Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych  

Strategiczne wykorzystanie zamówień publicznych oraz jaśniejsze kryteria środowiskowe i społeczne będą miały kluczowe znaczenie dla przyspieszenia transformacji

Przywódcy lokalni i regionalni wzywają Komisję Europejską do opublikowania ram prawnych dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych zgodnie z planem, jeszcze w tym roku, oraz do zapewnienia spójności między różnymi politykami związanymi z żywnością – z zastosowaniem zharmonizowanego podejścia opartego na zrównoważonym rozwoju środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Władze lokalne i regionalne pragną również być w pełni zaangażowane w model zarządzania, który ma zostać ustanowiony przez Komisję. Takie są kluczowe postulaty zawarte w opinii w sprawieram prawnych dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowychsporządzonej przezJoke Schauvliege(BE/EPL), przyjętej na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) 26 maja.

Program prac Komisji Europejskiej (KE) przewiduje przyjęcie do końca 2023 r. nowych ram prawnych dla zrównoważonych systemów żywnościowych (FSFS), inicjatywy, która jest częścią strategii „Od pola do stołu” i której celem jest promowanie spójności i harmonizacji polityki żywnościowej na szczeblu unijnym i krajowym, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Europejski Komitet Regionów popiera zamiar Komisji Europejskiej dotyczący przedstawienia ram prawnych dla zrównoważonych systemów żywnościowych i przyjął szereg zaleceń, aby zapewnić zgodność horyzontalnych i sektorowych strategii politycznych związanych z systemami żywnościowymi z celami i założeniami przyszłych ram prawnych dotyczących systemów żywnościowych w ramach strategii „Od pola do stołu” oraz z celami zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Propozycja przywódców lokalnych i regionalnych koncentruje się na znaczeniu zharmonizowanego podejścia do polityki żywnościowej w Unii, które uwzględnia wszystkie elementy i działania od produkcji po konsumpcję i opiera się na jasnych naukowych definicjach zasad i celów zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i gospodarczego. Jej celem jest nawiązanie współpracy i zaangażowanie różnych szczebli sprawowania rządów w UE, wraz z jasnym określeniem obowiązków wszystkich zainteresowanych stron w systemie żywnościowym, w tym roli władz lokalnych w transformacji tego sektora.

Piotr Całbecki (PL/EPL), Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podkreslil: „Znając problemy i potrzeby lokalnych społeczności, samorządy powinny odgrywać główną rolę w procesie tworzenia i wdrażania długofalowej strategii zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie regionalnym. Plany i strategie awaryjne oparte na potencjale lokalnych łańcuchów dostaw pozwolą na płynną transformację w kierunku bardziej zrównoważonych i odporniejszych systemów żywnościowych.” Marszałek Całbecki jest tez sprawozdawcą poprzedniej opinii z zakresu tematyki zywnosciowej: „Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenie odporności systemów żywnościowych” i przyjętej na listopadowej sesji plenarne KR-u.

Członkowie zdecydowanie opowiadają się za tym, by miasta i regiony odgrywały kluczową rolę w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z systemami żywnościowymi, ponieważ żywność stanowi stanowi część sektorów, za które często odpowiadają władze lokalne i regionalne, takich jak promowanie zdrowia, sektor szkolnictwa, rozwój regionalny i planowanie przestrzenne. W związku z tym miasta i regiony mają do odegrania kluczową rolę w tworzeniu zdrowego „środowiska żywnościowego” poprzez zapewnienie, aby zrównoważona, zdrowa dieta była najprostszym i najbardziej dostępnym wyborem dzięki odpowiedniemu planowaniu urbanistycznemu., czego przykładem może być unikanie restauracji typu fast food w pobliżu szkół i ułatwianie dostępu do zdrowych wyborów żywnościowych, takich jak rynki żywności sezonowej, co oznacza także wspieranie producentów kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiciele władz lokaln ych i regionalnych zwracają się zatem do Komisji Europejskiej o utworzenie wielostronnej platformy na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych, z udziałem Europejskiego Komitetu Regionów i innych zainteresowanych stron – w celu stworzenia sieci wsparcia i wymiany doświadczeń, która pomogłaby w przejściu na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe w europejskich regionach i miastach, z uwzględnieniem różnic regionalnych.

Zamówienia publiczne na żywność są ważnym i skutecznym narzędziem pomagającym władzom lokalnym i regionalnym w promowaniu przejścia na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe. Zamówienia publiczne w szkołach, szpitalach, domach spokojnej starości i stołówkach, w których traktuje się priorytetowo zdrową, sezonową i lokalną żywność oraz krótkie łańcuchy dostaw, przyczyniają się do realizacji celów zdrowych systemów żywnościowych i celów zrównoważonego rozwoju. KR wzywa KE do ustanowienia minimalnych norm dotyczących usług gastronomicznych w UE, do wyjaśnienia istniejących ograniczeń w ramach przepisów UE oraz do szerokiego udostępnienia wytycznych dotyczących stosowania zamówień publicznych na żywność, a także do wspierania władz lokalnych i regionalnych w ich skutecznym stosowaniu, z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz uwarunkowań lokalnych i regionalnych.

Wniosek KE będzie obejmował przegląd ram etykietowania w zakresie zrównoważonego rozwoju jako części zrównoważonych systemów żywnościowych, a lokalny i regionalny lider UE zaleca przyjęcie zharmonizowanych, proporcjonalnych europejskich systemów etykietowania opartych na solidnych i niezależnych dowodach naukowych, tak aby pomóc konsumentom w podejmowaniu świadomych, zdrowych i zrównoważonych decyzji dotyczących żywności.

Miasta i regiony podkreślają, że zrównoważony system żywnościowy musi zapewniać nieszkodzącą klimatowi produkcję żywności oraz gwarantować bezpieczeństwo żywnościowe i żywienie dla wszystkich, zarówno tobecnie, jak i w przyszłości.

Kontekst:

Europejski Komitet Regionów przyjął opinię „Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenie odporności systemów żywnościowych”.

Badanie KR-u pt. „Repercussions of the agri-food crisis at local and regional level in the EU [Konsekwencje kryzysu rolno-spożywczego na szczeblu lokalnym i regionalnym w UE”.

Kontakt:

Imię i nazwisko: Ângela Machado

tel. +32 475 41 31 58

angela.machado@cor.europa.eu

Imię i nazwisko: Alejandro Maya Toro

tel. +32 2 282 2131

Alejandro.MayaToro@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023