Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Gdańsk /województwo pomorskie (Polska), Göteborg (Szwecja) i region Nawarry (Hiszpania) otrzymują nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości 2020”  

Tytuł „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) nadany przez Europejski Komitet Regionów (KR) nagradza regiony o najbardziej wiarygodnej i przyszłościowej przedsiębiorczości. W tym roku miasto Gdańsk, we współpracy z województwem pomorskim, Region Biznesu w Göteborgu i region Nawarry zostały laureatami tego konkursu w uznaniu wybitnych strategii i zaangażowania na rzecz pobudzania przedsiębiorczości na ich terytoriach.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz pogratulował laureatom, mówiąc: „ Tegoroczny konkurs « Europejski Region Przedsiębiorczości » jest dowodem na to, że umożliwiając rozkwit społeczności przedsiębiorców, regiony i miasta mogą tworzyć miejsca pracy i są tkanką społeczną Europy . Laureaci są dla nas wszystkich inspiracją, pokazując, że dzięki współpracy, nowatorskiemu myśleniu i tworzeniu właściwych warunków na szczeblu lokalnym stanowią oni siłę napędową trwałego wzrostu w Europie.”

Wspólne zgłoszenie Gdańska i województwa pomorskiego opiera się na spójnym zestawie działań wspierających wzrost. Zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa stanowią wyzwanie dla tego regionu, jak również dla innych terytoriów w Polsce. U podstaw strategii ERP Gdańska i województwa pomorskiego leżą rekrutacja i rozwój wykwalifikowanych zasobów ludzkich oraz inwestowanie w przedsiębiorczość. Region ten został wybrany w oparciu o jego imponujący zestaw ukierunkowanych działań służących przyciąganiu, rozwijaniu i zatrzymywaniu talentów, wspieraniu przedsiębiorstw typu start-up i innowacyjnych MŚP oraz zapewnianiu młodym ludziom możliwości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.

„Hasło przewodnie: wolność, solidarność, równość i otwartość to coś więcej niż ideały – jest ono oparte na konkretnych działaniach wspierających wzrost gospodarczy”. Gdańsk i województwo pomorskie wspierają każdy etap rozwoju przedsiębiorczości: od edukacji, pobudzanie ducha przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw w celu wspomagania rozwoju przedsiębiorstw, zwiększanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz stymulowanie współpracy i ekspansji na nowe rynki zagraniczne, które razem tworzą podstawę planu działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości do 2020 r.” , powiedzieli Alan Aleksandrowicz , zastępca burmistrza miasta Gdańsk, oraz Mieczysław Struk , marszałek województwa pomorskiego.

Więcej zwycięzców

Region Göteborg ( Szwecja ) jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów metropolitalnych dzięki gigantycznemu rozwojowi miasta i inwestycjom infrastrukturalnym. Strategia ERP Göteborga koncentruje się na poprawie klimatu biznesowego i tworzeniu lepszych warunków do rozwoju MŚP. W tym celu strategia ta obejmuje sześć obszarów strategicznych: umiejętności, moc przyciągania, infrastruktura i dostępność, gotowość gruntów, klimat biznesowy i siła innowacyjności.

Region Nawarry (wspólnota autonomiczna Hiszpanii), jako region pionierski we wspieraniu przedsiębiorczości w Hiszpanii, ma na celu zwiększenie wskaźnika aktywności przedsiębiorstw wśród miejscowej ludności. Region ten opracowuje obecnie swój plan na rzecz przedsiębiorczości na lata 2020–2022, w którym określono ukierunkowane działania niezbędne do dalszej poprawy wskaźnika przetrwania przedsiębiorstw, rocznego wzrostu gospodarczego i wskaźników aktywności gospodarczej. Strategia inteligentnej specjalizacji Nawarra S3” tego regionu obejmuje główne filary, takie jak: promowanie przedsiębiorczości, zmniejszanie obciążeń regulacyjnych, dostęp do finansowania i rynków oraz internacjonalizacja.

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2020

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to projekt wyłaniający i nagradzający co roku trzy regiony UE wyróżniające się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan, otrzymują tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) na kolejny rok.

Jury, w którego skład wchodzą członkowie KR-u, przedstawiciele instytucji UE, partnerzy społeczni i stowarzyszenia terytorialne, będzie monitorować realizację nagrodzonych strategii regionalnych w 2020 r. aby zapewnić zwycięzcom obiektywny zewnętrzny obraz ich polityki i postępów poczynionych w tym roku. Laureaci nagrody ERP 2020 mogą omawiać główne wyniki i osiągnięcia z innymi władzami regionalnymi i lokalnymi w ramach sieci ERP oraz dzielić się nimi.

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć na flickr.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Denise Schmidt

tel.: +32 (0)2 282 2273

denise.schmidt@cor.europa.eu

Udostępnij :