Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE musi zwalczać dezinformację na szczeblu lokalnym i regionalnym  
Politycy szczebla lokalnego i regionalnego wyrażają frustrację z powodu platform mediów społecznościowych i postulują, by UE pomogła społeczeństwu obywatelskiemu i władzom lokalnym w rozpoznawaniu dezinformacji.

W sprawozdaniu przyjętym 5 grudnia Europejski Komitet Regionów stwierdza, że Unia Europejska powinna pilnie włączyć władz lokalne i regionalne w przeciwdziałanie dezinformacji. Unijne zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych wezwało również UE do wywarcia większej presji na platformy mediów społecznościowych, by szybciej, skuteczniej i bardziej adekwatnie reagowały na dezinformację.

Przywódcy lokalni i regionalni opracowali z własnej inicjatywy zalecenia dotyczące Planu działania na rzecz zwalczania dezinformacji, w związku z czym propozycje nie są częścią formalnego procesu przeglądu. Jednak ich jednostronna decyzja o przesłaniu uwag do instytucji decyzyjnych UE pokazuje, jak istotne jest dla nich nadanie zwalczaniu dezinformacji wymiaru lokalnego, wywarcie większej presji na sektor prywatny oraz włożenie większych wysiłków i zainwestowanie większych zasobów w weryfikację informacji i współpracę ze społeczeństwem obywatelskim.

Zalecenia zostały sporządzone przez Randela Lätsa (EE/PES), radnego miasta Viljandi w południowej Estonii. Stwierdził: „UE działa głównie na szczeblu krajowym, lecz dezinformację należy zwalczać również na szczeblu lokalnym. Przyjęty w grudniu 2018 r. plan działania nie uwzględnia w wystarczającym stopniu poziomu regionalnego i lokalnego, mimo że to właśnie tam często zaczynają się problemy. W naszych regionach i miastach muszą również mieć początek niektóre z rozwiązań – takie jak kształcenie, informowanie i aktywizacja obywateli. Jednak większość samorządów lokalnych nie wie, w jaki sposób zwalczać dezinformację, i nie ma w tym celu odpowiednich środków i umiejętności. Jest to dziedzina, w której UE może zainterweniować, zaoferować środki finansowe i pomóc w wysiłkach na rzecz rozwinięcia zdolności zwalczania dezinformacji, częściowo poprzez rozwój sieci weryfikatorów informacji i nagrodzenie tych, którzy wykazali się dokładnością”.

Dodał: „Firmy działające w obszarze mediów społecznościowych muszą również mieć większe rozeznanie w kwestiach lokalnych. Ich pracownicy zazwyczaj nie rozumieją języka, kontekstu politycznego czy też kulturowego kampanii dezinformacyjnych prowadzonych w regionach UE. Jak wie każdy, kto usiłował zgłosić dezinformację lub nienawistne wypowiedzi, operatorzy mediów społecznościowych nie oferują szybkich i skutecznych procedur przekazywania informacji zwrotnych. Jeżeli nie poprawią one dobrowolnie swojego sposobu funkcjonowania, będziemy musieli ich do tego zmusić za pomocą regulacji. KR proponuje działania, które odzwierciedlają realia dezinformacji: ma ona zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne źródła, dotyczy naszej tożsamości lokalnej i krajowej i ma często wysoce lokalny charakter. Należy zmusić firmy internetowe do zajęcia się tym problemem na poważnie i sami też to musimy uczynić za pomocą współpracy między wszystkimi szczeblami sprawowania rządów, społeczeństwem obywatelskim, członkami społeczeństwa oraz platformami mediów społecznościowych”.

Wśród zaleceń w sprawie platform mediów społecznościowych znalazł się postulat KR-u, by za pomocą uregulowań lub samoorganizacji UE zobowiązała platformy mediów społecznościowych do podejmowania większej liczby działań informacyjnych w celu uwrażliwienia użytkowników na dezinformację i weryfikację źródeł oraz konstektualizacji wpisów w mediach społecznościowych i ostrzeżenia użytkowników przed źródłami dezinformacji przed wyborami i w czasie kryzysu. Platformy brałyby udział w finansowaniu sieci weryfikujących fakty i wypłacaniu wynagrodzenia poszczególnym weryfikatorom informacji.

Zalecenia oparte są na zasadach i ideach, których celem jest ochrona wolności osobistych, uniknięcie przesadnych reakcji i uzyskanie poparcia publicznego. W opinii przestrzega się, że „przy braku wystarczającej przejrzystości istnieje duże ryzyko, że środki na rzecz zwalczania dezinformacji same staną się celem wrogich ataków informacyjnych”, w związku z czym zaleca się, by „obywatele mieli możliwość otrzymywania obszernych informacji i np. byli na bieżąco, jeśli chodzi o ochronę danych, przetwarzanie danych osobowych i aspekty finansowe”. Stwierdza się, że „ewentualne rozpowszechnianie dezinformacji musi być systematycznie i stale monitorowanie, (...) ale nie cały czas”, sugerując, że tak intensywne monitorowanie należy ograniczyć do okresu poprzedzającego wybory, do kryzysów i szybko zachodzących przemian społecznych.

Walka UE z dezinformacją musi się opierać na czterech filarach: lepszym wykrywaniu dezinformacji, koordynacji odpowiedzi, mobilizacji sektora prywatnego do działania oraz podnoszeniu świadomości publicznej.

Działania UE mające na celu ograniczenie dezinformacji rozpoczęły się w 2015 r. od utworzenia grupy zadaniowej, której zadaniem było zwiększenie zdolności UE do przewidywania dezinformacji i reagowania na nią, rozwinięcie środowiska medialnego w państwach członkowskich i sąsiedztwie UE oraz przekazywanie informacji na temat polityki UE we wschodnim sąsiedztwie. Od tego czasu poszerzył i pogłębił się zakres prac UE, zarówno pod względem geograficznym, jak i tematycznym. Do przyjęcia podejścia UE do reagowania na dezinformację w internecie w kwietniu 2018 r. przyczynił się wkład grupy ekspertów wysokiego szczebla w 2017 r. oraz konsultacje społeczne. Od tego czasu platformy mediów społecznościowych uzgodniły dobrowolny kodeks postępowania , a UE ostrzegła, że brak odpowiednich działań może prowadzić do regulacji. Plan działania Komisji Europejskiej na rzecz zwalczania dezinformacji został przyjęty w grudniu 2018 r., a w marcu 2019 r. z myślą o wyborach europejskich w maju Komisja stworzyła system wczesnego ostrzegania.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EEA-PROGRESS-REPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
18.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PATHWAYS-SCHOOL-SUCCESS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Pathways to School Success: Support from local level is crucial to reach EU targets
Pathways to School Success: Support from local level is crucial to reach EU targets
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Europa potrzebuje bardziej zdecydowanej, nowoczesnej i uproszczonej polityki spójności, aby zwalczać pogłębiające się nierówności
Europa potrzebuje bardziej zdecydowanej, nowoczesnej i uproszczonej polityki spójności, aby zwalczać pogłębiające się nierówności
12.10.2022