Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony aktualizują swoje stanowisko na temat wspólnej polityki rolnej.  

Samorządy lokalne debatują nad dostosowaniem swojego stanowiska na temat przyszłej reformy wspólnej polityki rolnej (WPR), na którą przeznacza się 38 % całkowitego budżetu UE. Komisja NAT oczekuje lepszego wyważenia płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich oraz opowiada się za uregulowaniem rynków rolnych, co ma zapobiegać strukturalnym nadwyżkom i niedoborom. Członkowie Komisji NAT apelują, by w unijnej polityce handlowej ponownie skupić się na eksporcie produktów rolnych o wysokiej wartości dodanej, oraz by sprawiedliwiej rozdzielić zyski z marży pomiędzy producentów i podmioty działające w łańcuchu dostaw.

 

Na posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych w Palma de Mallorca przybyło ponad 80 członków Europejskiego Komitetu Regionów – unijnego zgromadzenia przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych. Obradom przewodniczyła Francina Armengol (ES/PES), przewodnicząca rządu Balearów i Komisji NAT. Francina Armengol, która już od roku pełni funkcję przewodniczącej Komisji NAT, powiedziała na posiedzeniu : „Jestem zaszczycona, ze okres mojego przewodnictwa przypadł na okres, kiedy komisja podejmuje kluczowe kwestie, niezwykle istotne dla samorządów, takie jak rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, ochrona ludności, gospodarka morska i turystyka, a zatem najważniejsze punkty programu naszego obecnego posiedzenia w Palma de Mallorca”. Dodała także, że opinia w sprawie WPR po 2020 r. pokrywa się z wieloma takimi decyzjami i oczekiwaniami ze strony rządu Balearów, które mają sprzyjać prawdziwym zmianom w polityce w dziedzinie rolnictwa. „Cieszy nas przyjęcie tego projektu opinii, bo ujęto w nim także specyfikę wysp.”

 

Guillaume Cros (FR/PES) , wiceprzewodniczący Rady Regionu Oksytania, jest sprawozdawcą opinii w sprawie przyszłości WPR po 2020 r. Zauważył on: „Jeśli zaniecha się starań o dochód gwarantowany oparty na uczciwych i stabilnych cenach produktów rolnych, o sprawiedliwszy podział funduszy publicznych pomiędzy gospodarstwami rolnymi i państwami członkowskimi, o bardziej zrównoważone modele produkcji rolnej i o rozwój obszarów wiejskich, to w UE nie da się ani utrzymać prężnych gospodarstw o ludzkich, a nie przemysłowych rozmiarach, ani stawić czoła wyzwaniom środowiskowym i tym związanym ze zdrowiem publicznym, ani sprawić, by wsie tętniły życiem, ani wzmacniać spójności terytorialnej.”

 

W przyjętym projekcie opinii wezwano, by priorytetowo traktować rozwój obszarów wiejskich, zgodnie z celami spójności terytorialnej, i zapewnić lepszą równowagę między płatnościami bezpośrednimi i środkami rozwoju obszarów wiejskich. Członkowie chcą, by rolnikom zapewnić możliwości dochodu opartego na mechanizmach rynkowych, oraz sprawiedliwszej organizacji łańcuchów żywnościowych. Ostateczna wersja opinii zostanie przyjęta podczas sesji plenarnej w dniach 12–13 lipca. Opinia będzie wkładem KR-u przed opublikowaniem przez Komisję Europejską komunikatu w sprawie modernizacji wspólnej polityki rolnej (WPR), który ma zostać przyjęty do końca roku.

 

Przyjęto także projekt opinii Anthony’ego Buchanana (UK/EA), członka Rady East Renfrewshire w Szkocji, w sprawie międzynarodowego zarządzania oceanami. Komisja NAT przypomina, że ramy regulacyjne dotyczące oceanu, czyli rybołówstwa i eksploatacji zasobów oceanu, wpływają na społeczności przybrzeżne, które nie są w stanie sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom. KR zwraca się o zorganizowany dialog na temat zarządzania oceanami, prowadzony wspólnie przez Komisję, Radę i Parlament Europejski, w celu wspólnego opracowania nowych inicjatyw politycznych związanych z morzem.

 

W bezpośredniej reakcji na niedawne trzęsienie ziemi we Włoszech, Komisja NAT przyjęła projekt opinii Vita Santasiery. (IT/PES) , członka Rady Regionu Basilicata, w sprawie europejskiej polityki dotyczącej modernizacji budynków i infrastruktury pod względem ochrony przed trzęsieniem ziemi. W opinii wezwano Komisję Europejską do przedstawienia planu działań na rzecz modernizacji pod kątem zagrożenia sejsmicznego budynków i infrastruktury oraz zaapelowano do państw członkowskich o ujęcie takiej modernizacji istniejących budynków jako priorytetu w programach operacyjnych na rzecz rozwoju regionalnego. Członkowie Komisji NAT podkreślili potrzebę przeznaczenia środków finansowych na ten cel, w tym na odpowiednie zachęty do zapobiegania ryzyku sejsmicznemu. Dnia 24 maja przewodniczący Markku Markkula wraz z delegacją KR-u odwiedził regiony we Włoszech dotknięte trzęsieniem ziemi w 2009 r. i w 2016 r., aby zorientować się, jakie wsparcie UE jest najbardziej skuteczne. W UE w ciągu ostatnich dziesięciu lat klęski żywiołowe pochłonęły ponad 80 tys. ofiar śmiertelnych i spowodowały straty wysokości 95 mld EUR.

 

Dyskutowano także na temat dokumentu roboczego „Plan działania na rzecz strategii morskiej w obszarze Oceanu Atlantyckiego – realizacja inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”, przygotowanego przez sprawozdawcę Jeremy’ego Lundy’ego (IE/EA) , który przypomniał, że nie przewiduje się finansowania planu działania na rzecz Atlantyku. W lutym Komisja Europejska zwróciła się do KR-u o przedstawienie opinii w sprawie śródokresowego przeglądu tego planu działania. Przegląd ma zostać opublikowany do końca tego roku.

 

Ponadto Komisja NAT wyznaczyła sprawozdawców trzech kolejnych opinii: Samuela Azzopardiego (MT/EPL) w sprawie zrównoważonego rozwoju niebieskiej gospodarki w zachodniej części regionu śródziemnomorskiego, Xamuela Gonzaleza Westlinga (SE/PES) w sprawie rozwijania polityki deinstytucjonalizacji oraz Endę Stenson ( IE/EA ) w sprawie rewitalizacji obszarów wiejskich dzięki inteligentnym wsiom.

 

Następne posiedzenie Komisji NAT odbędzie się we wrześniu w Brukseli i będzie obejmować debatę na temat przyszłości Europy, tak by wnioski z tej debaty można było uwzględnić w opinii KR-u, opracowywanej właśnie przez przewodniczącego KR-u Markku Markkulę oraz pierwszego wiceprzewodniczącego Karla-Heinza Lambertza.

 

Więcej informacji:

Kliknij tutaj, aby pobrać zdjęcia z posiedzenia

Wszystkie dokumenty z posiedzenia Komisji NAT można pobrać tutaj


Osoba kontaktowa:
David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

 

 

Udostępnij :