Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Apelujemy o europejską regionalną tablicę wyników, aby śledzić działania miast i regionów w dziedzinie klimatu i oceniać ich wpływ  

W niniejszym wywiadzie Andries Gryffroy (BE/EA) odpowiedział na pięć pytań dotyczących wpływu zmiany klimatu na miasta i regiony oraz roli, którą Europejski Zielony Ład – stojący na czele transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego i odpornego społeczeństwa – odgrywa w przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu. Poseł do parlamentu flamandzkiego wzywa do stworzenia europejskiej regionalnej tablicy wyników w celu śledzenia działań miast i regionów w dziedzinie klimatu oraz oceny ich wpływu. Tak brzmi jedna z najważniejszych propozycji zawartych w sporządzonej przez niego opinii „Wpływ zmiany klimatu na regiony oraz ocena Europejskiego Zielonego Ładu” , która ma zostać przyjęta na grudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów.

W jaki sposób zmiana klimatu i Zielony Ład są ze sobą powiązane?

Zielony Ład to wyraz długoterminowego zobowiązania UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i propozycja strategii wzrostu, która ma na celu utrzymanie konkurencyjności UE, a jednocześnie zwiększenie zrównoważoności i zasobooszczędności. Może mieć on zasadnicze znaczenie dla realizacji celów klimatycznych dzięki pobudzaniu zielonych inwestycji, pod warunkiem że będzie sprzyjać zrównoważonemu i ukierunkowanemu podejściu uwzględniającemu różną sytuację gospodarczą i społeczną w regionach i miastach oraz że da pierwszeństwo opłacalnym środkom i sektorom, które mają większy potencjał tworzenia miejsc pracy. Ponadto, aby zapewnić pomyślne przejście na neutralność klimatyczną, Zielony Ład musi wspierać podejście oddolne, być realizowany sprawiedliwie przez wszystkie obszary UE zgodnie z zasadą pomocniczości i proporcjonalności oraz umożliwiać elastyczność niezbędną do zapewnienia opłacalności.

Jakie są główne wyzwania władz lokalnych i regionalnych w zakresie powiązania odbudowy po pandemii COVID-19 z długoterminowym zrównoważonym rozwojem?

Kryzys związany z COVID-19 pokazał podatność naszych społeczeństw i gospodarek na zagrożenia oraz potrzebę zwiększenia ich odporności. Władze lokalne i regionalne stoją na czele przeciwdziałania zmianie klimatu, podejmując odważne działania na rzecz ograniczenia emisji, a tym samym zwiększenia odporności na skutki zmiany klimatu. Jednocześnie kryzys poważnie zagraża finansom władz lokalnych i regionalnych, podważa ich zdolność świadczenia usług publicznych i ogranicza przestrzeń fiskalną dla inwestycji w innowacyjne i niskoemisyjne technologie.

Dlatego też władze szczebla niższego niż krajowy muszą być w pełni zaangażowane w opracowywanie i wdrażanie krajowych planów odbudowy oraz muszą mieć łatwiejszy i bezpośredni dostęp do funduszy. Ważne jest również, abyśmy skupili się na inicjatywach, które mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji po niższych kosztach w perspektywie długoterminowej, takich jak poprawa charakterystyki energetycznej budynków (fala renowacji) , zrównoważona mobilność, energia ze źródeł odnawialnych i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Czy może Pan wyjaśnić, na czym polega podejście oparte na mieście–modelu?

Chodzi tu o model, w którym jedno miasto odgrywa wiodącą rolę w danej dziedzinie, a następnie angażuje inne zainteresowane miasta i gminy poprzez dzielenie się wiedzą i wymianę dobrych praktyk. Konkretne dziedziny mogą być przydzielane na podstawie zaproszeń do składania wniosków, po których miasto modelowe otrzymuje finansowanie na realizację projektów i dzieli się metodami, wynikami i wyciągniętymi wnioskami z innymi miastami i gminami należącymi do specjalnej sieci. Jesteśmy przekonani, że potrzebna nam wiedza jest dostępna i że istnieją odpowiednie możliwości. Musimy po prostu dzielić się taką wiedzą i udostępniać ją innym. W Europejskim Komitecie Regionów zainicjowaliśmy niedawno mapę najlepszych praktyk , która obejmuje już 200 projektów. Jest ona częścią naszej inicjatywy „Zielony Ład w terenie”, która ma na celu przedstawienie działań w terenie właśnie po to, by ułatwić wymianę wiedzy i jej powielanie w całej UE.

Jaki sposób przekazywania funduszy UE szczeblowi niższemu niż krajowy Pan proponuje?

