Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Cięcia finansowe możliwe do przyjęcia jedynie w wypadku systemowych naruszeń ‎ zasady praworządności  
Pogłębione monitorowanie przez UE przyniosłoby korzyści obywatelom, ‎ demokracji lokalnej i gospodarkom lokalnym

Przywódcy lokalni i regionalni z całej Unii Europejskiej wyrazili poparcie dla propozycji Komisji Europejskiej i Parlamentu mających na celu umocnienie praworządności, w tym dla możliwości nakładania sankcji na państwa za „poważne i systemowe” naruszenia. Europejski Komitet Regionów (KR) zaapelował również do instytucji UE o propagowanie kultury poszanowania praworządności poprzez większe zaangażowanie społeczności lokalnych, w tym administracji publicznej i sieci rzeczników praw obywatelskich działających na szczeblu lokalnym i regionalnym.

W zaleceniach , które zostały przyjęte 12 lutego na pierwszej sesji plenarnej w nowej pięcioletniej kadencji Komitetu, podkreślono potrzebę szerszego i pogłębionego procesu monitorowania wspartego odpowiednimi zasobami. Jego wynikiem powinna być obiektywna i przejrzysta ocena opierająca się na przykład na liście kontrolnej praworządności, która została sporządzona przez najważniejszy w Europie organ nadzorujący respektowanie praw człowieka – Radę Europy – na podstawie całorocznych spotkań na poziomie regionalnym i krajowym. Uwieńczeniem procesu byłaby coroczna konferencja organizowana w jakimś mieście szczególnie zaangażowanym w dobre rządy. W opinii KR-u podkreślono zwłaszcza wartość zasięgania opinii sieci sądowych i lokalnych środowisk prawniczych, a także zwiększenia wsparcia finansowego dla społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów, szczególnie na szczeblu lokalnym.

Opinię przedstawił Christophe Rouillon , przewodniczący Grupy Partii Europejskich Socjalistów i mer Coulaines z Francji. Stwierdził: „Państwo prawa jest nie tylko jedną z podstawowych wspólnych wartości Unii Europejskiej, lecz również fundamentalnym warunkiem jej funkcjonowania. Społeczeństwo obywatelskie oraz władze lokalne i regionalne mają do odegrania ważną rolę we wzmacnianiu praworządności. Uważamy, że sankcje są niezbędne dla tych, którzy naruszają państwo prawne, czyli dla sprawców, a nie dla ofiar. Komitet od dawna nalega na to, by europejskich miast i regionów nie karano za naruszenia zasad praworządności przez rządy krajowe. W opinii omówiliśmy sposoby, w jakie pogłębiona współpraca ze społecznościami lokalnymi – ich społeczeństwem obywatelskim, obrońcami praw i organami administracji publicznej – może przyczynić się do obrony i propagowania kultury prawa”.

Christophe Rouillon dodał: „Nasze zalecenia są istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, opinia pokazuje, że politycy lokalni i regionalni z całej Europy popierają wysiłki na rzecz wzmocnienia praworządności. Po drugie, w zaleceniach przedstawiliśmy konkretne pomysły działania na szczeblu lokalnym i regionalnym. Wzmocnienie państwa prawa jest nie tylko kwestią zasad, lecz również optymalnego wykorzystania środków. Naszym zdaniem przekazywanie środków za pośrednictwem systemów o słabych instytucjach rządowych – a w niektórych przypadkach systematycznie podważających państwo prawa – przynosi efekty odwrotne do zamierzonych i może nadwyrężyć zaufanie między Europejczykami, na którym opiera się projekt integracji. Bardziej pogłębione i wnikliwe monitorowanie przez UE przyniosłoby korzyści obywatelom, demokracji lokalnej i gospodarkom lokalnym.”

Inicjatorem i autorem sprawozdania był Franco Iacop (IT/PES), przewodniczący Zgromadzenia Regionalnego Friuli–Wenecji Julijskiej. Christophe Rouillon przedstawił sprawozdanie, gdyż w grudniu Franco Iacop stracił swój mandat w KR-ze.

Zalecenia odzwierciedlają przekonanie, że realia sprawowania rządów w Unii Europejskiej – które dotyczą polityków europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych oraz administracji publicznej – wymagają, by monitorowanie praworządności nie ograniczało się do szczebla krajowego. Podążając tym tokiem rozumowania, KR wezwał UE, by jako podmiot prawny sama podlegała monitorowaniu i rozpoczęła ponownie proces przystąpienia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

KR życzy sobie, by przeanalizowano między innymi sposoby wykorzystania potencjału Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w systemie monitorowania. Zaproponował również, by projekt pilotażowy z udziałem grupy zainteresowanych miast i regionów pomógł doprecyzować kryteria pomiaru praworządności.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023