Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości: proces decyzyjny UE ‎ ma lepiej sprostać przyszłym wyzwaniom  

W procesie opracowywania i oceny prawodawstwa UE wysłuchany zostanie głos miliona demokratycznie wybranych polityków szczebla lokalnego i regionalnego.
To pomoże znaleźć konkretne odpowiedzi na bolączki obywateli.

Pierwsze posiedzenie plenarne platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (F4F) pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Maroša Šefčoviča odbyło się z udziałem trojga członków KR-u: Marka Speicha (DE/EPL), Anne Karjalainen (FI/PES) i Ulriki Landergren (SE/RE). Platforma F4F jest głównym instrumentem Programu lepszego stanowienia prawa Komisji Europejskiej, którego celem jest zmniejszenie zbędnych obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw oraz zapewnienie, by prawodawstwo UE nie ulegało dezaktualizacji, miało bardziej cyfrowy charakter i było bardziej adekwatne do przyszłych wyzwań. Przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych, mający najbliższy kontakt z obywatelami, uczestniczą w posiedzeniach platformy F4F na wczesnych etapach opracowywania i oceny prawodawstwa UE. Jest to jedno z osiągnięć prac KR-u w grupie zadaniowej ds. zasad pomocniczości i proporcjonalności .

Troje z sześciorga przewodniczących komisji KR-u reprezentuje Europejski Komitet Regionów w grupie rządowej platformy F4F wraz z 27 przedstawicielami rządów z państw członkowskich UE. Jedną z podgrup platformy jest sieć regionalnych centrów ds. oceny wdrożenia polityki UE (RegHubs), która gromadzi informacje od miast i regionów za pomocą ukierunkowanych konsultacji i zestawia je w sprawozdaniach z wdrażania wybranych nurtów polityki UE.

Pierwsze posiedzenie plenarne platformy było okazją do wstępnej dyskusji na tematy rocznego programu prac na 2021 r., który zostanie sfinalizowany do końca roku. Przeprowadzono również dalszą wymianę informacji na temat sposobu funkcjonowania platformy w praktyce i jej regulaminu wewnętrznego.

Mark Speich (DE/EPL) , sekretarz stanu do spraw federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii i przewodniczący Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych ( CIVEX ), zabrał głos w sprawie nowej platformy F4F: Doświadczenia i wiedza fachowa europejskich regionów i miast muszą odgrywać kluczową rolę w stałym doskonaleniu prawodawstwa UE. Cieszę się, że nowa platforma F4F jest teraz okazją do przedstawienia perspektywy władz lokalnych i regionalnych. Obywatele mają wobec niej bardzo duże oczekiwania. Chcą wreszcie zobaczyć praktyczne wyniki wielu komunikatów politycznych. Dlatego też są bardzo zainteresowani naszą działalnością i osiągnięciami. Będziemy musieli wywiązać się z tego zadania pod koniec naszej kadencji. Europejskie regiony i Europejski Komitet Regionów dokładają starań, by sprostać tym oczekiwaniom.

Dzięki bezpośrednim doświadczeniom władze lokalne i regionalne mogą rozpoznać ewentualne wąskie gardła i konkretne problemy we wdrażaniu prawa UE odnośnie do następujących kwestii, które omówiono w związku z rocznym programem prac na 2021 r.: ograniczenie obciążeń administracyjnych w zakresie procedur oznakowania, zatwierdzania i zezwoleń, na przykład w dziedzinie rolnictwa, zdrowia, pomocy państwa lub infrastruktury; wskazanie przepisów UE powodujących niespójność, zbędną złożoność i nakładanie się; uproszczenie obowiązków sprawozdawczych dla beneficjentów projektów, w przypadku gdy zastosowanie mogłaby mieć zasada jednorazowości; wsparcie przedsiębiorstw we wprowadzaniu rozwiązań cyfrowych i modernizacji sektora publicznego.

