Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Bez miast i regionów Europa nie osiągnie neutralności klimatycznej do 2050 r.  
Krajowe plany w zakresie energii i klimatu nie biorą pod uwagę władz lokalnych i regionalnych

Opinia publiczna w coraz większym stopniu kształtuje debatę na temat klimatu, jeszcze zanim Parlament Europejski zacznie obradować. Odbywające się regularnie co tydzień protesty przypominają, że obecne cele w zakresie ochrony klimatu nie wystarczą, aby odwrócić globalne ocieplenie. Również miasta i regiony UE chcą bardziej ambitnych wartości docelowych oraz odpowiednio większych środków, aby móc szybko wyjść naprzeciw zrównoważonej transformacji energetycznej w Europie. KR zarzuca krajowym planom w zakresie energii i klimatu brak stałego, wielopoziomowego dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi, co jest wbrew zasadom zarządzania unią energetyczną.

Europejski Komitet Regionów jednomyślnie przyjął opinię przewodniczącego regionu Apulia Michele Emiliano (IT/PES) „Czysta planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” . Opinia ta zawiera szereg propozycji dotyczących realizacji unijnej strategii neutralności klimatycznej do roku 2050 , przedstawionej przez Komisję Europejską w listopadzie 2018 r.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz stwierdził: „Europa nie osiągnie neutralności klimatycznej bez udziału miast i regionów. Zarządzanie unią energetyczną wymaga od państw członkowskich ustanowienia stałego, wielopoziomowego dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi, służącego opracowaniu krajowych planów w zakresie energii i klimatu. Tymczasem te plany są wyraźnie niewystarczające. Jeśli UE ma z powodzeniem dokonać transformacji w dziedzinie czystej energii, to wszystkie państwa członkowskie muszą zobowiązać się, że do 2050 r. uczynią z Europy obszar neutralny dla klimatu. Szczególnie ważne jest tu ciągłe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie planów działań w zakresie energii i klimatu”.

Komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete powiedział: „Pragnę pogratulować władzom regionalnym i lokalnym ich ważnych działań w dziedzinie klimatu, energii i zrównoważonego rozwoju. Wiele regionów i miast wyznaczyło sobie na rok 2030 bardziej ambitne cele niż ich rządy krajowe. Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, zrzeszające 9 tys. miast, jest największą inicjatywą dużych i mniejszych miast, gmin i regionów realizujących proces transformacji energetyki. Proponujemy teraz większe możliwości finansowania dla miast i regionów, aby wdrożyć zarówno środki łagodzenia zmiany klimatu, jak i środki dostosowawcze. Obejmuje to 35% środków z programu „Horyzont Europa”, nowy program LIFE o wartości pięciu mld EUR, uzupełniający InvestEU, który z kolei jest kontynuacją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i na który oferujemy 30% środków na wsparcie celów w dziedzinie klimatu”.

Sprawozdawca Michele Emiliano (IT/PES) , przewodniczący regionu Apulia, powiedział: „Miasta i regiony przyczyniają się do wytyczenia historycznej drogi ku czystej planecie dla wszystkich. Klimatyczny stan szczególnej gotowości dotyczy nas wszystkich i jest dla nas ogromną odpowiedzialnością. W opinii, którą Europejski Komitet Regionów przyjął dziś na sesji plenarnej, potwierdzono konieczność osiągnięcia najpóźniej do 2050 r. neutralności klimatycznej. Regiony i miasta są do tego gotowe. Nie da się jednak powiedzieć tego samego o Radzie Europejskiej, ponieważ niektóre państwa członkowskie w ubiegłym tygodniu nie przyłączyły się do realizacji tego celu. Potrzebujemy podejścia oddolnego, jeśli chcemy naprawdę poradzić sobie z kryzysem klimatycznym i stworzyć bardziej sprawiedliwą i zrównoważoną Europę, która nikogo nie pozostawia w tyle”.

KR apeluje o zwiększenie w budżecie UE udziału wydatków na klimat do co najmniej 30%, przypominając o znaczeniu skutecznego opodatkowania energii. Ma to zapewnić skoordynowane, spójne i terminowe działania w odpowiedzi na zmianę klimatu.

