Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
„Od pola do stołu”: potrzebujemy regionów i miast, by wspierać producentów, ‎ chronić środowisko i przeciwdziałać ubóstwu żywnościowemu po kryzysie  

​KR apeluje o pełną spójność strategii UE z celami wspólnej polityki rolnej ​i Europejskiego Zielonego Ładu

Pandemia COVID-19 ukazała nam głęboką zależność między zdrowiem publicznym, ekosystemami i systemami żywnościowymi. W opinii przygotowanej przez Guida Milanę (IT/PES) i przyjętej na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjęli strategię „od pola do stołu”, lecz wezwali do zwrócenia większej uwagi na krótkie łańcuchy dostaw oraz na lokalne i regionalne formy produkcji oparte na wartości odżywczej oraz dobrostanie zwierząt i środowiska.

Strategia „od pola do stołu” na rzecz zrównoważonej żywności jest podstawowym elementem zarówno Europejskiego Zielonego Ładu – inicjatywy przewodniej UE – jak i unijnego planu odbudowy. Strategia została przedstawiona przez Komisję Europejską 20 maja 2020 r. i obejmuje wszystkie etapy łańcucha żywnościowego, od produkcji po konsumpcję. Jej celem jest stworzenie zrównoważonych systemów żywnościowych w UE gwarantujących bezpieczeństwo żywnościowe oraz chroniących środowisko i zdrowie ludzi.

W opinii „Od producenta do konsumenta (od pola do stołu) – wymiar lokalny i regionalny” sporządzonej przez Guida Milanę (IT/PES), radnego gminy Olevano Romano (Rzym) i byłego posła do Parlamentu Europejskiego, KR zaznacza, że wspólna polityka rolna (WPR) i wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) w okresie po 2020 r. muszą być w pełni dostosowane do celów strategii „od pola do stołu” Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 .

Strategia „od pola do stołu” może pomóc z powrotem umieścić dostęp do żywności – podstawową kwestie o fundamentalnym znaczeniu – w centrum debaty politycznej. Pandemia zwiększyła nierówności, musimy więc uczynić systemy żywnościowe bardziej sprawiedliwymi i zrównoważonymi. Niemniej brak ambicji reformy WPR zagraża wszystkim tym projektom i ubolewamy nad tym brakiem spójności , stwierdził sprawozdawca Gudio Milana.

KR popiera strategię „od pola do stołu” oraz cele wyznaczone przez Komisję w zakresie zmniejszenia stosowania pestycydów, nawozów chemicznych i środków przeciwdrobnoustrojowych oraz zwiększenia produkcji ekologicznej. Ponadto wzywa do dokonania dogłębnej oceny skutków ilościowych celów i do monitorowania osiąganych postępów.

W celu uwypuklenia wymiaru lokalnego i regionalnego KR zwraca uwagę na to, że zamówienia publiczne na żywność są jednym z zasadniczych aspektów transformacji w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Siła nabywcza władz publicznych stanowi 14% PKB UE. Zamówienia publiczne mogą być więc potężnym motorem popytu na zrównoważone produkty. Popyt instytucjonalny jest ważny dla większego wykorzystania zrównoważonej żywności i otwarcia możliwości rynkowych dla drobnych dostawców.

Regiony i miasta mogą odgrywać kluczową rolę w przechodzeniu na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe. Muszą jednak uczestniczyć we wdrażaniu i monitorowaniu strategii „od pola do stołu”. Władze regionalne powinny mieć możliwość dalszego pełnienia funkcji instytucji zarządzających oraz być włączane w opracowywanie ekoprogramów na poziomie europejskim i krajowym, tak aby można było lepiej uwzględnić ich potrzeby.

Przeczytaj wywiad z Guidem Milaną, sprawozdawcą opinii w sprawie strategii „od pola do stołu”.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Galeria Flickr KR-u

Udostępnij :