Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódczynie i przywódcy lokalni domagają się utrzymania elastycznych reguł fiskalnych do czasu zreformowania zarządzania gospodarczego w UE  

Mniejsza biurokracja, złota reguła dotycząca współfinansowania spójności i sprawiedliwe opodatkowanie to elementy potrzebne do osiągnięcia trwałej odbudowy gospodarczej w UE.

Europejski Komitet Regionów (KR) podkreślił główne wady obecnego europejskiego zarządzania gospodarczego i stwierdził, że konieczne jest uniknięcie nowej polityki oszczędnościowej w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 i wojny w Ukrainie. W przyjętych na sesji plenarnej zaleceniach lokalni i regionalni przywódcy wezwali do ustanowienia złotej reguły współfinansowania funduszy strukturalnych i z aprobatą przyjęli dotychczasowe działania na rzecz ustanowienia sprawiedliwszego systemu podatkowego – w tym propozycję dotyczącą ustalenia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii. Wyrazili jednak obawy, że nowe przepisy mogą zwiększyć obciążenie biurokratyczne przedsiębiorstw.

UE znajduje się w krytycznym momencie i musi szukać sposobów i środków zapewniających spójność i dobrobyt europejskim obywatelkom i obywatelom – podkreślił KR w opinii w sprawie przeglądu europejskiego zarządzania gospodarczego, przyjętej na posiedzeniu plenarnym w dniach 27–28 kwietnia. Jej sprawozdawca, Elio Di Rupo (BE/PES), premier rządu regionalnego Walonii i były premier Belgii, zwraca uwagę na wpływ ram zarządzania gospodarczego na władze lokalne i regionalne, które odpowiadają za prawie jedną trzecią wydatków publicznych i ponad połowę inwestycji publicznych w całej UE.

Musimy dokonać gruntownego przeglądueuropejskiego zarządzania gospodarczego i dostosować je do nowych realiów naszych terytoriów i regionów. Wojna w Ukrainie, kryzys związany z COVID-19 oraz transformacja cyfrowa i klimatyczna wymagają inwestycji publicznych. Dlatego apelujemy o przedłużenie ogólnej klauzuli wyjścia, która umożliwia wyłączenie kluczowych inwestycji z zasady współfinansowania, i zaangażowanie miast i regionów w europejski semestr. Potrzebujemy nowego mechanizmu, aby zapewnić stabilność długu publicznego i uniknąć powrotu do polityki oszczędnościowej – stwierdził Elio Di Rupo.

KR przypomina, że pakt stabilności i wzrostu oraz inne aspekty obecnych ram zarządzania gospodarczego w UE mają kilka poważnych wad, w tym brak przejrzystości i legitymacji demokratycznej, i że należy zająć się tymi niedociągnięciami w ramach planowanych przez Komisję Europejską reform.

Przywódcy lokalni ponownie zaapelowali o wprowadzenie złotej reguły współfinansowania, dzięki której zasady dotyczące zadłużenia i deficytu zawarte w pakcie stabilności i wzrostu nie stosowałyby się do współfinansowania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przez państwa członkowskie i regiony. Zwrócili się również o ustanowienie stałego europejskiego programu reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych, inspirując się sukcesem instrumentu SURE, który przyczynił się do ratowania miejsc pracy podczas pandemii COVID-19.

KR zwrócił też uwagę na znaczenie zasady „nie szkodzić spójności”, zawartej w komunikacie Komisji dotyczącym ósmego raportu na temat spójności, dla zapewnienia komplementarności i synergii polityki spójności z innymi unijnymi strategiami. Dzięki temu nie utrudni się procesu konwergencji i uniknie zwiększania dysproporcji regionalnych.

W sporządzonej przez Elia Di Rupo opinii podkreślono potrzebę sprawiedliwego opodatkowania w Europie i zwalczania oszustw podatkowych – obie kwestie były głównym tematem odrębnej opinii przyjętej na sesji plenarnej w dniach 27–28 kwietnia. Jej sprawozdawca, Federico Borgna(IT/PES), burmistrz i przewodniczący prowincji Cuneo, skupia się na wniosku dotyczącym dyrektywy Rady w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych. Propozycja ta ma umożliwić wdrożenie w ramach prawnych UE globalnego porozumienia osiągniętego przez OECD w październiku 2021 r.

Wprowadzenie globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii jest zasadniczym krokiem w kierunku integracji europejskiej – stwierdził sprawozdawca. Szczególnie ważne jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i zwrócenie szczególnej uwagi na zachęty i inwestycje na rzecz transformacji ekologicznej, badań naukowych i innowacji. Pozwoli to pozytywnie wpłynąć na gospodarkę realną poprzez tworzenie miejsc pracy dzięki wprowadzeniu systemu regulacyjnego i podatkowego, który zapewni przedsiębiorstwom najlepsze warunki konkurencji na rynku światowym.

Kontekst:

W październiku 2020 r. KR przyjął pierwszą opinię w sprawie przeglądu zarządzania gospodarczego, opracowaną przez Elia Di Rupo. Już wtedy Komitet wezwał do dalszego stosowania ogólnej klauzuli wyjścia przewidzianej w pakcie stabilności i wzrostu (uruchomionej po raz pierwszy w historii strefy euro w marcu 2020 r.), a także do kontynuacji tymczasowych ram pomocy państwa w UE do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej w Europie.

W opublikowanym 19 października 2021 r. komunikacie Komisja Europejska wznowiła debatę publiczną na temat przeglądu unijnych ram zarządzania gospodarczego. Została ona zainaugurowana w lutym 2020 r., ale później zawieszona ze względu na pandemię COVID-19. W dniu 28 marca 2022 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie podsumowujące wyniki internetowej ankiety publicznej na temat przyszłości unijnych ram zarządzania gospodarczego. Wielu jej respondentów jest zdania, że polityka fiskalna powinna w większym stopniu sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, uwzględniać kwestie społeczne i wspierać priorytety polityczne dwojakiej transformacji – zielonej i cyfrowej.

W grudniu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy, by zapewnić na poziomie globalnym minimalną efektywną stawkę podatkową w wysokości 15% dla dużych grup działających w UE. Wniosek odzwierciedla zobowiązanie UE do niezwłocznego podjęcia działań i wdrożenia – jako jeden z pierwszych podmiotów – historycznego globalnego porozumienia w sprawie reformy podatkowej, osiągniętego dwa miesiące wcześniej przez 137 państw i jurysdykcji. Dotychczas jednak ministrowie finansów UE nie osiągnęli jednomyślnego porozumienia w sprawie dyrektywy UE.

Więcej informacji na temat prac KR-u w dziedzinie polityki spójności i odbudowy gospodarczej można znaleźć na stronie internetowej Komisji COTER oraz na stronie internetowej KR-u „Spójność, nasza podstawowa wartość”.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023