UE znajdzie się na dobrej drodze do osiągnięcia celów klimatycznych dzięki wyższemu docelowemu poziomowi wydatków na działania w dziedzinie klimatu w następnym budżecie UE na lata 2021–2027 oraz w nowym narzędziu służącym odbudowie „Next Generation EU”, a w szczególności dzięki przeznaczeniu 37% z 750 mld EUR na realizację celów Zielonego Ładu. Jednak te główne instrumenty finansowania muszą uwzględniać aspekt terytorialny. Musimy zadbać o to, by fundusze dla miast i regionów zapewniały znaczny wpływ na gospodarkę lokalną.

Pomimo ograniczonych źródeł dochodów władze lokalne i regionalne odpowiadają za 65% inwestycji publicznych związanych z klimatem i środowiskiem. Dlatego też muszą mieć bezpośredni dostęp do funduszy UE, by realizować politykę zrównoważonego rozwoju w terenie. Aby opracować nowe rozwiązania służące przeciwdziałaniu zmianie klimatu i tworzeniu bardziej odpornej i zrównoważonej gospodarki lokalnej, należy wykorzystać możliwości synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i Instrumentem na rzecz Odbudowy, jak również synergii z innymi programami takimi jak „Horyzont Europa”. Krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu mogłyby stać się podstawą zrównoważonej odbudowy, umożliwiając usystematyzowane powiązanie działań związanych z klimatem i energią, potrzeb finansowych i potencjału odbudowy.

Mamy świadomość, że finansowanie publiczne nie wystarczy, by zapewnić transformację klimatyczną w odpowiednim czasie, a zatem musimy zbudować silne partnerstwa publiczno-prywatne, opracować podejście partycypacyjne i przemyśleć łańcuchy wartości. W tym względzie kluczową rolę odgrywa Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który ściśle współpracuje z różnej wielkości regionami i miastami w celu zapewnienia ukierunkowanej pomocy i wsparcia ich w przechodzeniu na bardziej zrównoważone modele gospodarcze. W Europejskim Komitecie Regionów gotowi jesteśmy współpracować z Komisją Europejską i EBI w celu przybliżenia miastom i regionom możliwości finansowania działań w ramach Zielonego Ładu.

Dlaczego ważne jest monitorowanie wdrażania Zielonego Ładu? Czy istniejące mechanizmy są adekwatne do zakładanych celów?

Wiele władz lokalnych i regionalnych wdraża już plany w zakresie klimatu, energii i lokalnej odporności. Ich działania rzadko cieszą się jednak uznaniem, a często nie mierzy ani nie docenia się ich w szerszym kontekście krajowym.

Na każdym etapie procesu w sposób ciągły i usystematyzowany trzeba uwzględniać plany i wkład miast i regionów. Istnieje już kilka systemów monitorowania, ale nie są one wystarczająco ze sobą skoordynowane. Ważne jest zatem, by wdrażać cele zrównoważonego rozwoju w terenie i w pełni spożytkować istniejące mechanizmy, takie jak te opracowane w ramach Porozumienia Burmistrzów. Musimy nadal dążyć do zapewnienia racjonalnych pod względem kosztów metod, synergii i komplementarności, jednoczesnej poprawiając monitorowanie danych na szczeblu lokalnym. Mechanizmy i wskaźniki są niezbędne do dokładnej oceny wpływu zmiany klimatu na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także do rozpoznania, co miasta i regiony osiągnęły w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz przeciwdziałania zmianie klimatu. Wskaźniki te są potrzebne, aby uzyskać jasny ogląd przygotowania każdego regionu do transformacji klimatycznej, a tym samym lepiej określić specyfikę i potrzeby każdego terytorium. W związku z tym proponujemy zainicjowanie europejskiej regionalnej tablicy wyników, która zawierać będzie dowody na postępy we wdrażaniu Zielonego Ładu i planów odbudowy na szczeblu lokalnym. Będzie również skarbnicą wiedzy pomagającą uwzględnić różnorodne potrzeby poszczególnych terytoriów oraz rozpoznać i powielić najlepsze praktyki, w tym gotowe do finansowania działania pilotażowe na szczeblu lokalnym i niższym niż krajowy.

Kontekst

W dniu 13 października 2020 r. Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) zobowiązały się przejść do nowego etapu współpracy, aby przyspieszyć realizację Zielonego Ładu w europejskich regionach i miastach. Podczas debaty Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, wezwał samorządy lokalne i regionalne do przyjęcia odpowiedzialności za Zielony Ład i do kształtowania go w dziedzinach wchodzących w zakres ich kompetencji. Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego terytorium.

Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia specjalnej grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” złożonej z 13 członków . Przeczytaj komunikat prasowy tutaj.

Zapoznaj się z 200 najlepszymi praktykami Zielonego Ładu w naszej mapie internetowej .

Kontakt z prasą: pressecdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023