Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Parlament Europejski popiera priorytety przywódców lokalnych ‎ w zakresie rozwoju regionalnego  
Przyjęte zasady dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021–2027 zasadniczo zgodne z propozycjami Europejskiego Komitetu Regionów

Położenie większego nacisku na zrównoważony rozwój obszarów miejskich i jednocześnie większe skupienie na różnicach między obszarami miejskimi i wiejskimi; regionalne wartości progowe dotyczące koncentracji funduszy na kluczowych priorytetach w miejsce koncentracji tematycznej na poziomie krajowym; większa elastyczność reguł fiskalnych UE, aby umożliwić zwiększenie inwestycji na rzecz wzrostu; oraz lepsza koordynacja z innymi politykami UE i narzędziami inwestycyjnymi: takie jest stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności na lata 2021–2027 i jest ono w pełni zgodne z wnioskami przyjętymi przez Europejski Komitet Regionów w grudniu ubiegłego roku.

Europejski Komitet Regionów z zadowoleniem przyjmuje wynik głosowania na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 27 marca w sprawie rozporządzenia w sprawie EFRR i Funduszu Spójności. Fundusze te stanowią razem najpotężniejsze narzędzia inwestycyjne w budżecie UE. Owocny dialog i współpraca między sprawozdawcą KR-u Michielem Rijsbermanem (NL/ALDE) a sprawozdawcą PE i wiceprzewodniczącym komisji REGI Andreą Cozzolino doprowadziły do silnej konwergencji między priorytetami miast i regionów UE oraz ostatecznym stanowiskiem PE.

PE, podobnie jak KR, popiera koncentrację zasobów na strategicznych celach politycznych, ale odrzuca wniosek Komisji, aby ustalić progi krajowe, a nie regionalne. Ten scentralizowany mechanizm alokacji jest sprzeczny z aspektami polityki spójności, jakimi są podejście ukierunkowane na konkretny obszar i zasada wielopoziomowego sprawowania rządów. Wsparcie Parlamentu na rzecz koncentracji regionalnej całkowicie przesuwa punkt ciężkości tam, gdzie powinien się znajdować: najbliżej obywateli – stwierdził sprawozdawca KR-u po głosowaniu.

Posłowie do PE wzywają do zapewnienia silnej komplementarności EFRR i EFS+ w celu realizacji zintegrowanych inicjatyw na szczeblu lokalnym (zintegrowanych inwestycji terytorialnych i inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność), co jest zgodne ze stanowiskiem KR-u.

KR wezwał do przeznaczenia 6% środków z EFRR na szczeblu krajowym na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, a apel ten został faktycznie wzmocniony przez PE, który domaga się minimalnego progu wynoszącego 10%. Jednocześnie PE proponuje przeznaczyć co najmniej 5% krajowych środków finansowych dla władz lokalnych zaklasyfikowanych przez Eurostat jako „obszary NUTS III” z utrudnionym dostępem do podstawowych usług, w większości przypadków na obszarach peryferyjnych i wiejskich.

Zarówno Parlament, jak i KR sugerują włączenie do obszarów kwalifikujących się do wsparcia z EFRR obszarów o poważnych i trwałych niekorzystnych warunkach naturalnych lub demograficznych, takich jak starzenie się społeczeństwa i średni roczny spadek liczby ludności. Obie instytucje zwróciły się o uruchomienie EFRR, aby pomóc miastom i regionom w „nadaniu lokalnego wymiaru” celom zrównoważonego rozwoju.

Podejmując wielokrotnie powtarzany postulat KR-u, Parlament wzywa, by państwa członkowskie mogły składać odpowiednio umotywowane wnioski o zwiększenie elastyczności w ramach pakietu stabilności i wzrostu w odniesieniu do wydatków publicznych niezbędnych do współfinansowania inwestycji realizowanych z EFRR i Funduszu Spójności. Przy określaniu korekty budżetowej w ramach części zapobiegawczej lub naprawczej paktu stabilności i wzrostu Komisja będzie musiała dokładnie ocenić taki wniosek, biorąc pod uwagę znaczenie strategiczne inwestycji współfinansowanych przez EFRR i Fundusz Spójności.

Stanowisko PE zmienia również wniosek Komisji, wprowadzając nowe elementy, takie jak możliwość wykorzystania środków z EFRR na zakup taboru kolejowego, finansowanie innowacyjnych zakładów gospodarowania odpadami, inwestowanie w odporność na klęski żywiołowe i stabilizację niebezpiecznych składowisk.

Wniesiono również istotne poprawki dotyczące transferu środków z EFRR lub Funduszu Spójności na inne narzędzia UE. PE chciałby, aby opcjonalne przeniesienie 5% środków z EFRR lub Funduszu Spójności do instrumentu InvestEU oraz dalsze przeniesienie 5% środków na EFRR do programów UE zarządzanych bezpośrednio przez Komisję było uzgadniane z regionami i miastami i musiało zaspokajać konkretne potrzeby lokalne.

Kontakt:

Pierluigi Boda (KR)

tel.: +32 22822461

tel. kom. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Udostępnij: