Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Liderki i liderzy szczebla lokalnego współpracują z prezydencją słoweńską, Komisją i Parlamentem Europejskim, aby przyspieszyć realizację unijnych planów naprawy gospodarczej  

Pierwsze forum wysokiego szczebla ds. odbudowy i zwiększania odporności na szczeblu regionalnym przedstawiło propozycje lepszego zarządzania i zapobiegania powielaniu działań z polityką spójności.

Politycy lokalni i regionalni zebrali się 24 września w słoweńskiej Lipicy, by omówić sposoby terminowego realizowania inwestycji na rzecz ożywienia gospodarczego w terenie oraz unikania opóźnień i nakładania się obszarów polityki UE. Komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni, słoweński minister finansów Andrej Šircelj, a także prominentne posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego podkreślili, że tylko dzięki współpracy z regionami i miastami krajowe plany odbudowy mogą się udać.

Otwierając forum, organizowane przez Europejski Komitet Regionów (KR) wspólnie z prezydencją słoweńską w Radzie UE, przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas powiedział: Środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności zaczynają docierać do państw członkowskich . Teraz wspólnie musimy dopilnować, by każde euro z pieniędzy podatników przyczyniło się do ożywienia gospodarczego. Potrzebujemy prawdziwego partnerstwa między podmiotami unijnymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, mimo że przepisy dotyczące zaangażowania regionów i miast nie są wystarczająco jasne. Komitet uważnie monitoruje wdrażanie instrumentu w terenie i jego koordynację z polityką spójności. W odgórnych decyzjach nie wolno ignorować oczekiwań i potrzeb naszych obywateli.

Andrej Šircelj , minister finansów Republiki Słowenii, oświadczył: Wierzę, że możemy osiągnąć bardzo dobre wyniki dzięki pomyślnemu wdrożeniu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności . Tylko współpraca angażująca wszystkie strony przynosi najlepsze efekty. Kryzys nauczył nas, jak współpracować w trudnych czasach – na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Teraz musimy wyobrazić sobie, co możemy osiągnąć dzięki współpracy w lepszych czasach i zrobić krok w tym kierunku .

Komisarz UE ds. gospodarki Paolo Gentiloni podkreślił konstruktywne zaangażowanie KR-u w kształtowanie ostatecznej formy Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz kluczowe znaczenie silnego partnerstwa między różnymi szczebla mi sprawowania rządów na kolejnym etapie. Ponad dwie trzecie wszystkich krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności przeszło już do etapu wdrażania. Władze lokalne i regionalne będą grać główną rolę w urzeczywistnianiu tych planów i będziemy stale zachęcać państwa członkowskie do faktycznego angażowania samorządów — powiedział. Środki z RRF i polityka spójności muszą się uzupełniać, a nie zastępować: tu kluczowymi hasłami są dodatkowość i absorpcja.

Argumenty z dyskusji na forum zostaną ujęte w opinii KR-u w sprawie wdrażania RRF. Pracom nad tym dokumentem przewodniczy Rob Jonkman (NL/EKR), a jego przyjęcie przez Komisję Polityki Gospodarczej (ECON) zaplanowano na 29 września. Komitet przygotował pierwszą ocenę przygotowania krajowych planów odbudowy i przedstawi swoje wnioski z wpływu pandemii na społeczności lokalne i regionalne w tegorocznej edycji Dorocznego barometru regionalnego i lokalnego UE, który zostanie zaprezentowany 12 października podczas 19. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast .

Tutaj można obejrzeć inaugurację i pierwszą dyskusję panelową forum wysokiego szczebla ds. odbudowy i zwiększania odporności.

Forum wysokiego szczebla odbyło się przy okazji posiedzenia wyjazdowego Prezydium KR-u w Lipicy, w Słowenii. Przed tym posiedzeniem w ramach programu dla młodych demokratycznie wybranych polityków (YEPs) KR zorganizował imprezę poświęconą polityce spójności, w której oprócz młodych lokalnych samorządowców z całej UE uczestniczyli także członkowie KR-u, słoweńska sekretarz stanu ds. rozwoju i europejskiej polityki spójności Monika Kirbiš Rojs, przedstawiciele Komisji Europejskiej i inni znani prelegenci.

Tutaj można obejrzeć wydarzenie YEPs „Spójność jako wartość – korzyści i koszty dla młodych ludzi w związku z nową normalnością po pandemii COVID-19”.

GŁOSY NA FORUM WYSOKIEGO SZCZEBLA W SPRAWIE ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI NA SZCZEBLU REGIONALNYM

(zgodnie z kolejnością wystąpień):

Aleksander Jevšek (SI/PES), wiceprzewodniczący delegacji słoweńskiej w KR-ze i burmistrz gminy Murska Sobota, stwierdził: Efektywne wykorzystanie każdego euro z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności zależy w dużej mierze od partnerstwa z władzami lokalnymi i regionalnymi. Aby jak najlepiej zainwestować środki pochodzące zarówno z instrumentów naprawy gospodarczej, jak i z programów polityki spójności, rządy krajowe muszą liczyć się z miastami i regionami oraz ufać im, że wykorzystają pieniądze w przejrzysty sposób.

Michael Murphy (IE/EPL), burmistrz Clonmel i przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej KR-u (ECON), powiedział: Wyzwania, przed którymi stoimy, nie są wszędzie takie same, różnią się pod względem charakteru i intensywności w poszczególnych regionach Europy, dużych miastach, mniejszych miejscowościach i na obszarach wiejskich. Potrzebujemy rozwiązań dostosowanych do potrzeb, wdrażanych wspólnie z samorządami szczebla lokalnego. Odgórne podejście do ożywienia gospodarczego oznaczałoby, że inwestycje i reformy mogłyby po prostu nie pasować do faktycznych szans i wyzwań w terenie.