Ulrika Landergren (SE/RE), radna szwedzkiej gminy Kungsbacka i przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) KR-u, zobowiązała się wnieść wkład w opracowywanie tematów zaproponowanych przez Komisję Europejską: Miasta i regiony stoją na czele wdrażania przepisów UE. KR ma zatem wszelkie dane po temu, by pomóc platformie w wytypowaniu przepisów, które mogłyby zyskać na cyfryzacji i uproszczeniu. To samo dotyczy przepisów UE odnoszących się do kwestii związanych z procedurami sprawozdawczości, oznakowania, zatwierdzania i wydawania zezwoleń.

Anne Karjalainen (FI/PES), radna miasta Kerava i przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) KR-u, dodała: Bardzo mile widziane jest praktyczne podejście Komisji Europejskiej, które odzwierciedla jej zaangażowanie na rzecz promowania aktywnej pomocniczości. KR zmobilizuje swoje sieci, począwszy od platformy RegHubs, aby zapewnić legitymację terytorialną i wiedzę fachową szczebla lokalnego w procesie dostosowania się do wymogów przyszłości. Powinniśmy również zadbać o to, by zawiłości dyskusji nad szczegółowymi przepisami nie przesłaniały pluralistycznego procesu prowadzącego do przyjęcia przepisów pozwalających sprostać głównym wyzwaniom UE, czyli sprawiedliwej społecznie transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Po posiedzeniu platformy F4F, na sesji plenarnej KR-u w dniu 10 grudnia, odbędzie się głosowanie nad rezolucją w sprawie programu prac KE na 2021 r. oraz debata, podczas której wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič przedstawi ten program prac oraz pierwsze strategiczne prognozy UE.

Kontekst:

Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości została uruchomiona 11 maja 2020 r. Jest to grupa ekspertów wysokiego szczebla, która pomaga Komisji Europejskiej w jej wysiłkach na rzecz uproszczenia przepisów i zmniejszenia zbędnych obciążeń i kosztów administracyjnych. Komisja Europejska weźmie pod uwagę zdanie platformy, aby przepisy UE pomagały obywatelom i przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim, a nie utrudniały im funkcjonowania. Prace platformy skoncentrują się na zagadnieniach podkreślonych w rocznym programie prac. Odnośnie do każdego z tematów platforma będzie gromadzić dane, dowody i informacje dotyczące możliwości uproszczenia i ograniczenia zbędnych kosztów związanych z przepisami UE, nie zagrażając zarazem realizacji ich celów. Następnie platforma wyda opinie uwzględniające również możliwości cyfryzacji i gęstość legislacyjną. Działania te są częścią Programu lepszego stanowienia prawa Komisji Europejskiej.

W listopadzie 2017 r. Komisja i Europejska powołała grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej” , która ma na celu:

- przedstawić zalecenia dotyczące lepszego stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

- wskazać obszary polityki, w których można by ponownie przekazać zadania państwom członkowskim UE lub ostatecznie im je powierzyć,

- znaleźć metody lepszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w kształtowanie i realizację polityki UE.

Grupie zadaniowej przewodniczył pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans i składała się ona z trzech przedstawicieli KR-u i trzech posłów do Parlamentu Europejskiego.

W 2018 r. przedstawiła sprawozdanie końcowe zatytułowane „Nowe metody pracy”, które opiera się na koncepcji „aktywnej jednostki zależnej”. Jej celem jest zadbanie o pełne uwzględnienie wkładu szczebla lokalnego i regionalnego i tym samym o to, by na wszystkich etapach opracowywania, przyjmowania i wdrażania przepisów UE zapewniono odpowiednią wartość dodaną UE.

Sieć regionalnych centrów ds. oceny wdrożenia polityki UE (RegHub) KR-u skupia europejskie miasta i regiony i ocenia wdrażanie polityki UE. Obecnie składa się z 36 specjalnych punktów kontaktowych. Są to pracownicy administracji lokalnej lub regionalnej, którzy gromadzą od zainteresowanych stron informacje techniczne na temat ich doświadczeń w zakresie wdrażania istniejących polityk UE w terenie. Tym samym sieć wnosi perspektywę lokalną i regionalną do kreowania polityki UE i poszerza jej bazę faktograficzną.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel. kom. +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023