Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wyzwania demograficzne w Europie wymagają lokalnych rozwiązań  

Przywódcy lokalni i regionalni wzywają instytucje UE do ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi w celu przeciwdziałania terytorialnym i społeczno-gospodarczym skutkom zmian demograficznych

Podczas debaty, w której udział wzięła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica, europejscy przywódcy lokalni i regionalni wezwali instytucje UE do ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi w celu przeciwdziałania terytorialnym i społeczno-gospodarczym skutkom zmian demograficznych. Ponieważ liczba ludności spada w ponad 40% regionów UE, Europejski Komitet Regionów wzywa do uwzględnienia wymiaru demograficznego we wszystkich politykach UE i w debacie na temat przyszłości Europy.

Opublikowane niedawno sprawozdanie Komisji na temat skutków zmian demograficznych potwierdza, że problemy związane ze zmianami demograficznymi „często najlepiej rozwiązywać na szczeblu lokalnym i regionalnym”. Zwraca się w nim również uwagę na ścisły związek między zmianami demograficznymi a transformacją ekologiczną i cyfrową i wskazuje, że zmiany demograficzne mogą prowadzić do utraty wiary w demokrację na obszarach zmagających się ze spadkiem liczby ludności. W perspektywie długoterminowej zmniejszająca się liczba ludności w wieku produkcyjnym może wywierać presję na budżety publiczne i mieć negatywny wpływ na sytuację geopolityczną Europy i jej pozycję na świecie.

Przemawiając na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 1 lipca, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Dubravka Šuica powiedziała: Musimy umożliwić regionom najbardziej dotkniętym zmianami demograficznymi utrzymanie i poprawę jakości życia oraz stworzyć narzędzia niezbędne do znalezienia innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy zdecydowani wspierać ludzi w sprostaniu zmianom, zapewniając konkretne możliwości i dbając o to, by nie pozostawić nikogo samemu sobie.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził: Pandemia COVID-19 unaoczniła potrzebę strategicznego myślenia i działania w odniesieniu do zmian demograficznych i ich długoterminowych poważnych skutków terytorialnych i społeczno-ekonomicznych. Mogą one nawet doprowadzić do powstania „geografii niezadowolenia”, podsycając ekstremistyczne ruchy i poglądy antyeuropejskie w niektórych regionach zmagających się ze spadkiem liczby ludności i drenażem mózgów, a w końcu do polaryzacji systemu demokratycznego. Jako że władze lokalne i regionalne posiadają wiele kompetencji prawnych w kwestiach związanych z demografią, Komitet jest gotowy wspierać inicjatywy Komisji mające na celu przeciwdziałanie temu problemowi i ulepszenie warunków życia obywateli w regionach, miastach i wsiach UE.

Podczas kolejnej sesji plenarnej w październiku Europejski Komitet Regionów przedstawi propozycje dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian demograficznych w regionach UE. W obecnym projekcie opinii zwrócono uwagę, że starzenie się europejskiego społeczeństwa, niskie współczynniki urodzeń i pogarszający się nierówny rozkład geograficzny ludności wymagają spójnej reakcji na wszystkich szczeblach sprawowania rządów i we wszystkich obszarach polityki UE. Szczególny nacisk położono na związek między zmianami demograficznymi a ogólną poprawą warunków życia.

Sprawozdawca János Ádám Karácsony (HU/EPL), członek rady Tahitótfalu, powiedział: Konsekwencje zmian demograficznych będą odczuwalne w długiej perspektywie, więc ważne jest, by przyjrzeć się dostępnym już rozwiązaniom i poszukać nowych odpowiedzi. Jeśli chodzi o demografię Europy, musimy wziąć pod uwagę różne aspekty, takie jak starzenie się lub dłuższe średnie trwanie życia, wyludnianie obszarów wiejskich, migracja wewnętrzna i zewnętrzna, drenaż mózgów oraz zmieniające się wzorce dzietności i zamiary odnośnie do rodzicielstwa.

Więcej informacji:

Komisja Europejska opublikowała 17 czerwca długo oczekiwane sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych , a także szereg szczegółowych statystyk dotyczących sytuacji w każdym państwie członkowskim oraz wykresy i dane na poziomie UE. W 2021 r. Komisja planuje również przedstawić zieloną księgę w sprawie starzenia się oraz długoterminową wizję obszarów wiejskich. W ramach dorocznego barometru lokalnego i regionalnego KR-u w październiku 2020 r. przedstawione zostaną dane liczbowe i wykresy dotyczące demografii i regionów.

Poważne wyzwania demograficzne w UE można zaobserwować w wielu miejscach. Są one kombinacją trzech tendencji: malejąca liczba ludności, starzenie się społeczeństwa (i wzrost wskaźnika zależności) oraz niski współczynnik urodzeń. Liczba ludności kurczy się w ponad 40% regionów europejskich, a liczba ludności w regionach z przewagą obszarów wiejskich prawdopodobnie zmaleje o 7,9 mln do 2050 r. Jednocześnie ludność UE jest przeciętnie najstarsza na świecie i oczekuje się, że do 2070 r. Europę będzie zamieszkiwać zaledwie 4% ludności świata. Udział Europy w światowym PKB również stale się kurczy.

Pandemia COVID-19 szczególnie dotknęła starzejące się społeczeństwo europejskie i uwidoczniła potrzebę zapewnienia dobrej jakości, dostępnej i przystępnej cenowo opieki zdrowotnej i długoterminowej. Trwający kryzys dowiódł również znaczenia zlikwidowania przepaści cyfrowej i stworzenia solidnej infrastruktury cyfrowej.

W rezolucji w sprawie programu prac Komisji Europejskiej na 2021 r. Europejski Komitet Regionów wzywa Komisję Europejską do przedstawienia naukowej oceny wpływu pandemii COVID-19 na zmiany demograficzne oraz do zadbania o to, by przyszłe decyzje były dopasowane do lokalnych potrzeb i lokalnej specyfiki. Podkreśla również rolę przystępnej edukacji i szkoleń wysokiej jakości w radzeniu sobie ze zmianami demograficznymi i drenażem mózgów i w związku z tym wspiera rozwój europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. w ścisłej synergii z europejską przestrzenią badawczą.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Europejski Komitet Regionów i Europejskie Forum Młodzieży łączą siły w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży
Europejski Komitet Regionów i Europejskie Forum Młodzieży łączą siły w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EEA-PROGRESS-REPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
18.11.2022