Rob Jonkman (NL/EKR), sprawozdawca KR-u w sprawie wdrażania RRF, oświadczył: Odbudowa Europy, transformacja w zakresie cyfryzacji i zrównoważoności zależy od bezpośredniego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych . Dlatego muszą one być strukturalnie zaangażowane we wdrażanie planów naprawy. Ponieważ to zaangażowanie jest różne w zależności od państwa członkowskiego, musimy dzielić się naszymi doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem.

Alexandra Geese (DE/Zieloni), posłanka do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawczyni w sprawie Instrumentu Wsparcia Technicznego (TSI), powiedziała: Zielona i cyfrowa transformacja sprzyjająca włączeniu społecznemu wiąże się z wieloma wyzwaniami, którymi można sprostać jedynie przy aktywnym udziale władz lokalnych i regionalnych. Instrument Wsparcia Technicznego daje władzom lokalnym i regionalnym możliwość zdobycia potrzebnej wiedzy: mogą zwracać się do ekspertów o opracowanie strategii i planów działania odpowiednich do potrzeb, organizować seminaria i warsztaty lub wymieniać najlepsze praktyki. Monitorowanie zmiany klimatu, budżetowanie z uwzględnieniem aspektu płci oraz rozwiązania oparte na otwartym oprogramowaniu, aby promować cyfrową, w pełni dostępną administrację, to tylko kilka przykładów z wielu konkretnych zastosowań, które TSI może ułatwić.

María Del Valle Miguelez Santiago , wiceprzewodnicząca Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich ( CPMR ) i regionalna minister ds. przedsiębiorstw, zatrudnienia, uniwersytetów oraz rzeczniczka regionu Murcja, zaznaczyła: Regiony są kluczowymi podmiotami w realizacji priorytetów UE w zakresie klimatu i technologii cyfrowych, a ich kompetencje odnoszą się do wielu celów planów odbudowy . Regiony, które jasno rozumieją potrzeby inwestycyjne na szczeblu terytorialnym, mają swoje miejsce w odpowiednich politycznych forach decyzyjnych służących określeniu i wdrożeniu finansowania odbudowy. Dlatego w nadchodzących miesiącach możemy naprawdę wykazać się pod względem skutecznego wykorzystania funduszy europejskich i osiągania wyników.

Hanna Zdanowska (PL/EPL), członkini grupy roboczej KR-u „Zielony Ład w terenie”, zauważyła: 75% obywateli UE mieszka w miastach, które są głównymi producentami emisji gazów cieplarnianych . Ale to miasta są również ośrodkami i inicjatorami działań oraz innowacji zarówno w dziedzinie łagodzenia zmiany klimatu, jak i przystosowania się do niej. Światowe forum poświęcone działaniom w dziedzinie klimatu, które odbędzie się w Glasgow, jest dla lokalnych i regionalnych liderek i liderów cenną okazję do zaprezentowania, co miasta i regiony mogą zrobić i już robią, aby osiągnąć neutralność klimatyczną .

Zvone Černač , słoweński minister rozwoju i europejskiej polityki spójności, powiedział: Pożądanym celem i zarazem wyzwaniem jest ustanowienie takich ram, które zapewnią synergię między mechanizmami krótkoterminowymi i długoterminowymi oraz uproszczą procedury wdrażania. Władze lokalne i regionalne powinny odgrywać tu kluczową rolę obok rządów krajowych.

Isabelle Boudineau (FR/PES), przewodnicząca Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu (COTER) KR-u, oświadczyła: Europa podjęła bezprecedensowe wysiłki, by ograniczyć społeczne i gospodarcze skutki pandemii. Jednak pieniądze to nie wszystko. Ważny jest też model działania: partnerstwo i wielopoziomowe sprawowanie rządów sprawdziły się w przypadku polityki spójności. Dlatego w ramach planu naprawy gospodarczej rozwiązaniem nie może być renacjonalizacja polityki europejskiej. Zaufajmy regionom, że potrafią zatroszczyć się o obywatelki, obywateli oraz małe i średnie firmy.

Juraj Droba (SK/EKR), sprawozdawca KR-u w sprawie zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie umów partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2021–27, stwierdził: Partnerstwo i pomocniczość to z punktu widzenia miast i regionów najważniejsze zasady i musimy zapewnić ich pełne wdrożenie na wszystkich etapach nowego okresu programowania .

Ulrika Landergren (SV/RENEW E.), przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych KR-u (NAT), zauważyła: Od kilku lat obserwujemy coraz większą rozbieżność między deklarowanym zainteresowaniem i dostępnymi środkami dla, odpowiednio, obszarów miejskich i wiejskich . Niestety Komisja Europejska przyjęła długoterminową wizję rozwoju obszarów wiejskich dopiero po ustanowieniu programów finansowania do 2027 r. KR będzie wspierać Komisję w realizacji tej wizji, ale nie możemy czekać do 2028 r.! Już teraz musimy zniwelować przepaść między obszarami wiejskimi i miastami.

Eddy van Hijum (NL/EPL), sprawozdawca KR-u w sprawie strategii na rzecz MŚP dodał: Jako władze lokalne i regionalne możemy być partnerem Komisji Europejskiej, gdyż w naszych okręgach stale jesteśmy w kontakcie z małymi i średnimi firmami oraz z innymi lokalnymi instytucjami, takimi jak izby handlowe. Jeśli chcemy osiągnąć wyznaczone cele i odzyskać jeszcze lepszą kondycję po COVID-19, musimy być partnerami w tej transformacji. Aby transformacja przebiegała sprawnie, każdy ma swoje zadanie do wypełnienia – od najmniejszych firm w naszych regionach po Komisję na poziomie UE.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023