W świetle rozwoju technologicznego członkowie są za tym, by zrewidować unijny cel dotyczący 32-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całym koszyku energetycznym i podnieść go do 40% do 2030 r., co z kolei ma umożliwić osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do roku 2050.

KR proponuje utworzenie europejskiego centrum monitorowania neutralności klimatycznej, którego celem będzie mapowanie i monitorowanie podatności różnych obszarów na przemiany energetyczne. Członkowie chcą współpracować z Komisją Europejską przy projektowaniu struktury wymiany technicznej dotyczącej wdrażania pakietu „Czysta energia dla wszystkich”.

Zgromadzenie miast i regionów UE domaga się także systematycznego angażowania regionów i władz lokalnych we wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego oraz w prace przygotowawcze w ramach COP25, w tym także wnosi o przyznanie przedstawicielowi KR-u roli obserwatora we wszystkich organach przygotowawczych Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

W opinii KR podkreśla konieczność wzmocnienia powiązań między polityką przeciwdziałania zmianie klimatu a jakością powietrza, a także zwraca uwagę na ich bezpośredni wpływ na zdrowie obywateli. Członkowie jednogłośnie stwierdzają, że dekarbonizacja jest najskuteczniejszą polityką prewencyjną w zakresie ochrony zdrowia obywateli. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że co roku w Europie dochodzi do 483 tys. przedwczesnych zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza.

Dnia 31 grudnia 2018 r. państwa członkowskie przedstawiły projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu.

Owe krajowe plany w zakresie energii i klimatu obejmują instrumenty planowania służące realizacji celów unii energetycznej, głównie tych w zakresie energii i klimatu na 2030 r. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła oceny tych planów . Ostateczne krajowe plany w zakresie energii i klimatu muszą zostać przygotowane do końca bieżącego roku.

Dodatkowe informacje

Zdjęcia z sesji plenarnej można pobrać tutaj .

Zarządzanie unią energetyczną zakłada, że „państwa członkowskie powinny ustanowić stałą wielopoziomową platformę dialogu na temat energii, skupiającą władze lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, społeczność przedsiębiorców, inwestorów i inne odpowiednie zainteresowane strony w celu omawiania różnych rozwiązań planowanych w polityce w zakresie energii i klimatu. W ramach tej platformy powinny być omawiane zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu, a także długoterminowe strategie w zakresie klimatu i energii.” Zarządzanie unią energetyczną (styczeń 2018 r.)

Tutaj znajdą Państwo komunikat prasowy KE zapowiadający ocenę krajowych planów w zakresie energii i klimatu , a tutaj analizę dla poszczególnych krajów . Na podstawie tej analizy państwa członkowskie dokonają przeglądu swoich strategii i najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. przedstawią ostateczną wersję.

Dnia 28 listopada 2018 r. Komisja przedstawiła długoterminową wizję strategiczną dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r.

W strategii nakreślono, w jaki sposób Europa może wytyczyć drogę do neutralności klimatycznej, inwestując w realistyczne rozwiązania technologiczne, wzmacniając pozycję obywateli i dostosowując działania w kluczowych obszarach, takich jak polityka przemysłowa, finanse oraz badania naukowe, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwości społecznej na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Odpowiadając na apele Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, Komisji przedstawiła taką wizję przyszłości neutralnej dla klimatu, która obejmuje niemal wszystkie obszary polityki UE i jest zgodna z celem porozumienia paryskiego , zakładającym utrzymanie wzrostu temperatury na świecie znacznie poniżej 2 °C i kontynuowanie wysiłków na rzecz utrzymania tego wzrostu na poziomie 1,5 °C.

Czysta planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki

Szczegółowa analiza towarzysząca komunikatowi

Komunikat prasowy: Komisja chce, aby do 2050 r. Europa stała się neutralna dla klimatu

Pytania i odpowiedzi: długoterminowa strategia na rzecz czystej planety dla wszystkich

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | Tel. +32 (0)470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023