w UE.

Najnowszy wywiad ze sprawozdawcą Andriesem Gryffroyem (BE/EA) można znaleźć tutaj .

W dniu 13 października 2020 r. Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) zobowiązały się przejść do nowego etapu współpracy, aby przyspieszyć urzeczywistnienie Zielonego Ładu w europejskich regionach i miastach. Podczas debaty Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, wezwał samorządy lokalne i regionalne do przyjęcia odpowiedzialności za Zielony Ład i do kształtowania go w dziedzinach wchodzących w zakres ich kompetencji.  Komunikat prasowy można przeczytać tutaj

Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia specjalnej grupy roboczej złożonej z 13 członków . Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

Zapoznaj się z 200 najlepszymi praktykami Zielonego Ładu na naszej mapie internetowej .

Dalsze informacje:

Zdjęcia ze 141. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów są dostępne w galerii Flickr KR-u .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023