Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony aktualizują swoje stanowisko na temat wspólnej polityki rolnej.  

Samorządy lokalne debatują nad dostosowaniem swojego stanowiska na temat przyszłej reformy wspólnej polityki rolnej (WPR), na którą przeznacza się 38 % całkowitego budżetu UE. Komisja NAT oczekuje lepszego wyważenia płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich oraz opowiada się za uregulowaniem rynków rolnych, co ma zapobiegać strukturalnym nadwyżkom i niedoborom. Członkowie Komisji NAT apelują, by w unijnej polityce handlowej ponownie skupić się na eksporcie produktów rolnych o wysokiej wartości dodanej, oraz by sprawiedliwiej rozdzielić zyski z marży pomiędzy producentów i podmioty działające w łańcuchu dostaw.

 

Na posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych w Palma de Mallorca przybyło ponad 80 członków Europejskiego Komitetu Regionów – unijnego zgromadzenia przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych. Obradom przewodniczyła Francina Armengol (ES/PES), przewodnicząca rządu Balearów i Komisji NAT. Francina Armengol, która już od roku pełni funkcję przewodniczącej Komisji NAT, powiedziała na posiedzeniu : „Jestem zaszczycona, ze okres mojego przewodnictwa przypadł na okres, kiedy komisja podejmuje kluczowe kwestie, niezwykle istotne dla samorządów, takie jak rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, ochrona ludności, gospodarka morska i turystyka, a zatem najważniejsze punkty programu naszego obecnego posiedzenia w Palma de Mallorca”. Dodała także, że opinia w sprawie WPR po 2020 r. pokrywa się z wieloma takimi decyzjami i oczekiwaniami ze strony rządu Balearów, które mają sprzyjać prawdziwym zmianom w polityce w dziedzinie rolnictwa. „Cieszy nas przyjęcie tego projektu opinii, bo ujęto w nim także specyfikę wysp.”

 

Guillaume Cros (FR/PES) , wiceprzewodniczący Rady Regionu Oksytania, jest sprawozdawcą opinii w sprawie przyszłości WPR po 2020 r. Zauważył on: „Jeśli zaniecha się starań o dochód gwarantowany oparty na uczciwych i stabilnych cenach produktów rolnych, o sprawiedliwszy podział funduszy publicznych pomiędzy gospodarstwami rolnymi i państwami członkowskimi, o bardziej zrównoważone modele produkcji rolnej i o rozwój obszarów wiejskich, to w UE nie da się ani utrzymać prężnych gospodarstw o ludzkich, a nie przemysłowych rozmiarach, ani stawić czoła wyzwaniom środowiskowym i tym związanym ze zdrowiem publicznym, ani sprawić, by wsie tętniły życiem, ani wzmacniać spójności terytorialnej.”

 

W przyjętym projekcie opinii wezwano, by priorytetowo traktować rozwój obszarów wiejskich, zgodnie z celami spójności terytorialnej, i zapewnić lepszą równowagę między płatnościami bezpośrednimi i środkami rozwoju obszarów wiejskich. Członkowie chcą, by rolnikom zapewnić możliwości dochodu opartego na mechanizmach rynkowych, oraz sprawiedliwszej organizacji łańcuchów żywnościowych. Ostateczna wersja opinii zostanie przyjęta podczas sesji plenarnej w dniach 12–13 lipca. Opinia będzie wkładem KR-u przed opublikowaniem przez Komisję Europejską komunikatu w sprawie modernizacji wspólnej polityki rolnej (WPR), który ma zostać przyjęty do końca roku.

 

Przyjęto także projekt opinii Anthony’ego Buchanana (UK/EA), członka Rady East Renfrewshire w Szkocji, w sprawie międzynarodowego zarządzania oceanami. Komisja NAT przypomina, że ramy regulacyjne dotyczące oceanu, czyli rybołówstwa i eksploatacji zasobów oceanu, wpływają na społeczności przybrzeżne, które nie są w stanie sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom. KR zwraca się o zorganizowany dialog na temat zarządzania oceanami, prowadzony wspólnie przez Komisję, Radę i Parlament Europejski, w celu wspólnego opracowania nowych inicjatyw politycznych związanych z morzem.

 

W bezpośredniej reakcji na niedawne trzęsienie ziemi we Włoszech, Komisja NAT przyjęła projekt opinii Vita Santasiery. (IT/PES) , członka Rady Regionu Basilicata, w sprawie europejskiej polityki dotyczącej modernizacji budynków i infrastruktury pod względem ochrony przed trzęsieniem ziemi. W opinii wezwano Komisję Europejską do przedstawienia planu działań na rzecz modernizacji pod kątem zagrożenia sejsmicznego budynków i infrastruktury oraz zaapelowano do państw członkowskich o ujęcie takiej modernizacji istniejących budynków jako priorytetu w programach operacyjnych na rzecz rozwoju regionalnego. Członkowie Komisji NAT podkreślili potrzebę przeznaczenia środków finansowych na ten cel, w tym na odpowiednie zachęty do zapobiegania ryzyku sejsmicznemu. Dnia 24 maja przewodniczący Markku Markkula wraz z delegacją KR-u odwiedził regiony we Włoszech dotknięte trzęsieniem ziemi w 2009 r. i w 2016 r., aby zorientować się, jakie wsparcie UE jest najbardziej skuteczne. W UE w ciągu ostatnich dziesięciu lat klęski żywiołowe pochłonęły ponad 80 tys. ofiar śmiertelnych i spowodowały straty wysokości 95 mld EUR.

 

Dyskutowano także na temat dokumentu roboczego „Plan działania na rzecz strategii morskiej w obszarze Oceanu Atlantyckiego – realizacja inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”, przygotowanego przez sprawozdawcę Jeremy’ego Lundy’ego (IE/EA) , który przypomniał, że nie przewiduje się finansowania planu działania na rzecz Atlantyku. W lutym Komisja Europejska zwróciła się do KR-u o przedstawienie opinii w sprawie śródokresowego przeglądu tego planu działania. Przegląd ma zostać opublikowany do końca tego roku.

 

Ponadto Komisja NAT wyznaczyła sprawozdawców trzech kolejnych opinii: Samuela Azzopardiego (MT/EPL) w sprawie zrównoważonego rozwoju niebieskiej gospodarki w zachodniej części regionu śródziemnomorskiego, Xamuela Gonzaleza Westlinga (SE/PES) w sprawie rozwijania polityki deinstytucjonalizacji oraz Endę Stenson ( IE/EA ) w sprawie rewitalizacji obszarów wiejskich dzięki inteligentnym wsiom.

 

Następne posiedzenie Komisji NAT odbędzie się we wrześniu w Brukseli i będzie obejmować debatę na temat przyszłości Europy, tak by wnioski z tej debaty można było uwzględnić w opinii KR-u, opracowywanej właśnie przez przewodniczącego KR-u Markku Markkulę oraz pierwszego wiceprzewodniczącego Karla-Heinza Lambertza.

 

Więcej informacji:

Kliknij tutaj, aby pobrać zdjęcia z posiedzenia

Wszystkie dokumenty z posiedzenia Komisji NAT można pobrać tutaj


Osoba kontaktowa:
David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

 

 

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023